17-03-2015

 
Аквакултурите са важна дейност за развъждане и отглеждане на риби. Отглеждането в стопанства на риби и други водни видове се разшири през последните десетилетия и прилаганите практики на отглеждане и свързаните с тях проблеми на благополучието все повече влизат във фокуса на вниманието на разработващите политиките, учените и потребителите. Непрекъснато се развиват научните подходи за оценка на благополучието на рибите. Предизвикателствата включват голямото разнообразие на видовете риби и системи за производство и общия дефицит на научни данни в тази област.

Рамка на ЕС
В ЕС, Директива на Съвета 98/58/ЕС (виж на адрес Council Directive 98/58/EC) определя минималните стандарти за защита на животните, държани или развъждани за целите на отглеждане във ферми, включително рибите.
Международните организации също имат издадени препоръки и насоки по отношение на благополучието на рибите. През 2005 г. Съветът на Европа приема препоръка за благополучието на рибите, отглеждани в рибовъдни стопанства (виж на адрес recommendation on the welfare of farmed fish), а през 2008 г. Световната организация за здраве на рибите (OIE) прие ръководни принципи (виж на адрес guiding principles) за благополучие на рибите. Приети са и кодекси за практиката от страна на индустрията, които включват мерки за опазване на благополучието на рибите.
Роля и дейности на EFSA
Дейностите на EFSA в областта на благополучието на рибите се извършват в по-широкия контекст на здравето и благополучието на животните от Панела по здраве и благополучие на животните (виж на адрес Panel on animal health and welfare (AHAW)). Панелът осигурява независими научни съвети за управляващите риска по всички аспекти на болестите по животните и благополучието на животните. Работата му основно касае животните, които дават храна, включително рибите.
Чрез дейностите си по благополучието на животните EFSA цели да получи задълбочено разбиране на факторите, влияещи върху благополучието на рибите, отглеждани в рибни стопанства и да осигури научна основа на европейските политики и законодателство. Научните му становища са съсредоточени върху подпомагане на управляващите риска при идентифициране на методи за намаляване на ненужна болка, дистрес и страдания на животните и подобряване на благополучието, където е възможно. EFSA не е оторизиран да дава съвети по етични или културални проблеми, свързани с благополучието на животните.
Благополучие по време на транспортиране
Благополучието на рибите може да бъде нарушено по време на транспортиране. В становище от 2004 г. за благополучието на някои видове животни по време на транспортиране (виж на адрес on the welfare of several species of animals during transport), експертите на EFSA идентифицираха множество опасности, които допринасят за незадоволителното благополучие на някои животни, включително риби. Становището подчертава, че рибите нормално трябва да се товарят и разтоварват без експонирането им на въздух, във водата им трябва да има достатъчно количество кислород и броят им в контейнера следва да бъде адекватен на размера на контейнера.
Системи за развъждане
През 2008 г. Европейската комисия възложи на EFSA да оцени аспектите на благополучието на системи за развъждане за основните видове риби, отглеждани в рибарници в ЕС. Панелът AHAW прие пет становища за видове риби за отглеждана атлантическа сьомга, видове пъстърва, европейска змиорка, европейски лаврак и ципура, и обикновен шаран. За всеки вид и определен етап от живота му са идентифицирани потенциалните рискове за благополучието. Те включват условия на околната среда, хранене, практики на отглеждане, генетично изграждане на стадата, заболявания и мерки за контрол на заболяванията. В оценката на риска Панелът изготви система за ранжиране на потенциалните опасности за благополучието в различните системи за отглеждане.
Общ подход към благополучието на рибите
През 2009 г. Панелът AHAW прие становище по общия подход към благополучието на рибите. То представя цялостен подход по отношение на благополучието, биологията и физиологията на рибите. То третира и удовлетворява всички проблеми, очертани в мненията, записани във връзка със становищата на Панела AHAW, приети по-рано за отделни видове риби.
Методи за зашеметяване и убиване
През 2009 г. Панелът AHAW прие седем становища за видове риби по отношение на аспектите на благополучието при зашеметяване и убиване на риби, отглеждани в рибни стопанства. Отделните научни становища касаят червена риба тон, обикновен шаран, европейска змиорка, атлантическа сьомга, дъгова пъстърва, европейски калкан, европейски лаврак и ципура. Тази работа актуализира предишно становище за аспектите на благополучието при зашеметяване и убиване на основните видове риби, подлежащи на практики за убиване при търговия и отглеждане в рибни стопанства (виж на адрес stunning and killing for the main animal species subject to commercial and farm slaughtering practices), прието през 2004 г., даващо общи заключения и препоръки.

Архив