03-06-2015

[JUSTIFY]На 22 и 23 октомври 2015г. в гр. София в Гранд хотел София Центърът за оценка на риска, с финансовата подкрепа на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), организира ежегодната 8-ма Национална научна конференция на Българския фокален център на EFSA. Конференцията бе разделена на две секции, както следва: [B]22 октомври 2015 г. „БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД“[/B]- заразни агенти, причиняващи зоонози, микробиологични критерии; антимикробна резистентност; нововъзникващи рискове от химичен и физичен характер; фуражи; остатъци от ветеринарномедицински продукти; здраве на растенията; продукти за растителна защита (ПРЗ); нововъзникващи рискове от карантинни вредители; химични замърсители; остатъци от ПРЗ; генетично модифицирани растения и храни; диетични храни, алергени, материали в контакт с храни, нови храни, хранителни добавки и добавки в храни. [B]23 октомври 2015г. „ЕПИЗООТОЛОГИЯ И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ“[/B] - инфекциозни и паразитни болести при хората и животните, зоонози, хранителни инфекции, нови заразни агенти и нови епизоотични/епидемични взривове, хуманно отношение към животните. Конференцията беше открита с встъпителни думи от д-р Цветан Димитров, Зам.-Министър на Министерство на земеделието и храните и от инж. агроном Антон Величков, Зам. Изпълнителен директор на БАБХ, след което бяха представени следните теми:[/JUSTIFY] [CENTER]22 октомври 2015 г. „БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД“ [/CENTER] - [LINKN]http://focalpointbg.com/files/8Konferenciq/Day1/1_Main_propblems_in_relation_to_food_safety,_animal_and_plant_health_in_2015.swf - Основни проблеми свързани с безопасността на храните, здравето на животните и растенията през 2015 година,[/LINKN] [B]проф. д-р Бойко Ликов, Център за оценка на риска, БАБХ;[/B] - [LINKN]http://focalpointbg.com/files/8Konferenciq/Day1/2_EFSA_Grants_and_Procurements_Schemes.swf - Схеми за участие в проект или обществени поръчки (Проекти ”Грантове”),[/LINKN] [B]Серхио Потиер Родея, Европейски орган по безопасност на храните, Парма, Италия;[/B] - Проектът „Еsenias-tools“ - регионално сътрудничество в подкрепа на превенцията на разпространението на чужди видове вредители по културните растения, [B]проф. Румен Томов, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – Българска академия на науките;[/B] - Кинетика на остатъчни количества гатифлоксацин в пилешко месо и субпродукти по време на съхранение, [B]Д-р Ралица Кючукова, PhD, Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет, Катедра “Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт”;[/B] - Нормативна база относно приложенията на нанотехнологиите в аграрния сектор, фуражната и хранителната промишленост. [B]проф. д-р Ангел Ангелов, Център за интердисциплинарно обучение по качество и безопасност на храните, Университет по хранителни технологии, Пловдив;[/B] -Естествени източници на пигменти и ефект от използването им върху цвета на яйчния жълтък, [B]доц. Светлана Григорова, Институт по животновъдство – Костинброд;[/B] - Възможности на NIR spectroscopy като алтернативен метод за откриване на хлорорганични пестициди в сладководна риба, [B]Ралица Кючукова, Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет;[/B] - [LINK]http://focalpointbg.com/files/8Konferenciq/Day1/RositsaMladenova_et_al._Operation_Pollinator.pdf - Инициативи на Синджента за устойчиво земеделие и биоразнообразие в България[/LINK], [B]д-р Росица Младенова, Синджента България ЕООД;[/B] - Граничният контрол в България - гарант за безопасността на храните от растителен и животински произход, [B]Ласка Костадинова, ВМФ, Тракийски университет,Стара Загора;[/B] - [LINKN]http://focalpointbg.com/files/8Konferenciq/Day1/11_The_use_of_pesticides_and_their_control_in_orde.swf - Употребата на пестициди и техния контрол, с оглед опазване здравето на консуматора, [/LINKN] [B]д-р Ирена Богоева,Център за оценка на риска, БАБХ;[/B] [CENTER]23 октомври 2015г. „ЕПИЗООТОЛОГИЯ И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ“[/CENTER] - [LINKN]http://focalpointbg.com/files/8Konferenciq/Day2/2_1__EFSA_projects_on_vector_borne_diseases_and_in.swf - Изследвания на EFSA свързани с вирусни заболявания и познания за Болестите Син език, Западнонилска треска и Заразен нодуларен дерматит,[/LINKN] [B]Алесандро Брогиля, Европейски орган по безопасност на храните;[/B] - [LINKN]http://focalpointbg.com/files/8Konferenciq/Day2/2_2_Analysis_of_the_problems_in_animal_health_sinc.swf - Анализ на проблемите в здравеопазването на животните след създаването на БАБХ[/LINKN], [B]доц. д-р Янко Иванов, Център за оценка на риска към БАБХ;[/B] - Туларемията и бруцелозата при български граждани – една динамична година, която още не е завършила, [B]д-р Румяна Ненова, НЦЗПБ;[/B] - [LINKN]http://focalpointbg.com/files/8Konferenciq/Day2/2_4_A_new_outbreak_of_sheep_and_goats_brucellosis_.swf - Нова епизоотия на бруцелоза по овцете и козите в България през 2015 г.,[/LINKN][B]проф. д-р Бойко Ликов, Център за оценка на риска, БАБХ;[/B] - [LINKN]http://focalpointbg.com/files/8Konferenciq/Day2/2_5_Lumpy_skin_disease_(LSD)_–_spreading,_present,.swf - Разпространение на заболяването Заразен нодуларен дерматит по говедата - Lumpy skin disease (LSD) – настояще, тенденции и прогноза за България,[/LINKN] [B]Проф. Георги Георгиев, Център за оценка на риска към БАБХ;[/B] - Антракс - една нова болест?, [B]д-р Георги Чобанов, Българска агенция по безопасност на храните;[/B] - Изолиране и първична идентификация на шига–токсин родуциращи escherichia coli O157 при едри преживни животни от млекодайно направление, [B]ас. Койчо Коев, Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет, Стара Загора, катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“;[/B] - Епидемиологична оценка на вируса на хепатит A в двучерупчести мекотели, [B]гл.ас. д-р Гергана Крумова-Вълчева, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт – София;[/B] - Азбуката ни: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л…(Анаплазмози, Борелиози/Бабезиози, Вектори, Гостоприемници, Дирофилариози, Ерлихиози, Ж, Зоонози, Инфекци, Ко-инфекции, Лайшманиози и др.), [B]проф. д-р Илия Цачев, двмн, Катедра Микробиология, Инфекциозни и паразитни болести Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора;[/B] - Трансгранични болести по животните актуални за България, [B]Цвятко Александров, Българска агенция по безопасност на храните.[/B] [B]На постерната сесия бяха представени следните теми:[/B] - Съдържание на микроелементи в черен дроб на плъхове при хронична фасциолоза и третиране с диетилнитрозамин, [B]Н.Цочева-Гайтанджиева, М.Габрашанска, В.Нанев, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, Българска академия на науките;[/B] - Съдържание на микроелементи в полово зрели хелминти fasciola hepatica след третиране с диетилнитрозамин, [B]Нели Цочева-Гайтанджиева, Маргарита Габрашанска, Веселин Нанев, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, Българска академия на науките;[/B] - Пчелите и техните продукти като биоиндикатор за замърсяване с тежки метали,[B] Д.Салкова, М.Панайотова-Пенчева, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, БАН;[/B] - Предизвикателствата на говеждия левкемичен вирус,[B] Р.Александрова, М.Александров, Д.Веселинова, А.Филчев, И.Александров, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН и Факултет по ветеринарна медицина, Лесотехнически университет;[/B] - Нови храни от древната пшеница лимец, [B]Н.Михалкова, С.Иванова, Г.Маринова, В.Бъчваров, И.Борисова, П.Първанова, Институт по криобиология и хранителни технологии;[/B] - Стратегия за детекция на неизвестни генни модификации в критични проби, [B]А.Пиронева, В.Николова, М.Найденова, Ц.Георгиева, Национален център по обществено здраве и анализи, София;[/B] - Нови препарати с натурален произход за повишаване продуктивността на пролетна маслодайна рапица, (Brassica napus oleifera annua), [B]Н.Павлова, Институт по криобиология и хранителни технологии;[/B] - [LINK]http://focalpointbg.com/files/8Konferenciq/Day1/Legislative_regulatory_mechanisms_for_reducing_the_negative_effects_of_pesticides_on_public_health_Nikolova_Kostov_Baliev.pdf - Законови регулаторни механизми за намаляване неблагоприятните ефекти от употребата на пестициди върху общественото здраве[/LINK], [B]Г.Николова, И.Костов, С.Балев, Тракийски университет,Стара Загора, Център за оценка на риска към БАБХ, “Аграрен Университет - Пловдив”;[/B] - Микробиологично състояние на живото пиво, [B]Доц.д-р Силвия Димитрова Милева, Институт по криобиология и хранителни технологии;[/B] - Влияние на органичното торене върху структурата на фитонематодите при биологично производство на ягоди, [B]Елена Цолова и Лиляна Колева, Институт по земеделие-Кюстендил, Лесотехнически университет, София;[/B] - Метални съединения: комбинирано приложение на различни методи за определяне на тяхната цитотоксична акотивност, [B]А.Абудаллех, Т.Живкова, Л. Дякова, Б.Андонова-Лилова, Д.Динев, М.Георгиева, Г.Милошев, Д.Иванов, O.Costisor, L.Patron, Р.Александрова, Инстнитут по експериментална морфология, патология и антропология с музей, Институт по невробиология, Институт по молекулярна биология, Българска академия на науките;[/B] - Изследване на растителни екстракти с антибактериално действие и тяхното приложение в алгинат-пектинови филми и покрития, [B]Айтен Солак и Светла Дянкова, Институт по криобиология и хранителни технологии;[/B] - Нови препарати с натурален произход за повишаване продуктивността на пролетна маслодайна рапица (Brassica napus oleifera annua), [B]И.Петрова. Институт по криобиология и хранителни технологии;[/B] - “Никелът – приятел или враг”,[B] О.Александров, Т.Живкова, Л.Дякова, И.Данков, Р.Александрова, Здравна служба, Горна Малина, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, Институт по невробиология, Медицински факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”;[/B] - Детекция на Yersinia enterocolitica в свински фецеси чрез използване на LAMP метод, [B]М.Захариева, Els van Collie, M.Heyndricks, Х.Найденски, Институт по Микробиология, БАН;[/B] - HPLC метод за определяне миграцията на терефталова киселина в бутилки от полиетилентерефталат, [B]С.Чавдарова, Доц. д-р Т.Врабчева, дм, Т.Баракова, НЦОЗА;[/B] - Заразен нодуларен дерматит по говедата – LSD (Lumpy skin disease) - диференциална диагноза на заболяването, [B]проф. Г.Георгиев, ЦОР, БАБХ, Гл. Ас. Ч.Флипов – ФВМ при ЛТУ;[/B] - Пчелният прашец- храна и лекарство, [B]В.Евтимова, ЦОР, БАБХ;[/B] - Анализ на данни в системата за бързо предупреждение за храни и фуражи по отношение материали и предмети предназначени за контакт с храни, [B]д-р инж. С.Тодорова, ЦОР, БАБХ;[/B] - Приложение на нанотехнологиите в хранителната верига, [B]д-р Н.Сертова, проф. Б. Ликов, д-р И.Костов, ЦОР, БАБХ[/B] [CENTER][B]Научни доклади от 8-ма конференция на Български фокален център на EFSA[/B][/CENTER] [LINK]http://focalpointbg.com/files/8Konferenciq/Dokladi/Kinetics_of_the_residue_levels_of_gatifloxacin_in_poultry_meat_and_giblets_during_storage.pdf - KINETICS OF THE RESIDUE LEVELS OF GATIFLOXACIN IN POULTRY MEAT AND GIBLETS DURING STORAGE[/LINK] [LINK]http://focalpointbg.com/files/8Konferenciq/Dokladi/Legislative_regulatory_mechanisms_for_reducing_the_negative_effects_of_pesticides_on_public_health_Nikolova_Kostov_Baliev.pdf - Legislative regulatory mechanisms for reducing the negative effects of pesticides on public health[/LINK] [LINK]http://focalpointbg.com/files/8Konferenciq/Dokladi/NATURAL_PIGMENT_SOURCES_AND_EFFECT_OF_THEIR_USE_ON_EGG_YOLK_PIGMENTATION.pdf - EСТЕСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПИГМЕНТИ И ЕФЕКТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ВЪРХУ ЦВЕТА НА ЯЙЧНИЯ ЖЪЛТЪК[/LINK] [LINK]http://focalpointbg.com/files/8Konferenciq/Dokladi/Tomova_I_et_al_NCIPD_Tularemia_&_Brucellosis_for_EFSA_2015.pdf - Туларемия и бруцелоза за български граждани-една динамична година, която все още не е завършила[/LINK] [LINK]http://focalpointbg.com/files/8Konferenciq/Dokladi/full_parer_E._Tsolova_and_L._Koleva__EFSA_2015.pdf - ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЧНОТО ТОРЕНЕ ВЪРХУ ФИТОНЕМАТОДИТЕ ПРИ БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЯГОДИ[/LINK] [LINK]http://focalpointbg.com/files/8Konferenciq/Dokladi/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4_%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%90%D0%91%D0%A5.pdf - Анализ на проблемите в здравеопазването на животните след създаването на БАБХ[/LINK] [LINK]http://focalpointbg.com/files/8Konferenciq/Dokladi/%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%A2_%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9D_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B_%D0%92_%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%AF.pdf - ГРАНИЧНИЯТ ВЕТЕРИНАРЕН КОНТРОЛ В БЪЛГАРИЯ- ГАРАНТ ЗА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ[/LINK]

Архив