17-03-2015

Резюмета на публикувани становища на EFSA за 2012 г. (януари - март)


Научно становище за оценка на анализа на риска от вредители за Pomacea Insularum, островният ябълков охлюв, изготвена от испанското министерство на околната среда, земеделските и морските дейности.

Научно становище относно фитосанитарния риск, свързан с някой иглолистни видове и родове при разпространението на боровият нематод (Bursaphelenchus xylophilus).

Научно становище за оценка на безопасността на 3,9-бис[2-(3-(3-трет.-бутил-4-хидрокси-5-метилфенил) пропинилохи)-1,1-диметил1]-2,4,8,10-тетраоксаспиро[5,5],ундекан, CAS No. 90498-90-1, при употреба в материалите в контакт с храните.

Научно становище за обосноваване на здравната претенция, свързана с изолиран соев протеин и намаляване на кръвните концентрации на LDL-холестерола, в съответствие с член 14 от Регламента (ЕО) No. 1924/2006.

Наличие на фомопсини в храните и фуражите.

Научен доклад на EFSA: Експозиция на кадмий от храните за европейското население.

Научно становище за безопасността на първичен продукт от пушилни ароматизанти - AM 01.

Научно становище относно заявление (EFSA-GMO-NL-2009-73) за пускане на пазара на резистентна към насекоми и толерантна към хербициди генетично модифицирана соя MON 87701 x MON 89788 на фирма Монтасанто, за храна, фураж, внос и преработка, съгласно Регламент (ЕС) No. 1829/2003.

Принципи за оценка на риска от храни и фуражи, получени от генетично модифицирани животни, включително аспектите свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях.


Преглед на оценката на риска от пестициди за активната субстанция Metarhizium anisopliae var. anisopliae BIPESCO 5/F52.

Преглед на оценката на риска от пестициди за активната субстанция дифениламин.

Към методологична рамка за идентифициране на нововъзникващи рискове.

Оценка на системата за сканиране на базата данни Евростат за откриване на тенденции в търговията.

Моделиране, предсказване и картиране на взривовете от хранителни токсикоинфекции с алфатоксини от замърсени зърнени култури в ЕС, под влиянието изменението на климата.

Резюме на годишен доклад на Научната мрежа BSE-TSE.

Резюме на годишен доклад на Работна мрежа по микробиологична оценка на риска.


Резюме на научно становище за компостиране и изгаряне на умрели във фермата свине.


Указания относно безопасността на служителите (работници) участващи в производството на фуражи и добавки.

Вирусът Шмаленберг: вероятни епидемиологични сценарии и необходими данни.

Архив