17-03-2015

Българските учени са поканени да се присъединят
към две групи от научни експерти на ЕОБХ

Съвместна работа с ЕОБХ за безопасност на храните в Европа
Конференция за хранителните съставки и опаковките
Румънски орган за връзка с ЕОБХ

Представителите на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) се събраха днес в Букурещ, за да запознаят учените от Румъния, България, Кипър и съседните държави със своята работа и да ги насърчат да се присъединят към групите от научни експерти на Органа, занимаващи се с безопасността на хранителните съставки и опаковките на храни. На срещата в румънската столица, организирана в сътрудничество с Националния орган по санитарно-ветеринарни въпроси и безопасност на храните, ЕОБХ представи откритата наскоро покана за членство в Експертната група по хранителните добавки и източниците на питателни елементи, добавени към храните (групата по ANS) и Експертната група по материалите, които влизат в контакт с храни, ензими, аромати и спомагателни средства за обработка (групата по CEF). По тази покана за участие в групите могат да се подават кандидатури от 15 април 2013 г. до 17 юни 2013 г.
Проф. д-р Бойко Ликов, директор на Центъра за оценка на риска в България и член на Съвещателното тяло на ЕОБХ, заяви: „Експертните групи по ANS и CEF работят във важни области като хранителните добавки и материалите, които влизат в контакт с храни. По тази покана ЕОБХ търси експерти конкретно от България и другите нови държави членки, защото Органът би искал да гарантира, че участващите в експертните групи висококвалифицирани специалисти отразява географското разнообразие на опита в Европейския съюз, на който ЕОБХ стъпва при изпълнение на дейността си.“
Д-р Леон Бример, член на групата на ЕОБХ по CEF, който присъства на срещата в Букурещ, обяснява: „Учените на ЕОБХ работят със съвременни научни данни в интердисциплинарни групи, където научаваме гледните точки на другите учени и допринасяме с нашия собствен опит. Това може да бъде от голяма полза при работа по националните въпроси, свързани с безопасността на храните.“ Проф. Ликов добавя: „Учените от новите държави членки не са достатъчно добре представени в експертните групи на ЕОБХ, затова горещо препоръчвам на българските ми колеги да кандидатстват по тази нова покана. Тяхното участие ще повиши значението на ЕОБХ в европейската система за безопасност на храните.“
Кандидатите трябва да покажат опит в извършването на научни оценки на риска и да имат доказани научни постижения с резултати в областите токсикология, изпитвания на токсичността, химия, оценка на експозицията чрез храната, хранене на човека, хранителни ензими, включително от генно-модифицирани микроорганизми и технология на храните. Избраните кандидати, на които ще бъде предложен тригодишен мандат, ще допринесат за осигуряване на научни съвети с най-високо качество на органите, отговорни за вземането на решения в областта на безопасността на храните и безопасността на фуражите в Европа.
Заинтересованите специалисти се приканват да кандидатстват за членство в експертните групи на ЕОБХ чрез онлайн процедура, данните за която се съдържат в долупосочения линк, или през началната страница на уебсайта на ЕОБХ за срока на валидност на поканата. Покана е публикувана и в Официален вестник на Европейския съюз.
За запитвания от средствата за масова информация, свържете се със:
Служба на ЕОБХ за връзка с медиите
Тел: +39 0521 036 149 Имейл: Press@efsa.europa.eu
Бележки
  • Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е създаден през януари 2002 г., след серия от кризи във връзка с храните в края на 90-те години, като независим източник на научни съвети и информация за рисковете, свързани с хранителната верига. В европейската система за безопасност на храните оценката на риска се извършва независимо от управлението на риска. В качеството си на орган, който оценява риска, ЕОБХ предоставя научни становища и съвети за осигуряване на здрава основа на европейските политики и законодателство и в подкрепа на Европейската комисия, Европейския парламент и държавите членки на ЕС при вземането на ефективни и навременни решения за управление на риска.
  • Работата на Експертната група по ANS е свързана с хранителни добавки като оцветители и подсладители, източници на питателни елементи, добавени към храните (напр. източници на витамини и минерали) и други вещества, нарочно добавени в храните, включително за цели, различни от технологичните, напр. с функционални свойства, с изключение на аромати и ензими.
  • Работата на Експертната група по CEF е свързана с материалите, които влизат в контакт с храни, например използваните в контейнерите или опаковките за храни, включително аромати и хранителни ензими, средства за обработка и някои процеси (напр. облъчване на храни, рециклиране на пластмаса за употреба в материали, които влизат в контакт с храни).
  • Експертната група по ANS и Експертната група по CEF извършват по-голямата част от дейността си в контекста на процедурите за издаване на разрешения, тъй като работят основно с регламентирани вещества или процеси, които трябва да бъдат оценени от ЕОБХ, преди употребата им в ЕС да бъде разрешена.
Romanian scientists called on to join two EFSA scientific Panels

Архив