17-03-2015

През 2008 г. беше проведено базово изследване на ниво ЕС на Salmonella в свинекомплекси за развъждане на прасета. По смисъла на това изследване “прасета за развъждане” означава свини и нерези на възраст поне шест месеца, отглеждани за разплод. Изследването прави разлика между комплекси за разплод (които отглеждат животни за разплод и предоставящи животни на други комплекси за разплод и производствени комплекси) и производствени комплекси с животни за разплод (които отглеждат животни за разплод и произвеждащи прасета главно за угояване или за клане). Комплексите бяха избрани на случаен принцип измежду комплекси, в които се отглеждат поне 80% от популацията на прасета във всяка страна членка. Във всеки избран комплекс се вземаха общи фекални проби от 10 случайно избрани кочини с прасета за разплод, представящи различните фази на производство на стадото за разплод (млади свине, бременни прасета, опрасили се и кърмещи свине, прасета в зоната за оплождане или смесени). В изследването участваха общо 5117 комплекса с прасета за разплод с валидирани резултати от 24 страни членки на ЕС плюс Норвегия и Швейцария; това дава информация за 1609 комплекса за разплод и 3508 комплекса за производство. Проби бяха взети от общо 48951 кочини от двата вида комплекси. Резултатите от анализа на разпространението на Salmonella вече бяха публикувани от Европейския орган по безопасност на храните на 17 декември 2009 г. в доклада за Част А. Настоящият доклад за Част В дава резултатите от анализите на връзките на 19 фактора на ниво кочина или комплекс и позитивност на кочините за Salmonella в комплекси със свине за разплод. Изследваното разпространение беше наблюдаваното разпространение, което означаваше, че оценките за честотата не отчитаха несъвършените характеристики на теста. В този доклад за Част В са представени и резултатите от корелационните анализи между честотата на Salmonella в комплекси за разплод и продукция, от анализи на разпространението на серовара на салмонелата в ЕС и от анализи на допълнително изследване на разпространението вътре в самия комплекс, изготвени от страните членки.

Корелационните анализи на национално ниво показаха силна, положително значима връзка между разпространението на положителни за Salmonella развъдни комплекси и положителни за Salmonella производствени комплекси, подсказвайки вероятност за вертикално разпределение на Salmonella между комплексите. Тази хипотеза беше подкрепена от значимата положителна връзка между разпространението на положителни за Salmonella комплекси с прасета за разплод и базовото изследване от 2006-2007 г. за разпространението на свине за клане, положителни за Salmonella.

Многовариантният регресионен анализ на комбинираното множество данни за комплекси за разплод и производство показа, че на ниво ЕС Броят на кочините, положителни за Salmonella, се повишава при увеличаване на размера на комплекса. Също така политиката за замяна на младите животни на комплекса се свързва с положителните резултати за Salmonella на кочините в развъдните комплекси, но не и в производствените комплекси. Броят кочини, положителни за Salmonella, се повишава с увеличаване на броя на прасетата в кочината, с 3% увеличение за всеки 10 допълнителни прасета. Производственият етап на прасетата също е свързан значимо с позитивност за Salmonella, като при кочините с млади неоплождани свине вероятността е по-голяма, отколкото при тези, в които има бременни, родили или кърмещи животни. В комплекси за разплод, кочините с изцяло решетъчни подове са свързани с по-малка позитивност за Salmonella, отколкото категорията на кочини с “друг” вид под. В производствените комплекси кочините с изцяло решетъчни подове имат по-малка вероятност за позитивност, отколкото тези на открито, както и с другите видове под, освен “солиден под със слама” и кочини, за които видът под е класифициран като “друг”. Кочините, в които прасетата се хранят с готови фуражи имат по-голяма вероятност за позитивност за Salmonella в сравнение с тези, в които се дава или смлян на място фураж или фураж от други източници. Също така, кочини, в които прасетата получават пелетирани храни, са свързани с по-висока позитивност за Salmonella в сравнение с кочини, в които прасетата са хранени с приготвена или мокра храна.

Освен това, вероятността за положителни за салмонела кочини варира значително между държавите и между комплексите в дадена държава, даже и при отчитане на другите свързани фактори. Още повече, пробите с натривки (тампон, прекаран през смесените изпражнения в кочината) имаха по-голяма вероятност да са положителни за салмонела, отколкото съставните проби (обхващащи отделни парченца от изпражнения), подсказвайки, че пробовземането с използване на натривка е по-чувствителен метод за откриване на Salmonella в кочината, отколкото съставната проба.

Факторите на ниво комплекс, включени в изследването, но които не са значимо свързани с позитивни за салмонела кочини, бяха сезон на пробовземането, забавяне от пробовземането до тестването, вид комплекс, политика на замяна на нерезите. Не-сигнификантни фактори на ниво кочина бяха възраст на прасетата, пол на прасетата, производство на закрито/открито, индивидуално отглеждане, пълна реализация на продукцията и почистване, доставка на храна и вода и използване на антибиотици в кочините. За някои от факторите силата на анализите беше малка, поради малък брой проби в някои специфични категории. Още повече, анализите показаха, че 56% от необяснената вариация в резултатите с позитивност за салмонела в кочините може да се дължи на специфични фактори на комплексите, за които не е събирана информация по време на изследванети и/или на клъстериране на Salmonella във връзка с инфекциозния й характер.

Най-голямото оценено теоретично намаляване на позитивни за салмонела кочини ще се наблюдава, ако се приложат специфични контролни мерки, насочени към намаляване на експозицията на храни с търговски произход и пелетирани храни.

В страните членки на ЕС се наблюдава значително разнообразие на серовари на салмонела, показвайки хетерогенно разпределение на сероварите в участващите страни. S. Typhimurium и S. Derby са широко разпространени и преобладаващи в повечето страни членки, докато други серовари, като S. London, S. Infantis или S. Rissen се изолираха често в някои отделни страни и релевантността им не може да се генерализира за ЕС като цяло. Много серовари, изолирани при прасета за разплод са често срещани и при прасета, отглеждани за клане, както и при други видове животни, произвеждани за храна и хранителни продукти, произведени от тях, показвайки, че потенциалът за принос на тези серовари за инфекции при хора може да се споделя от различни източници.

Анализът на допълнително изследване на честотата вътре в комплекса позволи оценка на чувствителността на метода за пробовземане с обща фекална проба, както и достоверното разпространение на позитивни за салмонела комплекси за разплод на ниво ЕС и страна членка. Чувствителността на метода беше оценена на 92% и беше показано, че се повишава с превалентността на положителни прасета в кочината. Освен това, резултатите показаха, че достоверната превалентност на ниво ЕС на позитивни за салмонела комплекси с прасета за разплод, отчетена в Част А, въз основа на пробовземане от 10 кочини в комплекс, може да бъде недооценена с 20%, въпреки че този процент може да варира между страните членки. Препоръчва се страните членки да разгледат факторите, свързани с позитивност за салмонела на европейско ниво от това изследване, при проектиране и прилагане на национални програми за контрол на салмонела при прасета за разплод. Препоръчва се провеждането на национални изследвания, идентифициращи по-добре факторите, които поставят кочините с прасета за разплод на риск от заразяване със Salmonella, вземайки пред вид националната превалентност на Salmonella и характеристиките на националната популация ан прасета за разплод. Препоръчват се и национални изследвания за контрол и намаляване на Salmonella в комплекси с прасета за разплод. Тъй като рисковите фактори варират между страните членки и/или сероварите, страните членки се насърчават и да провеждат специфични за серовар анализи, използвайки данни, специфични за техните държави, за да се идентифицират рисковите фактори за сероварите, релевантни за техните държави. Страните членки се насърчават за разработване и разширяване на контрола на Salmonella в комплексите за разплод, понеже тези комплекси имат уникална потенциална роля в разпространението на заразяването със салмонела по цялата производствена верига, както и при замърсяването на околната среда. Обединените фекални проби са доказан устойчив и икономичен метод за пробовземане за изследвания и трябва да се използва при бъдещи изследвания, както и за мониторинг на статуса на Salmonella в стада за разплод. Процедурите за пробовземане изискват стандартизиране за подобряване на чувствителността и сравнимостта на резултатите от мониторинга. Страните членки, които не участват в изследването на превалентността на ниво комплекс могат да проведат собствени проучвания за валидиране на натрупването в техните собствени ситуации.

 

Архив