17-03-2015

 

В резултат на предупреждение за миграция на 4-метилбензофенон (4-MBP), химично вещество, използвано в печатарските мастила, от опаковките в някои зърнени закуски, Европейската комисия изиска спешно становище от ЕОБХ. Комисията изиска Органът да оцени дали допустимият дневен прием за бензофенон и хидроксибензофенон е валиден за 4-метилбензофенон, както и да извърши оценка на риска за неговото наличие в зърнени закуски. Това доведе до бързо представяне на становището на ЕОБХ през март.

 

«Въпреки, че миграцията на 4-метилбензофенон от опаковката в храната не е желателна, само при разглеждане на случай с най-високо ниво на експозиция – редовно консумиране на продукти, замърсени с най-високите нива, докладвани до този момент – не би могъл да се изключи риск за някои деца», каза Рита Майала, директор на звеното по оценка на риска към ЕОБХ. «Все пак поради значими ограничения в познанията ни за 4-метилбензофенона, ще ни бъдат необходими по-нататъшни данни, за да можем да извършим пълна оценка на неговата безопасност.»

 

На основата на структурни разглеждания, по експериментални резултати от структурно свързаното вещество метилбензофенон, като се имат предвид несигурности, като липсата на данни за 4-метилбензофенон и разликите между животните и хората, заключението на ЕОБХ е, че 4-метилбензофенонът е вероятно негенотоксичен карциноген. Заключението на Органа е и, че няма достатъчно научни доказателства за прилагане на по-рано определената група на допустим дневен прием на бензофенон и хидроксибензофенон за 4-метилбензофенон.

 

На основата на ограничените налични данни за експозиция и прилагането на знанията за токсичността на подобно вещество бензофенон, ЕОБХ дава заключение, че краткосрочното консумиране на замърсени зърнени закуски не би предизвикало риск за повечето хора.

 

Все пак, в случай, че замърсяването с 4-метилбензофенон продължи, ще бъдат необходими повече данни, за да се извърши пълна оценка на риска. Вследствие на същото искане на Европейската комисия, ЕОБХ извърши нова оценка на допустимия дневен прием на бензофенон и хидроксибензофенон през май 2009г. В резултат на това се стигна до консенсус допустимият дневен прием на бензофенон да се увеличи. ЕОБХ прецени, че това би трябвало да премахне тревогата за 4-MBP, но въпреки това предупреди, че са необходими повече данни, в случай, че неговата употреба продължи.

Архив