31-05-2021

ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ “Здраве и потребители”

Безопасност на хранителната верига

Химикали, замърсители, пестициди

Брюксел, 6 март 2009 г.

Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Секция Токсикологична безопасност

Заключения на заседанието, проведено на 6 март 2009 г.

Постоянният комитет проведе заседание на 6 март 2009 г., за да оцени ситуацията, свързана с наличието на 4-метилбензофенон (4-MBP) и бензофенон (BP) в зърнени храни и други продукти, произтичащо от печатарски мастила, използвани в опаковките на храните.

Съобщения, подадени наскоро в Системата за бързо уведомление за храни и фуражи (RASFF) показват мигрирането на 4-MBP в зърнени храни.

Едно изследване, проведено през 2006 г. в Обединеното кралство, показва, че значителен брой продукти на пазара съдържат високи нива на BP (http://www.food.gov.uk/science/surveillance/fsisbranch2006/fsis1806).

По искане на Европейската комисия, Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) извършва оценка на риска за 4-MBP и разглежда оценката на риска от BP. EFSA очаква да обяви окончателното си становище за 4-MBP и BP не по-късно от май 2009 г.

На 4 март 2009 г. EFSA публикува становище по 4-MBP. EFSA обяви, че понастоящем не е научно оправдано да се включва 4 MBP в групата вещества, за които се отнася поносимият дневен прием на бензофенон. EFSA подготви оценка на риска, основана на подхода “граница на експозиция”, включвайки допълнителен фактор за несигурност. EFSA заключи, че за възрастни оценената експозиция е малко вероятно да доведе до здравни проблеми. За деца, обаче, въз основа на много консервативен сценарий (най-голяма консумация и най-висока концентрация в зърнената храна), възможността за здравни проблеми, макар и много малко вероятна, не може да бъде изключена.

След уведомлението от RASFF Европейската асоциация за печатарски мастила, както и Европейската асоциация на производителите на картони уведомиха членовете си, че печатарските мастила, които съдържат 4-MBP и BP не са подходящи за печатане по опаковки за храни, освен ако няма функционална бариера, която да препятства преминаването в храната, също и чрез през газова фаза.

Комитетът прие следните заключения:

(1) Материалите за контакт с храни, които имат печат с мастила, съдържащи 4-метилбензофенон или бензофенон не трябва да влизат в контакт с храните, освен ако има декларация от производителя, че преминаването в храната на общото количество 4-метилбензофенон и бензофенон е по-малко от 0.6 mg/kg от хранителния продуктТова може, например, да бъде осигурено чрез ефективна функционална бариера, направена от алуминий или PET/SiOx или подобен слой.

(2) На страните членки се препоръчва да мониторират нивата в храните на пазара и да информират Комисията за резултатите.

(3) На страните членки се препоръчва да следят дали операторите, опаковащи храни, използващи материали за контакт с храни с печатни техники, използващи УВ имат документация, която показва прилагането на подходящи мерки за намаляване на миграцията.

(4) На страните членки се препоръчва да следят дали производителите на материали за контакт с храни, които използват УВ технологии в печатния процес, прилагат добра производствена практика, както е определена в Регламент (EC) No 2023/2006 и имат документация, която показва, че са взети подходящи мерки за намаляване на миграцията.

(5) Европейската комисия ще продължи да насочва вниманието на индустрията на ниво ЕС по отношение на отговорностите за гарантиране на безопасност на продуктите във всички страни членки. Страните членки трябва да предприемат подобни действия на национално ниво.

(6) Европейската комисия и страните членки ще преразгледат ситуацията в светлината на предстоящото становище на EFSA и ще преценят дали има нужда от хармонизирани мерки на ниво ЕС.

Архив