05-08-2015

1. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2013/01_Duleva-Food_Supplements_Law.pdf - Аспекти на регулиране на хранителни добавки в Европейския съюз[/LINK], [B]Доц. д-р Веселка Дулева, дм, Национален център по обществено здраве и анализи; [/B] 2. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2013/02_%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80a%D0%BD%D1%81%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_1.pdf - Следващо поколение трaнсгенни растения и продукти на синтетичната биология[/LINK], [B]Доц. Цвета Георгиева, Национален център по обществено здраве и анализи;[/B] 3. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2013/03_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%A0%D0%90.pdf - Бисфенол А – данни за разпространение и токсичност[/LINK], [B]Доц. д-р Тери Врабчева, дм, Национален център по обществено здраве и анализи; [/B] 4. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2013/04_Stanovishte.pdf - Полезен хляб без консерванти[/LINK], [B]проф. д.т.н. Запряна Денкова, Катедра „Микробиология”, Университет по Хранителни Технологии, Пловдив; докторант Росица Денкова, Катедра „Биотехнология”, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, София;[/B] 5. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2013/05_CSF_surveillance_&_control_in_Bulgaria_Tsv_Alexandrov.pdf - Надзор и контрол на класическата чума по свинете в Р България[/LINK], [B]Цвятко Александров, Пенчо Каменов, Мариела Найденска, Александра Митева, Дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните”, Българска агенция по безопасност на храните; Димитър Стефанов, Общинска служба Тутракан;[/B] 6. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2013/06_Stanovichte_IPAZR.pdf - Научно становище за риска от навлизане и разпространение в българия на цистообразуващи нематоди по царевица и житни - heterodera zeae[/LINK], [I][U][LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2013/06_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1a.pdf - Приложение 1[/LINK][/U][/I], [B]Караджова О., Илиева Ж., Петрова Е., Крумов В.,Институт по почвознание, агротехнологии и растителна защита, Селскостопанска Академия;[/B] 7. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2013/07_Stanovichte_Yersinia_final.pdf - Хранителни инфекции причинявани от ентеропатогенни йерсинии – разпространение, надзор, микробиологични и епидемиологични аспекти[/LINK], [B]Проф. д-р Христо Найденски, двмн, Институт по микробиология „Стефан Ангелов” – Българска академия на науките;[/B] 8. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2013/08_Prof._Baychev_doklad.pdf - Ролята на Ветеринарномедицинската служба на България за затваряне на Глава „Земеделие“ и присъединяването на страната към Европейския съюз[/LINK], [B]Жеко Димитров Байчев, Димитър Димитров Димитров, Лесотехнически университет - Факултет Ветеринарна медицина; [/B] 9. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2013/09_Opinion_on_the_European_politic_of_antimicrobial_resistance.pdf - Експертно становище на тема: Европейска политика за мониториране на антимикробната резистентност при животните и нейното значение за общественото здраве[/LINK], [B]Доц. д-р Валентина Урумова, Катедра “Ветеринарна микробиология, заразни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет;[/B] 10. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2013/10_%D0%95%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf - Епидемиологични и обществено здравни аспекти на микотоксините в млечното животновъдство[/LINK], [B]Пламен Димитров Маруцов, гл. асистент, катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет; [/B] 11. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2013/11_Bov._diseases_Nov.2013-Rev.2.pdf - Актуални болести по говедата през 2012г.[/LINK], Г[B]ергана Николова-Балиева, факултет по ветеринарна медицина, Тракийски университет, Стара Загора; Георги Чобанов, Бойко Ликов, Център за оценка на риска, Българска агенция по безопасност на храните, София; [/B] 12. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2013/12_%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A9%D0%95_%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98.pdf - Епизоотологичен анализ на заразните болести по свинете в Европа през 2012 г.[/LINK],[B] Д-р Илия Македонски;[/B] 13. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2013/13_%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%A2%D0%9E_%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%9D%D0%90_%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95_%D0%9F%D0%A0%D0%98_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E_%D0%9D%D0%90_%D0%97%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A7%D0%A3%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%98_%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%98[1].pdf - Интегрираното управление на вредителите при производство на зеленчукови култури – предпоставка за качествена и безопасна продукция[/LINK], [B]Проф. д-р Стойка Машева, Доц. д-р Винелина Янкова, ИЗК „Марица”, Пловдив; [/B] 14. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2013/14_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0_12_2013%D0%B3_.pdf - Становище за оценка на риска от разпространението на ехинококозата при човека и животните в България[/LINK],[B] Проф. Иван Русев; [/B] 15. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2013/15_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0_2001-2013.pdf - Анализ на някои нововъзникващи биологични рискове в периода 2001-2013г., причинявани от вируси разпространяващи се по алиментарен и аерозолен път.[/LINK],[B] Гл. ас. д-р Чавдар Каменов Филипов, ФМФ при ЛТУ – София;[/B] 16. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2013/16_Sheep_pox_and_goat_pox_Sc_Opinion.pdf - „Оценка на риска от проникване и разпространение на Шарка по овцете и по козите на територията на Република България”[/LINK], [B]Д-р Красимира Григорова,Доц. д-р Емилия Иванова, двм - Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф.д-р Г. Павлов”; д-р Цвятко Александров, дирекция „ЗХОЖКФ”, ЦУ на БАБХ; [/B]

Архив