17-03-2015

 
Научна обосновка на здравното твърдение, свързано с витамин D и растежа на костите,
според член 14 от Регламент (ЕС) No 1924/2006
Научно становище на Панела по диетични продукти, хранене и алергии
 (Запитване от EFSANoEFSA-Q-2008-323)
 
Прието на 2 октомври 2008 г.
Резюме
След запитване от Френската млечна асоциация (ATLA), подадено в следствие на член 14 от Регламент (ЕС) No 1924/2006 чрез компетентните органи във Франция, Панелът по диетични продукти, хранене и алергии беше помолен да даде мнение по научната обосновка на здравното твърдение, свързано с витамин D и растежа на костите.

 

Обхватът на запитването, според предложението, беше за твърдения, отнасящи се до развитието и здравето на децата.
Обектът на здравното твърдение е витамин D, признат нутриент, измерим в храни с утвърдени методи. Тази оценка се отнася до витамин D, естествено присъстващ в храни и до разрешените за добавяне към храни форми (Приложение II от Регламент (ЕС) No 1925/2006). Панелът счита, че храната/съставката на обекта на здравното твърдение (витамин D) е достатъчно охарактеризирана.
Твърдяното действие е, че витамин D “е есенциален за растежа на костите” на децата. Предложената целева популация за здравното твърдение са деца на възраст 3-18 г. Панелът взема пред вид, че нормалният растеж и развитие на костите е полезно за здравето на децата.
Разгледани са общо 19 публикации, подкрепящи според заявителя здравното твърдение – 9 доклада от авторитетни органи и 10 изследвания върху хора, включващи 6 интервенционни проучвания и четири изследвания чрез наблюдения.

 

Докладите от авторитетните органи и обзорите показват, че има добро съгласие за ролята на витамин D в растежа и развитието на костите. За ефективната абсорбция на калций и за поддържането на нормални нива на калций и фосфати в кръвта, необходими за нормалното минерализиране на костите, е необходим подходящ статус по отношение на витамин D. Нивото в серум на калцидиол (25(OH)D) е добър маркер за този статус. Синтезът на витамин D в кожата под въздействието на слънчеви лъчи е недостатъчен, за да отговори на изискванията в европейските страни, особено през зимните месеци, когато има малка експозиция на слънчева светлина. В детството и юношеството е необходим адекватен прием на витамин D за постигане на статус по отношение на витамин D, достатъчен за нормална костна минерализация, а за подоптималния статус на витамин D е доказано, че намалява натрупването на минерали в костите на деца и подрастващи. За деца и подрастващи от няколко експертни групи са определени препоръчителни дневни приеми на витамин D. Подоптимален статус на витамин D е отчетен в подгрупи деца и подрастващи в някои европейски страни, особено през зимата, показващ недостатъчен прием на витамин D.

 

Представените изследвания върху хора подкрепят връзката между калцидиол в серума като индикатор за витамин D статуса и резултатите за костното здраве (плътност на костните минерали и съдържание на минерали в костите) у деца и подрастващи, както и зависимост “доза-отговор” между приема на витамин D и нивата на калцидиол в серум. Те дават и данни за наличието на подоптимален витамин D статус в някои подгрупи от деца в Европа, особено през зимните месеци.
Панелът заключава, че, въз основа на представените данни, е установена причинно-следствена връзка между приема на витамин D и нормалният растеж и развитие на костите при децата и подрастващите. Определени са препоръчителни дневни приеми на витамин D за деца и подрастващи. Възможен е неадекватен прием на витамин D в подгрупи от деца в някои европейски страни.
Наличната научна информация може да се опише със следното изречение: “витамин D е необходим за нормалния растеж и развитие на костите у децата”.

 

Панелът счита, че за да носи твърдението, дадена храна трябва поне да бъде източник на витамин D според приложението към Регламент 1924/2006. Такива количества могат лесно да бъдат консумирани като част от балансираната диета. Целевото население са деца и подрастващи (до 18 год.) За деца и подрастващи са определени Горни поносими нива на прием на витамин D (25 µг/ден до 10 год. възраст, 50 µг/ден за възраст над 11 год.)

 

Ключови думи: витамин D, кости, растеж, развитие, деца, подрастващи

Архив