17-03-2015

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) стартира обществена консултация по проект за нови насоки за подготовка на заявления за добавки към храни. Панелът по добавки към храни и източници на нутриенти, добавено към храни (ANS) разработи тези проектонасоки, за да отрази най-новите виждания в оценката на риска, като едновременно с това се гарантират най-високи стандарти в защитата на консуматора. Тази обществена консултация цели да генерира обратна връзка по изискванията за научни данни и предлага триетапен подход към оценката на риска. Всички ключови играчи и заинтересовани страни са поканени да дадат коментарите си чрез он-лайн обществената консултация до 15 януари 2012 г.

Проектонасоките описват изискванията към данните и рамката на оценка на риска. Тази рамка специфицира научните критерии, които Панелът ANS възнамерява да използва при оценка на новите заявления за добавки към храни. Документът е съставен от четири основни части, обхващащи химия и спецификации, съществуващи разрешения и оценки, предлагана употреба и оценка на експозицията, и токсикологични изследвания.

В проектонасоките Панелът ANS предлага триетапен подход за токсикологични изследвания, който цели да балансира изискванията за данните и риска. Според този подход, резултатите на Етап 1 могат да поставят нови изисквания за данни, които да се удовлетворят на Етап 2. Находките от тези допълнителни данни могат да покажат необходимост от следващи специализирани изследвания (Етап 3). Изискванията за тестване, ключовите въпроси и нужди на всеки един етап са описани в документа. С този подход Панелът ANS цели да насочва кандидатстващите при създаването на тяхната методология за изследване чрез идентифициране на релевантните необходимости от данни, заедно с укрепването на научната база за оценка на риска. Сред най-значимите разработки са използването на един единствен животински вид за тестване на токсичността и въвеждането на удължено изследване на репродуктивната токсичност в едно поколение.

При разработването на насоките Панелът взе пред вид най-новите научни разработки по оценка на риска, включително по-специално важната работа, извършена от Научния комитет на EFSA в няколко области, като стратегии за тестване на генотоксичност и оценка на безопасността на растения и растителни продукти.

Тези насоки ще заменят предишния документ на Научния комитет по храните на Европейската комисия, публикуван през 2001 г.

Он-лайн обществената консултация е отворена до 15 януари 2012 г. Обратната връзка от консултацията ще бъде компилирана в доклад и, това, което е подходящо, ще бъде включено в коригираните проектонасоки, които Панелът ANS цели да приеме до юли 2012 г.

Архив