17-03-2015

ВТОРА СРЕЩА НА МРЕЖАТА НА ЕФСА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЯ НА
МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА,
ПАРМА, ИТАЛИЯ, 22-23 ОКТОМВРИ 2013 Г
На 22-ри и 23-ти октомври 2013г. в гр. Парма, Италия се проведе 2-рата среща на мрежата на ЕФСА за хармонизация на методите за оценка на риска. Срещата бе ръководена от Бернар Ботекс от Научния комитет и Панела за нововъзникващи рискове. Участваха представители на 22 държави членки, Турция и Норвегия. Представени бяха следните насоки в областта на хармонизация на методите за оценка на риска и насоките на работа в държавите членки и ЕФСА в това направление:
Бернар Ботекс. Научен комитет на ЕФСА и Панел нововъзникващи рискове. Методите за оценка на риска в общи линии са хармонизирани от ЕФСА по отношение на биологичните и химичните опасности и включват четири основни нива, а именно: идентификация на опасността, характеризиране на опасността, оценка на експозицията и характеризиране на риска. От своето основаване ЕФСА се стреми непрекъснато да осъвременява методите за оценка на риска и да ги предоставя своевременно на оценителите на риска в ЕФСА и държавите членки.

През последните години бяха създадени нови методи и инструменти за оценка на химичния риск по отношение на експозицията и опасността. За оценка на експозицията бяха въведени нови статистически методи, които дават възможност на оценителите на риска да анализират количествено вариабилността и несигурността. В зависимост от нуждите за оценка на риска тези нови методи могат да заменят използвания досега детерминистичен подход.
Жан Луи Дорне, Панел Нововъзникващи рискове, ЕФСА. По отношение оценката на опасностите са въведени множество методи като Омикс технологиите (genomics, proteomics, metabonomics, toxicogenomics), някои други профилиращи техники като метод на системната биология, биомаркери, биологично свързани модели, като физиологична токсикокинетика и токсикодинамика, метод за оценка на количествено структурирана връзка (QSAR), използване на т.нар. прагово токсикологично безпокойство (Treshhold of Toxicological Concern). Работи се и върху използване методи in vitro и in silico, които да допринесат за намаляване на броя на животните използвани за опитни цели при токсикологични изследвания, т.нар. три R (reduce, replace, refine). Посочените методи имат пряка приложимост за оценката на риска и саприоритет за панелите на ЕФСА, Научния комитет и Консултативния съвет.Тези приоритети са потвърдени в Научната Програма на Комисията за периода 2014 - 2020 г. (Horizon 2020). ЕФСА обръща сериозно внимание на приоритиризацията и степенуването на химическите вещества според техните токсикологични свойства и въз основа на това да изгражда своята стратегия за бъдеща работа. Взето е решение за създаването на вътрешна експертна група от три панела, които да направят анализ на това, което е извършено досега по отношение на методите за оценка на риска (предимно на Hazard identification
and hazard characterisation). Този анализ ще бъде обект на бъдеща дискусия за използването на такива методи и инструменти и тяхната приложимост в оценката на риска за химическите вещества.
Тони Харди. Научен комитет на ЕФСА. При подготовката на своя научен доклад вътрешната експертна група, посочена по-горе, ще обърне внимания на:
1. Извършената досега работа на ЕФСА и по-специално приложимостта на количествено структуриране на активните взаимовръзки (QSAR- quantitative structure activity relationships) има връзка с оценката на токсикологичната значимост на метаболитите на пестицидните активни субстанции. Тези нови методи ще се използват за ценка на риска при различни диетични режими посредством прилагането на физиологично-токсикокинетични модели и биомаркери. На пърмо място е по-точно характеризиране на опасността от тежки метали- главно за кадмий.
2. Продължаване на сътрудничеството по отношение на на нанотехнологиите (ОМИКС оценка на риска с US-EPA, WHO, Европейската химическа агенция и Изследователския център на Европейската комисия).
Бернар Ботекс. Научен комитет на ЕФСА. През 2012 и 2013 г ЕФСА разработва множество становища и ръководства относно химическите рискове. Ендокринните нарушители са един от приоритетите на ЕФСА. Все още не са разработени надеждни методи за такава оценка. Извършва се 90 дневен тест за токсичност за общо консумирана храна. Такава оценка ще бъде направена за канцерогенност в продължение на 2 години. Друг проблем в оценката на риска, това са последствията от т.нар. химични смеси, които могат да бъдат в най-различни комбинации по отношение на замърсителите, тяхното количество и експозиция.
Работна програма за работата на научния комитет на ЕФСА. На първо място са биологичните агенти в храни от неживотински произход, съхранение и транспорт на месните продукти, болести предаващи се чрез кръвосмучещи насекоми, здраве на растенията, Бисфенол А, акриламид, микотоксини и кадмий. ЕФСА ще работи съвместно с повече външни организации. Работи се за подобряванена на процеса относно приоритизирането на проблемите. Някои неща, които са считани за важни е необходимо да останат на втори план, защото възникват други като ентерохеморагичната E.coli О104:Н4, вируса Шмаленберг, бисфенол А, толерантната към пестицида “Раундъп” царевица и др. Необходимо е уточняване на начините за одобрение на ензими, материали в контакт с храните, подсладители, нови храни, ГМО, здравни претенции.

Виторио Силано. Продължава работата по оценка на някои растения. Предвижда се оценка на здравната значимост и риск от токсичност на около 300 растения и получаваните от тях адитиви. Понякога оценката на дадени растения в различните държави членки е коренно различна. Около няколкостонин растения от общо 1 900 имат различен статус в отделните държави членки - разрешени, забранени и неподлежащи на контрол. Ще бъде издадена трета версия на Компендиума за растения. Ще бъдат включени растения, които не обитават държавите членки. Ще се посочат органите и тъкъните на хората, които се увреждат от различните растения и ще бъде създадена база данни за възможно най-голям брой такива растения.
Жан Луи Дорне. Съвременни методи за оценка на нововъзникващи рискове и оценка на опасността от химически вещества за хората. Панел Нововъзникващи рискове, ЕФСА. Изключително трудно е да се разработи нов метод- това става след детайлни статистически анализи. В момента се работи за метод за оценка токсичния ефект от много малки дози кадмий.
Дейности на държавите членки по оценка на риска. Австрия - работи се по начини на комуникация с управляващите риска и заинтересованите лица в случаи на нововъзникващи рискове. Белгия - начини за степенуване важността на проблемите, оценка на опасностите при отделните зоонози, инвазивните растителни видове, степенуване на микробиологичния риск, степенуване на нововъзникващите рискове. Финландия - биосигурност на фермите, профилактика на болестите при променящите се условия на отглеждане, ефективност при инспекциите за вредители по растенията, оценка на риска за растения отглеждани в парници, инвазивни растителни видове, пътища за навлизане на вредители по растенията. Чехия - тежки метали, материали в контакт с храни, акриламид, събиране на данни за химически замърсители, зоонози и хранителни епидемии, диетичен режим и кумулиране на пестицидите, адитиви и ендокринни нарушители. Гърция - анализ на обявяванията по системата RASFF и определяне броя на проверките на граничните пунктове. България - микотоксини в зърнени храни, оценка на риска от проникване на западнонилска треска, шап и чума по дребните преживни. Германия - ендокринни нарушители, множествени остатъци от различни пестициди. Унгария - микотоксини в чушки и зърнени продукти. Ирландия - норовируси в миди и стриди, морски биотоксини, хранителни добавки за кърмачета, използване на млека с повишено съдържание на желязо. Латвия - комбинирано действие на диоксини и бензопирен, максимални нива на кадмий в мляко и млечни продукти, остатъци от олово в пчелен мед, диоксини в балтийска сьомга, трансмастни киселини в сладкарски изделия, акриламид. Норвегия - комбиниран токсичен ефект от действието на няколко химически вещества, кумулативно натрупване на пестициди.

Доната Мерони. Научни комитети към Европейската комисия за защита на консуматора от опасности, които не са свързани с безопасността на храните. Към Комисията работят три научни комитета: Научен комитет по нововъзникващи здравни рискове: Предмет на неговата дейност е антимикробна резистентност при хората, нанотехнологиите, въздействия на скенерите, изкуственото осветление, праговете за токсикологично безпокойство, тютюневите изделия, гръдни импланти, медицински инструменти. Научен комитет за рискове за здравето и околната среда: химикали в детските играчки, качество на водата, ендокринни нарушители, чистота на въздуха, контаминанти в околната среда, олово в бижута, детергенти във външната среда, кадмий в изкуствени торове, живак в икономични лампи. Научен комитет за безопасност на консуматора - бои за коса, козметични продукти, консерванти,
ултравиолетови филтри, парфюми.


Изготвил:
Проф. д-р Бойко Ликов,
представител на България в Консултативния съвет на ЕФСА
23.10.2013

Архив