17-03-2015

 
Уважаеми Господин Заместник-министър, г-н Пападопулос, Президент на EFET, г-н Зампелас, Генерален секретар на организацията на потребителите, представител на гръцката хранителна промишленост, членове а Управителния съвет, уважаеми гости,

Увод
С голямо удоволствие се обръщам към Вас тук, в Атина и бих искала да благодаря на гръцките власти за домакинството на това важно събитие и на 41-то съвещание на Управителния съвет на EFSA през следващите два дни. Специална благодарност отправям към Константинос, уважаван член на Управителния ни съвет, за приноса му към тези две събития. Днешното съвещание дава навременна възможност за обсъждане на сътрудничеството и определяне на гръцката и европейската перспектива, водеща за EFSA.

Обосновка
EFSA беше създаден през 2002 като независим орган на ЕС за определяне на риска за безопасността на храните и фуражите и свързаните с тях области, за възобновяване на доверието в снабдяването на Европа с храни и за принос към опазването на общественото здраве. EFSA е организация, базираща се на науката, която работи с ценностите на научните постижения, независимост, прозрачност, отвореност и отговорност. Сега в органа работят 400 души в Парма, Италия, 60% от които са ангажирани в научни дейности. Изградили сме широки мрежи от 1200 научни експерти, 30 национални органи по безопасност на храните и 350 национални научни организации, без които не бихме могли да изпълняваме задачите си. Ние разчитаме на приноса на експерти от Европа и извън нея и на добрата воля на техните институции за осигуряване на научна основа за политиката и законодателството на ЕС в областта на храните.

Научно сътрудничество
Както сме очертали в Стратегическия план на EFSA за 2009-2013, безопасността на храните ще срещне много предизвикателства през следващите години, не само глобализацията на търговията, промените в климата, новите научни постижения и социално-демографските промени в Европа и извън нея. Докато независимостта на нашите научни консултации е от първостепенно значение, световните измерения на утрешните предизвикателства ни задължават да се работим заедно със световната общност, занимаваща се с оценка на риска. По-специално, от жизнено значение е да продължим да укрепваме сътрудничеството си със страните членки.

Само чрез споделяне на информация и експертен опит ще можем да използваме ефективно синергиите, да получим пълна полза от наличната европейска експертиза и да избегнем дублиране на работа и ненужни различия в становищата. В настоящия световен икономически климат, ресурсите на Европа трябва да се използват разумно.

И както показаха скорошните спешни събития, важно е EFSA да има капацитет да използва сътрудничеството си със страните членки и мрежита си от паневропейска експертиза за научни консултации и помощ на управляващите риска да вземат решенията си. Отговорихме – често в рамките на само няколко дни – на инциденти като скорошното замърсяване с никотин на диворастящи гъби благодарение на стабилните мрежи, които сме изградили с националните органи.

Стратегия за работа в мрежа и сътрудничество
Нашите дейности в тази област се ръководят от Стратегията ни за работа в мрежа и сътрудничество, която беше подготвена от Консултативния форум и приета от Управителния борд през декември 2006 г. Междинният преглед на Стратегията, направен наскоро показа, че е постигнат значителен прогрес в сътрудничеството на всички нива на организацията, особено по отношение на обмен на информация, разделяне на работното натоварване и последователност в комуникациите.

С прилагането на Стратегията бяха създадени или подсилени няколко научни мрежи в областта на събиране на данни (например консумация на храни и данни за наличност на химични съединения) и за оценка на риска (по-специално здраве на животните, здраве на растенията, ГМО и луда крава). Главните усилия на Стратегията са насочени към укрепване на сътрудничеството със страните членки чрез Консултативния форум в сътрудничество с научния комитет на EFSA; нейните четири приоритетни области са: обмен на данни и информация; споделяне на практики по оценка на риска; хармонизиране на методологиите за оценка на риска; последователност в комуникацията на риска.

Консултативен форум
Консултативният форум на EFSA осигурява механизъм за връзка на EFSA с националните органи по безопасност на храните на 27-те страни членки и Норвегия, Исландия, Швейцария, кандидат-членките на ЕС и Европейската комисия. Радвам се, че тук в Атина ще имаме общо събитие в края на ноември по случай съвещанието на нашия Консултативен форум. За нас това е критична платформа, която подпомага обмена на информация, координацията на работните програми, идентификация и анализ на възникващите рискове, последователност в комуникациите и намалява различията и дублирането.

За подкрепа на членовете на Форума бяха създадени фокални центрове, които действат в страните членки от 2007 г. Техните най-високи приоритети са обмена на информация по научни проблеми и комуникация на риска. Бих искала да използвам възможността да благодаря на гръцкия орган по безопасност на храните за много активния и ценен принос към работата на Форума и фокалните центрове.

Член 36
Чрез чл. 36 от Регламента за създаване на EFSA компетентните организации могат да подпомагат органа в работата му. През 2006 нашият Управителен съвет прие първия списък на обществени организации, които отговарят на условията за тези грантове и през 2009 беше приет ревизирания списък и работна програма. Организациите по чл. 36 извършват разнообразни научни задачи, по-специално подготвителна работа за становища и събиране на данни, които се финансират чрез грантове. Общата сума, изразходвана по дейности по чл. 36 и дейности по придобиване ще достигне €7.5 милиона през тази година, в сравнение с €5.8 милиона през 2008.

Научна експертиза
Освен повече от 200 членове на Панела, още 1000 ad hoc експерти помагаха на EFSA в досегашната му работа.
Научният комитет и научните панели бяха наскоро обновени с нови членове, които поемат мандатите си през това лято. Бяха много окуражени от отговорите на поканите за членове, като кандидатстваха 850 експерти от цяла Европа и извън нея – със 7% повече от последното обновление през 2006 г. Бих искала фа благодаря на EFET за помощта им в популяризирането на тази покана тук в Гърция.

През юни 2008 г. EFSA стартира база данни на водещи европейски експерти, която съдържа информация за външни научни експерти, способни и желаещи да подпомагат страните членки и EFSA ад хок. Използването на базата данни подобрява прозрачността на процедурите ни за подбор на експерти. До средата на ноември 2008 г. бяха получени повече от 1000 заявки за участие от повече от 40 страни, включително Гърция. Базата данни е достъпна за страните членки, които могат да я използват за избор на експерти за техните собствени дейности.

Работни групи по научното сътрудничество (ESCO)
Една от препоръките на Стратегията за сътрудничество и работа в мрежа беше да се създаде Постоянна група по сътрудничеството, която включва научния комитет и консултативния форум за наблюдение на общите проекти или работните групи на ESCO.
Те отговарят за проблеми, интересуващи и EFSA, и страните членки и до днес са включвали проекти по растенията, възникващите еискове, базата данни с експерти, фолиева киселина и хармонизиране на подходите за оценка на риска.

Комуникация
Една от дискусиите на кръглата маса днес ще се фокусира върху комуникацията на риска, а говорители ще бъдат Директора по комуникациите на EFSA Ан-Лор Гасен. EFSA има за задача да произвежда навременно ясни, стегнати и последователни съобщения за потребителите от Европа, като по този начин получава поглед върху грижите на потребителите и тяхното схващане на риска.

Комуникацията на риска е винаги предизвикателство, особено когато се обръщате към разнообразна, мултикултурална публика, като населението на ЕС и когато рискът се асоциира с нови технологии и научни иновации, където може да има ограничена информация или данни. Джиен Лием, ръководител на Научния комитет/Отдел Консултативен форум ще опише работата на EFSA по новите технологии по-късно. За да бъде конкурентноспособна, Лисабонската стратегия насърчава европейската индустрия да бъде все по-иновативна, като хранителната и фуражна индустрия с основния си принос в икономиката на ЕС не са изключение.
Новите технологии, използвани в производството на храни и фуражи, могат да имат влияние върху общественото здраве или околната среда, затова ние сме решени да оценяваме риска по интегриран начин и да разглеждаме и риска, и ползите. По този начин целим да дадем на управляващите риска колкото е възможно по-широк обзор.

Опитът ни е научил, че когато се справяме със спешни ситуации, навременната комуникация има критично значение. Да дадем само един пример – скорошният инцидент с диоксините в ирландско свинско месо – консултацията по риска, която дадохме на 10 декември 2008 беше придружена от подходящо съобщение, което очерта научната основа за решения за оценка на риска. Това оказа важния ефект за успокояване на тревогите на потребителите и за подпомагане на приложението на ефективни мерки за управление на риска.

Възникващи рискове
Един от ключовите двигатели на нашите дейности по сътрудничеството е повишаването на капацитета на Европа да идентифицира възникващите рискове. Оперативната среда на EFSA се влияе от множество фактори, като вече показаните: глобализация, научни иновации, промяна на климата.

Както ще обсъждаме на кръглите маси днес, една от ключовите области, в които EFSA допринася за безопасността на храните, е ранна идентификация, характеризиране и комуникация на възникващите рискове. До тук, нашият отдел по възникващи рискове има за задача да укрепва дейностите на EFSA в области като промяна в климата, в сътрудничество с Европейската комисия, страните членки и други европейски институции и международни организации. За това, той анализира необходимости от данни и информация по отношение, например, на промяната в климата и се стреми да запълни празнотите. EFSA ще публикува първия си доклад по възникващи рискове в началото на 2010 г.

Бъдещо сътрудничество
Ние работим заедно с научния комитет, Консултативния форум и Управителния борд за разработване на бъдещата ни стратегия в областта на сътрудничеството и това съвещание е важна стъпка в тази насока. По-късно през тази седмица ще представим материал за плановете ни за повишаване на капацитета за оценка на риска в страните членки, стъпка към промяна в сътрудничество със страните членки.

Заключение
В заключение, за нас е очевидно, че ако трябва да отговорим целите, заложени в Стратегическия ни план, EFSA трябва да укрепи сътрудничеството си с всички партньори и по-специално със страните членки.
Тъй като ресурсите и на европейско и на национално ниво стават изключително ценни, задължително е да използваме тези ресурси мъдро, споделяйки експертиза, данни и работни програми и да избягваме дублиране и различия доколкото е възможно.

Благодаря Ви за вниманието и очаквам дискусиите.
Публикувано: 16 юни 2009
 
Катрин Геслен-Ланеел – изпълнителен директор на EFSA

Архив