Информация за събитието / Event information

Организатори / Organizers Център за оценка на риска по хранителната верига/ Risk Assessment Center on Food Chain
Дата / Date: 7-8 ноември 2018 г./ 07-08 November 2018
Място / Place: Гранд Хотел София/ Grand Hotel Sofia
Направление / Section 1: „Безопасност по хранителната верига“/ „Safety of the Food Chain“
Направление / Section 2: „Епизоотология и здравеопазване на животни и растения“/ „Epizootology, Animal and Plant Health“

Регистрация / Registration

Ще участвам в следното направление / I will participate in the following sections:

Ще участвам (моля отбележете) / I will participate with: (please select):

Ще присъствам на / I will attend:

*Резюметата на докладите и постерите, както и пълните доклади следва да бъдат изпратени и на следния електронен адрес: EFSAfocalpoint@mzh.government.bg в срок до 14 септември 2018 г..

Please send your presentation or poster summaries until 14th of September to the following e-mail as well: EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

Допълнителна информация / Additional information

Наименование на доклада/постера на български и английски език без съкращения: / Title of the plenary presentation/poster: Please do not use abbreviation.

Име и фамилия на автора/авторите на български и английски език (без съкращения) / Author/s name and family name. Please do not use abbreviation:

Наименование на организацията(без съкращения) / Organization name (no abbreviations, 200 symbols max.):

Ключови думи на български и английски език (4-6) / Key words (4-6):

Резюме на български и английски език (доклад: до 800-1000 символа) / Resume (plenary presentation: 800-1000 symbols max.):

Резюме на български и английски език (постер: до 200-300 символа) / Resume (poster: 200-300 symbols max.):

МОЛЯ ОТБЕЛЕЖЕТЕ:

Резюметата на всички доклади, включително докладите, които няма да бъдат включени в програмата на конференцията, и постерите ще бъдат публикувани в сборник „Научни доклади по безопасност на храните“, издание на Българския Контактен Център на EFSA.
Пълното съдържание на докладите ще бъде публикувано на електронната страница на Българския Контактен Център на EFSA, в случай че са спазени изискванията, посочени в раздел „Допълнителна изисквания“.
При невъзможност за участие на регистрирани вече участници, моля същите незабавно да уведомят писмено екипа на Българския Контактен Център на EFSA на следния електронен адрес: EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

Resumes of all reports (presentations) and posters will be included in proceedings book entitled “Scientific Reports on food safety”, issued by the Bulgarian Focal Point of EFSA
The full version of the reports will be published/uploaded on the Bulgarian Focal Point website in case all requirements pointed in the “Additional Requirements” section are fulfilled.
In case of unavailability of already registered participants to attend the event please inform immediately the Bulgarian Focal Point team in written on the following e-mail: EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

Съгласен съм с правилата за защита на личните данни / I agree with personal data protetion policy