17-03-2015

IP/11/362
Брюксел, 24 март 2011

Ц цел по-нататъшно ограничаване на възможните рискове за безопасността на хранителната си верига, днес Европейският съюз реши да засили контрола върху вноса на храни за хора и животни от определени области в Япония, където продукцията би могла да бъде засегната от инцидента в атомната електроцентрала Фукушима Дайичи. На срещата на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните (SCoFCAH) страните членки подкрепиха предложение на Комисията за налагане на специални условия за внос. Мерките се отнасят со всички храни за хора и животни, произлизащи от 12 префектури в Япония, чключително четирите най-засегнати от инцидента. Всички продукти от тези префектури трябва да бъдат изследвани преди да напуснат Японния и ще бъдат подложени на рандомизирани изследвания в ЕС. Храните за хора и животни от останалите 35 префектури ще трябва да бъдат придружавани от декларация, обявяваща префектурата, от която произхожда продукта и ще бъдат тествани на случаен принцип при влизането им в ЕС. Съюзът ще преразглежда тези мерки всеки месец.

По-специално, приетият днес Регламент постановява, че всяка доставка на храни за хора и животни от 12-те префектури трябва да бъде придружавана от декларация – която трябва да се осигури от японските власти – потвърждаваща, че продуктът не съдържа нива на радионуклиди, които надвишават максималните разрешени нива в ЕС.
Радионуклидите са радиоактивни елементи и Регламентът на комисията специално визира йод-131, цезий-134 и цезий-137.
Освен това, от вносителите се изисква да уведомят националните компетентни органи два дни преди пристигането на всяка доставка от храни за хора и животни от Япония. Хранителни продукти за хора и животни, добити или произведени преди 11 март не влизат в обхвата на този Регламент. Въпреки това, тези продукти от цялата територия на Япония трябва да бъдат придружавани от декларация, ясно потвърждаваща, че са били добити/произведени преди 11 март.
По отношение на храни за хора и животни, добити/произведени след 11 март, мерките предвиждат:
- При пристигане в ЕС, компетентните гранични контролни органи (BIP) или контролните органи на обявената точка на влизане (DPE) трябва да извършат проверка на документите и идентичността на всички доставки от храни за хора и животни от Япония;
- Физически проверки, включително лабораторен анализ, трябва да се извършват на поне 10% от доставките на храни за хора и животни, идващи от горепосочените 12 префектури. Физически проверки трябва да се извършват и на поне 20% от доставките, идващи от останалите 35 префектури;
- По време на изчакването на резултатите от тестовете, продуктите ще се държат под официален контрол в течение на максимум пет работни дни. Доставките ще бъдат освободени, когато вносителят представи на митническите власти благоприятни резултати от гореспоменатия официален контрол;
- Продукти, за които е доказано, че надвишават максимално разрешените нива, няма да бъдат пускани на пазара и или ще бъдат безопасно унищожени, или ще бъдат върнати в Япония.
Предложението на Комисията, одобрено днес от SCoFCAH, ще бъде официално прието утре. Съответният регламент за приложение ще влезе в сила един ден след публикуваното му в Официалния журнал на ЕС. Очаква се това да стане в събота, 26 март.
Обосновка
Понастоящем няма доказателства за риск за европейския потребител от повишени радиационни нива в храни за хора и животни, внесени от Япония. Комисията, обаче, реши да засили мерките си за по-нататъшно ограничаване на възможния риск за европейската хранителна верига и така да осигури по-добра защита на гражданите от ЕС. Комисията следи от близо развитието на ситуацията в Япония. На 15 март тя поиска от страните членки, чрез системата за бързи известия за храни за хора и животни (RASFF) да засилят контрола върху хранителните продукти, пристигащи от Япония.
Рисковете за безопасността на храните за гражданите на ЕС, дължащи се на ядрената криза в Япония, са ниски поради ред причини:
- Япония е оторизирана да изнася в ЕС само четири продукта от животински произход: Рибни продукти, двучерупчести молюски, вътрешности, храни за домашни любимци.
- В ЕС могат да се внасят зеленчуци/плодове, но този износ от Япония за ЕС е с малък обем - около 9,000 тона от цялата територия на Япония през 2010 г.
- Според най-новата информация японските власти са взели необходимите мерки за гарантиране, че храни и питейна вода с надвишени над техните норми нива на радиоактивност не се продават в Япония, нито се изнасят.
- Вносът в ЕС на японски земеделски продукти (т.е. продукти от животински произход, риба и растителни продукти) през 2010 г. е сравнително малък. През 2010 общата стойност на земеделски продукти, внесени в ЕС от Япония е около €187 милиона за земеделски продукти и €18 милиона за рибни продукти.

Архив