16-06-2021

На 15 юни EFSA публикува научно становище „Ролята на околната среда за възникването и разпространението на антимикробната резистентност (АМР) по хранителната верига".

Основните акценти са:

∙             Торовете с фекален произход, напояването и водата са най-важните източници на АМР в растителната храна и/или аквакултурите. При храните с произход от сухоземни животни потенциални източници на АМР са фуражите, хората, водата, въздухът (прах), почвата, гризачите, членестоногите и оборудването;

∙             Експертите на EFSA за първи път оценяват ролята на условията, в които се произвеждат хранителните продукти, за появата и разпространението на АМР. Те идентифицират основните бактерии и гени източници на АМР, въпреки че наличните към момента данни не позволяват количествено определяне на техния специфичен принос за този глобален проблем.

За повече информация относно становището посетете електронната страница на EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/news/antimicrobial-resistance-and-food-production-environment-sources-and-control-options

Пълният текст на становището може да откриете на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6651

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив