18-06-2018


В Европейския съюз кампилобактериозата и салмонелозата са двете най-често съобщавани хранителни заболявания. Месото на бройлерите се приема като важен хранителен източник на тези две човешки болести. За да се установят  базови и сравними стойности за всички страни-членки, бе проведено проучване,обхващащо страните-членки на Европейския съюз на ниво кланици. Определена бе  определена бе честотата на Campylobacter в партидите бройлери и на Campylobacter  и Salmonella върху  заклани бройлери. През м. март тази година Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) публикува научен доклад, анализиращ резултатите от това проучване.
Партидите бройлери и труповете на закланите бройлери  са били избрани произволно от кланиците за бройлери във всяка страна-членка. Това бе шестото базово наблюдение, което трябваше да бъде проведено в Европейската общност и бе първото базово наблюдение, в което са изследвани директно хранителни продукти.
Пробонабирането бе проведено между януари и декември 2008 г. Бяха включени общо 10,132 партиди бройлери, взети от 561 кланици в 26 страни-членки на Европейския съюз, плюс Норвегия и Швейцария. От всяка подбрана партида бе  вземано събраното в цекума съдържимо от 10 заклани бройлери, материалът бе обединяван и изследван за Campylobacter.По-нататък от същите партиди бе подбиран един труп незабавно след охлаждане  като кожата на шията заедно с кожата на гърдите бяха изследвани за наличието на Campylobacter  и Salmonella, в допълнение на определянето на общия брой на Campylobacter. Извършено бе видово определене на поне един изолат на Campylobacter от всяка положителна проба,а също така и поне едно серотипиране на изолат от положителна за Salmonella проба. Campylobacter бе определян в събраното съдържимо на цекума на бройлери и върху труповете на бройлери във всичките 26 страни-членки и две страни, които не са членки – Норвегия и Швейцария. На ниво Европейска общност честотата на партидите бройлери, колонизирани с Campylobacter бе 72.2%, а тази на контаминираните с Campylobacter трупове на блойлери – 75.8%. Честотата в отделните страни-членки бе от 2.0% до 100.0% и от 4.9% до 100.0% за съдържимото на цекума и труповете,съответно.Около две трети от  изолатите на Campylobacter от партида бе Campylobacter jejuni, докато една трета бе Campylobacter coli. Малка част бе определена  като други видове Campylobacter.Общият брой на бактериите Campylobacter варира широко между отделните страни.В общи линии съществува тенденция за висок  брой в страни с висока честота на Campylobacter. В Европейския съюз почти половината (47.0%) от труповете съдържаха по-малко от 10 Campylobacter на g (cfu/g) (CFU - colony forming unit/g) и 12.2% съдържаха между 10-99 (cfu/g). Висок общ брой бе определен както следва: между 100-999 (cfu/g) върху 19.3%, между 1,000 – 10,000 (cfu/g) върху 15.8% и повече от 10,000 (cfu/g) върху 5.8% от труповете. Двадесет и две от 26-те страни-членки, които   участваха и една страна, която не е членка изолираха Salmonella от пробите трупове при 15.7% от кланиците. Честотата на контаминираните със Salmonella трупове на бройлери варираше широко между отделните страни, от 0.0% до 26.6%.В Унгария честотата бе изключително висока – 85.6% като по-голямата част от изолатите са на Salmonella Infantis.Седемнадесет страни-членки изолираха Salmonella Enteritidis  или Typhimurium.Това имаше като резултат оценката за честота на ниво Европейска общност на контаминирани със Salmonella Enteritidis  или Salmonella Typhimurium  трупове на бройлери в размер на 3.6%, варирайки от 0.0% до 9.6% вътре в отделните страни-членки.На ниво Европейски съюз четирите най-често изолирани серотипове  от труповете на бройлерите бяха в нисходящ ред Salmonella Infantis (29.2% от положителните за Salmonella  проби трупове на бройлери), Salmonella Enteritidis (13.6%), Salmonella Kentucky (6.2%) and Salmonella Typhimurium (4.4%). Salmonella Enteritidis  и Salmonella Typhimurium са обикновено съобщавани при случаи на човешка салмонелоза в Европейския  съюз, докато Salmonella Infantis  и Salmonella Kentucky обикновено съставляват малка пропорция от човешките инфекции. Седемдесет и пет процента от положителните проби за Salmonella Infantis бяха съобщени от Унгария.Серотиповете варират между страните-членки като много от тях имат специфично разпределение. Таблиците 1 и 2 показват част от резултатите, представени в доклада на EFSA и позицията на България сред другите 26 страни-членки.
Нивото на честота в страните-членки и Европейския съюз е предполагаемо,което означава,че оценката на честотата не   отчита несъвършенната характеристика на тестиране. 
Месото на бройлерите се приема в Европейския съюз като важен източник на хранителни човешки инфекции от Campylobacter  и Salmonella.Рискът за човешкото здраве възниква от консумацията на недобре сготвено месо или кръстосано кантаминиране от други храни. Безопасното доставяне на суровото месо, внимателната кулинарна обработка и строгата хигиена в кухнята трябва да предпазят или намалят риска,който носи замърсеното с Campylobacter  и Salmonella месо от бройлери. Базовите числа за Campylobacter  и Salmonella могат да бъдат използвани в бъдеще за проследяване на тенденциите и за оценка на въздействието на програмите за контрол и мониторинг. Числата доставят също полезна информация за разработването на целите за намаление и изпълнение и вероятно за оценка на някои интервенционни методи.Препоръчва се  по-нататъшното изследване на епидемиологията и методите за наблюдение на Campylobacter при производството на месо от бройлери. При националните програми за контрол и наблюдение на ятата бройлери и месото от бройлери,страните-членки  ще трябва да обърнат внимание и на други серотипове извън Salmonella Enteritidis  и Salmonella Typhimurium.

Таблица 1. Честота на контаминирани с Campylobacter   заклани бройлери,базирана на комбинираните резултати,получени по методите на откриване и на изброяване по страни и в ЕС, 2008 г.
Таблица 2. Честота на контаминирани със   Salmonella трупни меса на бройлери по страни и в рамките на ЕС  

Архив