17-03-2015

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ОЦЕНКАТА ЗА ЕКСПОЗИЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ НЕОРГАНИЧЕН АРСЕН В ХРАНИ
хим. Петя Блажева
Изготвената оценка е въз основа на получени данни за приблизително 3000 проби храни за съдържание на неорганичен арсен*. В тази оценка се определя по-ниска стойност на допустима експозиция от храни по отношение на неорганичен арсен в сравнение със стойностите обявени от EFSA през 2009 година. Причината за това са проведените епидемиологичните проучвания през последните години, които показват вредно въздействие сред населението при много по-ниски стойности от определените през 2009 г. Актуализацията в оценката е и в резултат от постъпилите данни от 2009 г. насам и изготвяне на по-подробна класификация на храните.
Арсенът е широко разпространен замърсител, чиито източници са както естествени, така и в резултат от човешка дейност. Той присъства в ниски концентрации в скали, почви и подпочвени води. Установява се под различни форми, органични или неорганични. В подпочвените води обикновено се установява в двете неорганични форми (As (III), As (V), или комбинация от двете); органичните форми на арсена не са характерни за водите като цяло. Независимо, че и двете форми на неорганичен арсен са потенциално вредни за здравето на хората, As (III) се счита за по-токсичен от As (V). Международната агенция за изследване на рака (IARC) класифицира As (III) в Група 1 като "канцероген за хората" (IARC, 1973, 1980). Арсенът влиза в хранителната верига главно чрез контаминирана вода и почвени елементи. Дългосрочният прием на неорганичен арсен се свързва с редица здравословни проблеми, като кожни лезии, сърдечно-съдови заболявания и някои форми на рак.
Хронология на проучванията:
През 2010 г. Експертният комитет на ФАО/СЗО по хранителните добавки (JECFA) оттегля определената временна седмична доза от 15μg/kg b.w. въз основа на проведени нови епидемиологични проучвания. Определената тогава средна експозиция на възрастен човек от храната по отношение неорганичен арсен е оценена от 0,13 – 0,56 μg/kg b.w. (долна и горна концентрация на излагане). В научно становище за арсен в храни, EFSA прави заключение, че определената временна седмична доза от 15μg/kg b.w. не отговаря на степента на риска. При сега изготвената оценка средната експозиция на възрастен човек от храната по отношение неорганичен арсен е оценена от 0,09 – 0,38 μg/kg b.w. Най-висока експозиция от храната по отношение на неорганичен арсен е оценена при кърмачетата и малките деца от 0,20 – 1,37 μg/kg b.w.
От събраната информация е установено, че почти 98% от пробите за питейна вода са със съдържание на минимални количества арсен, които са под определената максимално допустимата концентрация, предназначена за консумация от хората. Установено е, че експозицията на населението по отношение на неорганичен арсен от храната като цяло не се различава съществено при различните възрастови групи. Най-висока експозиция на неорганичен арсен от храната се установява при по-младото население (кърмачета и малки деца). Като цяло, с изключение на кърмачета и малките деца, основният хранителен източник на експозиция на неорганичен арсен се явяват зърнените храни (предимно от пшеница) и тези на зърнена основа (с изключение на ориз). За 21 европейски страни, чиито данни се използват в тази оценка са характерни високи нива на консумация на пшеничен хляб. Поради тази причина той се явява и доминиращия фактор при експозицията на неорганичен арсен. Някои храни като мляко и млечни продукти, както и питейната вода също се явяват потенциални източници на експозиция на населението по отношение на неорганичен арсен.
EFSA декларира, че източниците на несигурност в настоящата оценка са свързани предимно с разнородността на данните за консумация на храни и трансформирането на органичните в неорганични форми на арсена. За да се понижи несигурността в изготвената оценка относно експозицията на неорганичния арсен са необходими още аналитични данни за съдържанието му в други видове храни и по-специално в риба и морски дарове. Събирането на по-подробни данни относно степента на консумация ще доведе до понижаване степента на несигурност, свързана с оценката на хранителната експозиция на населението като цяло, и по-специално за някои възрастови групи (кърмачета, малки деца) и специфични групи от населението (вегетарианци).
Източник
*European Food Safety Authority, 2014. Dietary exposure to inorganic arsenic in the European population. EFSA
Journal 2014;12(3):3597, 68 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3597 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3597.htm
10.03.2014 г.

Архив