17-03-2015

9 септември 2011

Уважаеми гости, дами и господа,

Въведение
За мен е огромно удоволствие да се обърна към това съвещание на азиатско-тихоокеанските седмици – бизнес и научна програма – и бих искала да благодаря на организаторите за любезната покана. След 1997 това събитие е от основно значение за промотирането на диалога и обмена между Европа и азиатско-тихоокеанския регион и успешно стимулира сътрудничеството между двете части на света особено по отношение на храните. Осигуряването на безопасна и пълноценна храна е в центъра на целите на общественото здраве и за изпълняването на задачата за осигуряване на най-висока степен на защита на здравето на жителите от азиатско-тихоокеанския регион и Европа. Освен това, земеделският и хранителният сектор са основни икономически сектори и имат висок принос в икономическото благополучие в смисъл на трудова заетост и оборот в двата региона.

Принос на EFSA
Искам да Ви припомня накратко причините за съществуването на EFSA. Европейският орган по безопасност на храните е създаден през 2002 г. като независим орган по оценка на риска на ЕС в отговор на хранителните кризи от предишното десетилетие. Имам пред вид кризите с “луда крава” и диоксини, които предизвикаха голяма обществена загриженост и повлия неблагоприятно на доверието на консуматорите в снабдяването с храни в Европа. Основополагащият Регламент на EFSA е в следствие на Бялата книга на Европейската комисия по безопасност на храните 2000, документ, който въведе нова система за безопасност на храните за Европа и прокара пътя за създаване на Органа. Той постави ударението върху научнообоснована политика и формално организира отделянето на оценката на риска от управлението на риска. С област на действие оценка на риска и комуникация на риска, EFSA има за задача да осигури доказателствена основа, която дава възможност за вземане на подходящи мерки за защита на консуматорите или околната среда и за комуникация на риска пред широк спектър от таргетни групи. Основополагащото ни законодателство очертава основните цели на нашата работа, извлечени от уроците от хранителните кризи през 90-те години: независимост в осигуряване на научни съвети, прозрачност, отзивчивост и съвършенство в науката ни.

EFSA има широка сфера на действие – покривайки цялата хранителна верига – и за изпълнение на задачите ни от особена важност е диалога с всички ключови играчи в хранителната верига. С персонал, състоящ се от повече от 450 души в Парма - 60% от които са учени – EFSA формира мрежа с националните органи по безопасност на храните и годишно над 1000 експерти от страни от и извън ЕС допринасят за работата на нашите десет Научни панели и Научния комитет. Както показаха скорошните трагични взривове на E. coli в Европа, никога няма място за компромис по отношение на безопасността на храните, особено в светлината на сега съществуващата глобализирана верига за снабдяване с храни. При осигуряването на спешна техническа помощ на Европейската комисия и страните членки, EFSA координира работна група, която включваше релевантните органи от страните членки, представители на Комисията и учени от Европейския център за превенция и контрол на болестите, ФАО и СЗО. Искам специално да благодаря на колегите от BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) и BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) за готовността и сътрудничеството им по време на взрива в Германия. Събития като това подчертават, че близкото сътрудничество с националните и международни партньори е от жизненоважно значение за осигуряване на координиран отговор от наша страна на спешни ситуации по отношение на безопасността на храните.

Научно сътрудничество
В рамките на действащия ни оперативен модел ние разчитаме много на наличността на експертиза от страните членки за генериране на научните ни съвети. Например, повече от половината от членовете на Панелите ни идват от национални органи по безопасност на храните. Отчитайки важността на научното сътрудничество за бъдещия успех на европейската система за безопасност на храните, през 2006 г. Управителният борд на EFSA прие официална стратегия за осигуряване на рамка за дейностите на Органа в тази област. Тя поставя ударение върху необходимостта от оптимално използване на европейската експертиза, а последващият преглед на стратегията в края на 2008 г. очерта напредъка, който сме постигнали и продължаваме да постигаме. Това включва: създаване на фокални центрове във всички  страни членки; увеличаването на договорите и грантовете, давани на научни институции в Европа за подпомагане на нашата работа (от 1 милион евро през 2007 до очаквани  €11 милиона през 2012); създаването на мрежи със страните членки по ключови въпроси като BSE/TSE и нанотехнологиите; създаване на база данни от експерти, включваща сега почти 3000 експерти от Европа и извън нея. Ще продължим да изграждаме сътрудничество със страните членки по създаване на средносрочните ни дейности, за да дадем възможност на националните органи да идентифицират дали могат да допринесат към работната програма на EFSA, колкото се може по-скоро и да се максимизират синергиите.

Международно сътрудничество
В условията на глобализирана хранителна верига, промени в климата и технологични иновации, все по-важно е EFSA да участва активно в международни форуми по оценка на риска и да може да оценява данните, от които се нуждаем при изготвянето на оценки на риска. В рамките на нашия Стратегически подход към международните дейности, EFSA има действащи договорености с националните партньори от, например, Япония, Австралия и САЩ и имаме плодотворен обмен с други азиатски страни и по-специално Китай. EFSA е и активен участник в ключови международни форуми по безопасност на храните, като Codex Alimentarius, където подпомагаме Европейската комисия.

Сътрудничество при събиране на данни
Наличността на достоверни данни е от огромно значение за работата на EFSA и по-специално за нашите оценки на експозицията. EFSA работи със страните членки, трети страни и международни организации за събиране, анализ и разпространение на данни за зоонотични организми, химични замърсители и остатъци, здраве и благополучие на животните, консумация на храни и здраве на растенията. В този контекст бих искала отново да благодаря на BVL за важния принос към нашата работа в тази област.

EFSA издава множество доклади, някои от които се публикуват ежегодно, като Доклада за зоонози в Общността в сътрудничество с Европейския център за превенция и контрол на болестите) или Годишния доклад за остатъци от пестициди в храни. Други се изготвят ad hoc, за микроорганизми и химични замърсители. Тази работа е особено важна за подкрепа на контролните мерки, внедрявани от страните членки и Европейската комисия за намаляване, например, на Salmonella, от която пострадаха хора в Европа вече през пета последователна година.

С подкрепата на страните членки, EFSA създаде Кратка европейска база данни за консумация на храни, действаща от края на февруари 2008 и Разширена европейска база данни за консумация на храни, която беше пусната миналата година. Последната съдържа данни от най-новите проучвания на храненето в страните членки на ниво консумация на отделния човек и вече започна да подобрява точността на нашите оценки на експозицията. Сега имаме пилотен проект за хармонизиране на събирането на данни за консумация на храни в Европа, известен като EUMenu. Координиран от EFSA, в тясно сътрудничество със страните членки, той ще позволи събирането на сравними данни за консумация на храни в Европа.

Въпреки че вече в много европейски страни са проведени национални проучвания на храненето,понастоящем не е възможно да се проведе анализ за целия ЕС или сравнения между страните за консумацията на храни, поради разлики в начина на събиране на информация. Чрез улесняването на по-точна оценка на експозицията и даване на възможност на политиците да поставят цели по отношение на здравословно хранене, EUMenu ще допринесе за по-безопасни храни и по-здравословни диети за гражданите на Европа.

Сътрудничество по възникващи рискове
Европа е най-големият световен търговец с хранителни продукти и отвореността на европейския пазар ни прави особено уязвими към опасности за безопасността на храните. Един единствен хранителен продукт може да съдържа съставки от целия свят , много от които могат да са произведени според стандарти, различаващи се съществено от действащите в Европа. Следователно трябва да бъдем винаги нащрек за опасности и да интервенираме преди те да повлияят върху нашето снабдяване с храни. Основополагащият Регламент на EFSA отчита важността за общественото здраве и околната среда от ранното идентифициране на рисковете в хранителната верига и дава мандат за нашите дейности по мониторинг и анализ на данните.

Ключови играчи
При спазване на нашите основни ценности за прозрачност и отвореност, непрекъснатият диалог с организациите на ключовите играчи с легитимен интерес в областта на храните за хора и животни е от първостепенен интерес за EFSA. При новите и възникващи технологии – като ГМО и нанонауката – законодателни промени и все по-сложни оценки на риска, има нарастваща необходимост от информираност на ключовите играчи за нашите дейности и за обмен на виждания с тях. Нашият диалог с ключовите играчи може да осигури достъп до ценни данни по отношение на, например, възникващи рискове и затова наскоро организирахме Консултативна група на ключовите играчи по възникващи рискове. Консултативната платформа за ключовите играчи на EFSA е ключов форум за ангажиране на гражданското общество в дейностите на Органа; тя включва представителство на европейско ниво на производители на храни на първично ниво, производители на храни, преработватели, търговци, групи консуматори и НПО. Имаме други механизми за ангажиране на ключовите играчи, като технически съвещания, колоквиуми, брифинги, симпозиуми, които са особено полезни, когато се разглеждат възникващи технологии или ново законодателство, като например Регламента за здравни претенции. Освен това, много от нашите научни становища са открити за обществени консултации преди приемането им.

Развиваща се работна програма
След основаването ни през 2002 г. работната ни програма се разви значително както по обхват, така и по естество. Исканията за научни съвети се увеличиха: през 2007 г. получихме 220 въпроса от Комисията, а към 2010 те се увеличиха на 900. Законодателните разработки искаха значително увеличение на ресурсите, които определяме за оценка на регулирани продукти като пестициди, добавки към храни за хора и животни, здравни претенции, ГМО и материали за контакт с храни. Както за опазването на общественото здраве и консуматора, тази работа е важна за промотиране на устойчива иновация в местния земеделски и хранителен сектор в Европа в съответствие със Стратегията на ЕС до 2020 г.

Прогресиращото увеличаване на хроничните, свързани с храните заболявания има също значително въздействие върху развитието на нашата научна програма.Чрез работата ни по оценката на здравни и хранителни претенции за храни, определяне на референтни стойности за нутриентите в храненето и създаването на паневропейски бази данни за консумация на храни, EFSA дава важен принос към развиването на ефективни хранителни политики в Европа. Още повече, нашите дейности по комуникация на риска, които провеждаме в близко сътрудничество със страните членки, гарантира, че европейските консуматори получават последователна, научнообоснована информация, за да могат да вземат информирани решения за храненето.

EFSA получава все повече искания за оценка на рисковете за околната среда – например от ГМО – и да оцени ефикасността или ползата за общественото здраве или околната среда, такова като работата ни по пестицидите. Тази работа е важна от гледна точка на устойчивостта на хранителната верига и гарантиране, че иновациите носят реални ползи на обществото.

Това развитие на нашата работна програма ни подсказа да преразгледаме ефикасността си, работните си процеси и организационните структури. Процесът продължава и вярваме, че ще даде по-ефективна и фокусирана организация, която ще отговори на бъдещите очаквания на партньорите и ключовите играчи.

Заключение
В заключение, EFSA е решен да гарантира подпомагането на европейската политика за храните чрез стабилна научна основа и пълна защита и информираност на консуматорите. Искам да благодаря на организаторите за тази възможност да представя работата на EFSA и пожелавам на всички Ви успех в начинанията Ви.

Благодаря за вниманието.

Катрин Геслен-Ланеел, Изпълнителен директор на EFSA

Архив