17-03-2015

Актуални дейности на EFSA, относно възникващи рискове 2012-20131
(технически доклад на EFSA )
РЕЗЮМЕ
Една от основните законови дейности на EFSA е да идентифицира и да разпространява информация за възникващите рискове свързани с храните. В периода 2012-2013 г. е внедрен модерен подход и са посочени последващи дейности по конкретни въпроси, свързани с възникващите рискове. Новият подход включва три основни стъпки:
1 ) предварителната идентификация на възникващите проблеми;
2 ) идентификация на подходящи източници на данни и събиране на данни;
3) окончателна оценка и идентификация на нововъзникващите рискове.
EFSA в партньорство с мрежата от организации и групата на заинтересованите страни са оценили 45 проблема, които обхващат широк спектър от биологични и химични области по отношение на нововъзникващите рискове. Определени са някои важни въпроси за по нататъшно проучване, като проучването вече е започнало.
Проблеми с приоритетно значение за по-нататъшно проучване са:
• общоевропейско изследване на употребата на енергийни напитки;
• холистичния(цялостен) подход за оценка на риска при пчелите;
• проучване на потенциалното въздействие на омика технологии* при оценката на риска , относно безопасността на храните и фуражите.
Текущите дейности включват:
• дейността на работна група за оценка на риска за човешкото здраве на химически смеси;
• систематичен преглед на комбинираната токсичност на множество химикали;
• проучване и моделиране на токсикологочното въздействие на множество химикали върху пчели;
• два прегледи на научната литература (биомониторинг за оценка на риска от въздействието на химически вещества за човека);
• проект за токсин, продуциран от цианобактерии, в храните.
След няколко години, новият подход е доказал потенциал за предвиждане на проблемите, които могат да доведат до възникващите рискове . Проблеми предварително идентифицирани наскоро, бяха разгледани от научните комитети на Европейската комисия и от EFSA. Те включват четири въпроса на Европейската
комисия към EFSA:
• прием на кофеин;
• Лаймска болест;
• вносен прашец, като източник на рискове за здравето на растенията;
• микро - пластмасови частици в морски животни;
Освен държавите-членки и заинтересованите страни са привлечени и е утвърдено участието на международни партньори. Допълнително са ангажирани научните панели на EFSA, като през 2013 г. е сформирана и е започнала работа Постоянна работна група по възникващи рискове. Тази група вече работи на етап съгласуване на експертна консултация за идентифициране на биологични възникващи рискове, като са включени членове на панелите BIOHAZ и AHAW (биологични опасности и здраве на животните). По отношение на химикалите, Постоянната работна група:
• подготвя процедура за установяване на възникващи химични рискове, като се започва с анализ на наличните списъци на химикали и други бази данни;
• прави избор на рискови вещества, въз основа на производствените им обеми, биоакумулиране, използване/употреба/ и токсичност.
Като цяло опитът показва, че идентификацията на възникващите рискове е един
повтарящ се процес и се характеризира с висока степен на несигурност поради
съществени пропуски в данните. Това изисква няколко експертни консултации и добре
установени мрежи за споделяне на информация. Ефективната мрежа доказа, че е от
съществено значение за обмена на методи, данни и оценки на възникващите рискове.
Следващите стъпки включват:
• завършване на експертните консултации по възникващите биологични рискове
от Постоянната работна група на Научния комитет по възникващи рискове;
• провеждане на пилотно проучване за тестване на предложената процедура за идентифициране на възникващите химичните рискове;
• продължаването на ангажимента и сътрудничеството с държавите-членки,
гражданското общество и заинтересованите страни за оценка на ефективността на цялостния подход за идентификация на възникващи рискове;
• завършването на текущите дейности по установените проблеми.

*Омика технологии: Системен биологичен подход. Терминът „омика“ се отнася до широка област на изследвания в областта на биологията, като например транскриптомиката, протеомиката и метаболомика, и свързаните с тях „биоинформатика“. Технологичното развитие позволява на учените да изследват едновременно функциите на стотици гени, целият набор от протеини и нискомолекулни метаболити, както и взаимодействието между тях в различните организми. Този подход е известен като „интегрална системна биология“

1Материалът „Update on EFSA’s activities on Emerging Risks 2012-2013“ е достъпен на следната електронна страница: http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/585e.pdf
Изготвил:
Евгени Макавеев – Център за оценка на риска
29.04.2014

Архив