17-03-2015


Безопасност на храните и хранене: от науката към политиката, Атина
26 ноември 2009


Уважаеми господин Министър, Константинос (член на управителния съвет на EFSA), Антонис (президент на Гръцкия орган по безопасност на храните (EFET)), Андреас (председател на Платформата на ключовите играчи на EFSA), уважаеми гости, дами и господа,

Увод
От името на EFSA бих искала да Ви приветствам на тази конференция и искам да благодаря на гръцките власти, и особено на съорганизаторите – Гръцки орган по храните, за домакинството на това важно събитие, на срещата на Консултативния съвет на EFSA и работното съвещание по растителни продукти, които бяха проведени по-рано през тази седмица в Атина. Програмата за следващите дни включва впечатляващ екип от лектори и ангажирането на такова широко представителство от ключови играчи и зантересовани страни е насърчаващо.
 
Винаги съм била във възторг от посещенията си в Гърция и по-специално в Атина, не само защото е толкова красив град, защото тук EFSA получава топъл прием, а и защото това е отлична възможност за EFSA да работи с националните Ви органи и всички ключови играчи, така че да можем да продължим да укрепваме безопасността на храните в Европа. С наближаването на десетата годишнина на Бялата книга по безопасност на храните на Европейската комисия през януари, темата на тази конференция напомня своевременно за една от ключовите промени, въведени от Бялата книга: функционалното разделяне на оценката на риска и управлението на риска.

Обосновка
Важно е, че аз вярвам, че помня причината за съществуването на EFSA. 90-те години се характеризираха със серия от опасни хранителни кризи, най-опасните от които бяха лудата крава и диоксините. Тези кризи провокираха голяма обществена загриженост и в резултат доверието в храните на Европа и на потребителите и на търговските партньори беше силно компрометирано. EFSA беше създаден през 2002 като директен отговор на тези кризи като независим орган на ЕС за оценка на риска и Регламентът за създаването му поставяше ударението върху научнообоснована aполитика, сътрудничество, като за първи път отчете отделните, ясни процеси на оценката на риска от една страна, и на управлението на риска от друга.

Законодателите, Европейският съвет и Парламентът на Европа също признаха факта, че хранителната верига е континуум и че въпросите на безопасността на храните не могат да се съхраняват в спретнати кутии. По-скоро, хранителната верига е тясно свързана и проблемите трябва да се разрешават по интегриран начин от всички играчи. Всеки играч има уникална отговорност за гарантиране на безопасността на храните и промоция на доверието на потребителите в храните в Европа. Въпреки, че въпросите, които получаваме, са обикновено много специфични, нашият мандат ни задължава да осигуряваме интегрирани, задълбочени научни прегледи и да съобщаваме находките си по ясен, последователен начин.

Наука
Научните основи на Европейското законодателство бяха много подсилени от повишаващото се ниво на ресурси, отделени за оценка на риска. Няколко цифри: EFSA има персонал от над 400 души и около 60% от тях са заети с научни дейности. Заедно с 30 национални органи по безопасност на храните, ние формираме стабилна мрежа и над 350 научни организации в страните членки работят заедно с нас като част от мрежата. Имаме над 1500 експерти във всички области, от държави от ЕС и извън него, помагащи ни в ежедневната работа за даване на научни консултации.

Поддържаме много активна комуникация със всички участници в хранителната верига и работим в близост с тези, които съобщават риска в Комисията и националните органи. Въвели сме строги оперативни процедури и политики за запазване на независимостта и надеждността на нашите научни съвети и за изграждане на доверието на потребителите.

Като обществена организация, основаваща се на науката, концепцията „от наука към политика” ни е особено близка. Независимата наука е и ще продължава да бъде от критично значение в регулирането на храните и фуражите. Както показаха кризите през 90-те години, това е единственият начин, по който можем ефективно да защитаваме потребителите. Въпреки че не е изследователска организация, нито отговарящ за вземането на решения, EFSA играе критична роля в регулаторната рамка, свързана с безопасността на храните и фуражите в Европа. Ние се стремим да гарантираме, че органът е ефективен и добре оборудван за осигуряване на навременни, висококачествени научни съвети. За целта предвиждаме и предварително планираме влиянието на предложените промени в съществуващите или на новите законодателни предложения и затова нашият диалог с управляващите риска, Европейската комисия и Европейския парламент е толкова важен. Особено ценни са исканията, породени от молби за кандидатстване за разрешение – дейност с юридически определени срокове – която за момента ангажира до 35% от нашите ресурси.
 
Тези молби са свързани с добавки към храни и фуражи, ароматизанти, ГМО, опаковки, пестициди, нови храни и, от преди една година, и с хранителни претенции. През последния месец издадохме първата серия от становища по здравни претенции, общо 94 становища по 523 претенции и до юли 2010 предвиждаме да дадем становища по още 1200 претенции. Обемът на тази работа поставя големи изисквания, но играе голяма роля за защитата на европейския потребител.

Хранене
Разбира се, нашата работа по храненето не се ограничава до здравните претенции. Панелът на EFSA по диетични продукти, хранене и алергии извършва други ключови задачи за подпомагане на вземащите решение по отношение на здравословни диети и намаляването на затлъстяването и наднорменото тегло в Европа. Например, през 2010 ще публикуваме референтни стойности за енеригия и макронутриенти, които ще имат основно значение за управляващите риска на национално ниво за създаване на насоки за храненето. И тъй като бремето на затлъстяването и хроничните заболявания продължава да източва ресурсите на здравеопазването, тези насоки са необходими. Даже тук, в Гърция – сърцето на Средиземноморската диета с традиционното си ударение върху здравословното хранене (плодове, зеленчуци и зехтин) – последните статистически данни на СЗО показват, че 26-30% от възрастните са затлъстели.

Хроничните заболявания, свързани с начина на живот и храненето са значима причина за смъртност и заболяемост в Европа и не може да се отрича необходимостта от координирани, ефективни, научнообосновани политики за храненето.

Сфера на действие на EFSA
Наличността на експертиза по голям брой дисциплини е критична за EFSA, за да може да отговаря на много разнообразните въпроси, които получаваме от управляващите риска. Чрез Научния си комитет и десетте научни панели EFSA е готов да осигурява оценки на риска на европейско ниво. Регламентът за основаването ни дава на Органа голяма сфера на действие, покриваща цялата хранителна верига и свързани с нея области като здраве и благополучие на животните, здраве на растенията, пестициди и хранене. Все повече се иска да работим в области, които по традиция не се разглеждат като пряко принадлежащи към сферата на безопасността на храните. Трябва да помним, че безопасността на храните е широка област, тясно свързана с околната среда и устойчивостта на практиките ни за производство на храни е важен проблем за всички нас.

Научно сътрудничество
Сътрудничеството със страните членки е в центъра на нашата способност за работа и сме изградили тесни работни взаимоотношения с тях на всички нива на организацията. Формалните структури за осъществяване на сътрудничеството са добре организирани. Консултативният съвет обединява представители на всичките 27 национални органи по безопасност на храните и се подкрепя от мрежа от национални фокални центрове, които действат като посланици на EFSA в страните членки. През 2009 финансирахме проекти в институциите на страните членки за над 7 милиона евро. Фокусът на нашите действия по сътрудничеството сега се измества към изграждане на интегриран капацитет за оценка на риска в страните членки и на ниво ЕС. Това изисква работните ни програми да бъдат разработвани така, че ценните ресурси на Европа да се използват разумно.

Продължаваме да изграждаме ефективни работни взаимоотношения с нашите близки европейски органи, така че да се използват синергиите. Сътрудничим си с Европейския център за контрол и превенция на заболяванията например по резистентност на микроби и зоонози. Също така работим в близко сътрудничество с Европейската агенция по лекарствата по проблеми като растителни продукти и лекарства за ветеринарната медицина и с Европейската агенция по химикалите, с която имаме общи интереси в оценката на риска от химикали.

Бързо реагиране
Важността на сътрудничеството се проявява особено силно при спешни случаи. Били сме молени да дадем бърз съвет за гарантиране, че извънредни ситуации няма да се превърнат в кризи от типа на тези от края на 90-те години, които могат да застрашат общественото здраве или търговията. Проблеми като меламин в храната изискват нашето реагиране в рамките на дни, а не седмици или месеци и сме доволни, че бързият ни отговор при това събитие даде възможност на управляващите риска да вземат навременни решения. Опитът ни научи, че бързата, независима оценка на риска, прозрачността, споделянето на информация и последователни комуникации са в центъра на успешното ограничаване на рисковете.

Ключови играчи
Съветите, които даваме на законодателите влияе върху ежедневието на гражданите на Европа и чрез инициативите законсултации на ключовите играчи ние се стремим да ангажираме всички участници в хранителната верига, включително групи по околна среда и потребителски групи. Информацията от тях е особено ценна за нас, особено в области като ГМО или клониране на животни, където съществува значително разминаване на мненията на отделните актьори. EFSA има проактивна политика към ключовите играчи и особено към групите на потребителите, като ги ангажира в открит диалог.

Стартирахме обществени консултации по много теми като нанотехнологията и клонирането на животни и напоследък обновихме Консултативната платформа на ключовите играчи. Много сме щастливи, че Председателят на Платформата, Андреас Варламос, е с нас днес.

Иновации и комуникации
Науката не стои на едно място и нашите учени продължават да разширяват границите ба нашите познания във всички области.

Лисабонската стратегия и другите политики насърчават индустрията да бде иновативна и да създава утрешните хранителни технологии и хранителни продукти. Оценяващите риска могат да разглеждат иновациите със смесени чувства, тъй като те дават техническо решение на проблемите, но могат – макар и не винаги – да донесат значителни предизвикателства не само при оценката на риска, а и при комуникацията му.

По-ефективната комуникация на рисковете и ползите от новите технологии е винаги предизвикателство, тъй като ще има празноти в информацията и области на научна несигурност, които трябва да се разгледат. Проучвания на Евробарометър в годините ни показаха, че има различни схващания за риска в Европа и, освен подаване на ясна, последователна информация, една от целите на EFSA е по-добро разбиране на схващанията на потребителите с оглед по-ефективно комуникиране.

Разбира се, храните имат много други измерения, освен безопасността: има социални и културални измерения, които трябва да се имат пред вид. Освен това, хората вземат пред вид стойности като органично, свободно, благополучие на животните, етика, въздействие върху околната среда и честна търговия в избора си на храни. Приемането на храни от клонирани животни от страна на потребителите илюстрира това. Изследването на Флаш евробарометър по клониране на животни през октомври 2008 показва, че повече от 60% от отговорилите имат морални съображения по технологията и подобен процент казват, че няма да искат да купуват месо или мляко от клонирани животни. От този дебат Европа научи, че както проблемите на безопасността, пред вид трябва да се вземат и етичните съображения и че обществената консултация е предпоставка за информиран дебат по чувствителните технологии.

Заключение
В заключение, осигуряването на независими научни доказателства на управляващите риска от Европа ще продължи да бъде главен елемент на политиката по храни и фуражи. Трябва да продължим да изграждаме заедно прозрачност и ангажираност в разглеждането на научни проблеми, така че потребителите да могат да разбират какво вземаме пред вид, защо и как.

Това ще ни помогне да изградим по-широко разбиране и доверие в научните въпроси, подпомагащи политиката.

В заключение искам да благодаря на EFET за сътрудничеството му при организиране на тази конференция. Искам да благодаря и на гръцките членове на консултативния съвет и фокалния център, всички гръцки експерти, които допринасят за нашата дейност, гръцкия член на Управителния ни съвет Константинос, председателя на Платформата на ключовите играчи Андреас, на бившия член на Управителния съвет Ангелики Асимакополу за безценния им принос към нашата работа. Искам да Ви напомня, че няколко от моите колеги са тук за обсъждане и представяне в повече подробности на проблемите, които засегнах тук.

Благодаря Ви за вниманието и Ви пожелавам плодотворна работа.
Публикувано: 26 ноември 2009

Катрин Геслен-Ланеел Изпълнителен директор на EFSA

Архив