17-03-2015

11 юни 2010

Господин Председател, уважаема Госпожа Рот-Берендт, уважаема Дагмар, дами и господа,

Увод

Голямо удоволствие за мен е да се обърна към това съвещание на асоциацията и искам да благодаря на организаторите за поканата и ценната възможност да представя работата на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) в областта на здравните претенции. Много се радвам, че председателят на Научния комитет на EFSA, проф. Антонио Силано, има възможност да бъде с нас днес и ще говори пред Вас по-късно. Така нареченият „Регламент за здравните претенции”, който влезе в сила през 2006 г. е много важна законодателна мярка, с последствия за множество ключови играчи в хранителната верига в Европа и извън нея.

Регламентът има значение за всички нас – потребителите, хранителната индустрия, производителите на продукти за грижа за себе си, членовете на Вашата асоциация, органите по оценка на риска на европейско и национално ниво и съответните вземащи решения – и има значими социални и икономически последствия.

Основания

За тези от Вас, които не са добре запознати с EFSA, бих искала да опиша накратко основата и мисията ни. Органът беше създаден от европейските законодатели през 2002 г. като независим орган по оценка на риска от безопасността на храни и животни като непосредствено следствие от хранителните кризи в края на 90-те години на миналия век, по-специално спонгиформната енцефалопатия по говедата и диоксините. Тези кризи провокираха голяма обществена загриженост и, като резултат от това, доверието на потребителите и търговските партньори в европейските храни беше сериозно компрометирано. Икономическите последици за Европа бяха значителни.


В отговор на това Европейската комисия издаде Бяла книга по безопасност на храните през 2000 г., която предложи нов модел на безопасност на храните в Европа и утъпка пътя за реформи. Новият модел предложи функционалното разделяне на оценката на риска и управлението на риска и промотира научнообосновано регулиране и сътрудничество между всички актьори в хранителната верига.


След това бяха предприети редица законодателни мерки, започвайки с Регламента за създаването на Органа (178/2002), който определи общите принципи и изисквания на Закона за храните и създаде EFSA като независим източник на научни съвети и комуникация по рисковете, свързани с хранителната верига. EFSA има мандат да осигури базата от доказателства, която дава възможност за вземане на подходящите мерки за опазване на общественото здраве и околната среда. Законодателството, което ни учредява, подчертава основните ценности, които определят нашата работа и опита, получен от хранителните кризи през 90-те години: независимост в осигуряването на научни съвети, прозрачност и съвършенство на нашата наука.

EFSA има широка сфера на действие – цялата хранителна верига, от фермата до трапезата и диалогът с всички участници и ключови играчи в хранителната верига е предпоставка за изпълнението на задачите ни. Тъй като сложността на нашите оценки на риска се повишава, от нас често се иска да разглеждаме аспекти на хранителната верига, които традиционно не се разглеждат като принадлежащи на областта на безопасността на храните – например оценката на риска за околната среда от ГМО или пестициди. Освен това има повишаващо се търсене на оценка на ефикасността на продукти като добавки към храни или пестициди или на ползи за здравето, каквато е продължаващата ни работа по здравните претенции.

Главната ни квартира е в Парма, персоналът ни е от повече от 400 души; EFSA работи в мрежа с националните органи по безопасност на храните, много от които бяха създадени по същото време. Въпреки че сме независими, ние в никакъв случай не сме изолирани. Годишно над 1500 експерти от страни от и извън ЕС допринасят за работата на нашите десет научни панели и научния комитет, а над 350 национални научни организации от Европа подкрепят работата ни.

Контекст
Ежедневно ни се напомня, че най-важните предизвикателства за общественото здраве, с които Европа се сблъсква, са свързани с незаразните болести. С нарастващото бреме на хроничните, свързани с начина на живот заболявания, определено по-специално от затлъстяването и наднорменото тегло, важно за нашите граждани е да разберат връзката между храненето и здравето. Всички сме израснали свикнали със статистика за затлъстяването и наднорменото тегло, но не можем да останем безучастни към факта, че поне 30% от възрастното население в Европа е или с наднормено тегло, или затлъстяло и че в ЕС има 23 милиона деца със затлъстяване или наднормено тегло. Тези цифри са много тревожни. Те заплашват постиженията на общественото здраве в Европа и застрашават нашите системи на здравеопазване.

Увеличеният достъп до информация, по-специално Интернет, представя на потребителите често влудяващ набор от информация. Това налага необходимостта да гарантираме, че ние – оценяващи риска, управляващи риска, производители и учени – предоставяме на потребителите значима, научнообоснована информация за връзката между храненето и здравето.

Въпреки че думата „хранене” не присъства в името на Органа, и основополагащият Регламент, и другото законодателство по сектори ни възлагат определени отговорности по отношение на храненето. EFSA допринася за Европейската хранителна политика по два начина. Първо, Комисията поиска от EFSA да определи референтни стойности за прием на нутриенти (DRVs). Нашите съвети за прием на нутриенти дават важна база от доказателство за подкрепа на хранителните политики, за определяне на хранителни цели и разработка на информационни програми за здравословно хранене за потребителите. Например, DRVs могат да бъдат използвани като основа за референтни стойности в етикетирането на храните и за определяне на основани на храните насоки за хранене, които превеждат националните препоръки за храненето в послания, ръководещи потребителите при здравословен хранителен избор.

До сега сме публикували становища по DRVs за мазнини, въглехидрати, хранителни влакнини и вода, както и по общия подход, използван за определяне на DRVs, които бяха приети след консултация със страните членки, научната общност и други ключови играчи. Нашата работа в тази област ще продължи с определяне на DRVs за витамини и минерали и ние отново ще продължим консултациите на широка основа преди финализиране на становищата си.

Второ, по-релевантно за днешната ни дискусия, в рамките на Регламента за здравните претенции, EFSA има задача да оцени дали хранителните и здравните претенции за храните имат стабилна научна основа. Приет през 2006 г. Регламентът беше въведен, за да гарантира, че потребителите не са заблуждавани и за осигуряване на добро ниво на действие. Той определя хармонизирани правила за ЕС за използването на здравни или хранителни претенции, с ключовата цел да гарантира, че всяка претенция на етикет на храна в ЕС е ясна и основана на научни доказателства. Това е първият елемент от европейското законодателство, занимаващ се специално с хранителни и здравни претенции и първият, който позволява на бизнеса да привлича вниманието към болести при рекламирането на храни. В това си качество той е новаторски законодателен елемент, предизвикващ всички заинтересовани страни.

Напредък
Задачата за оценка на претенциите беше възложена на Научния панел по диетични продукти, хранене и алергии (Панел NDA) на EFSA, който поддържа редовен диалог с ключовите играчи и осигурява подробно ръководство за кандидатстващите. За здравни претенции по членове 13.5 и 14 от Регламента за претенциите, EFSA получи над 300 заявления, свързани със здраве на децата, намаляване на риска от заболявания и функционални претенции, основани на нови научни доказателства. Обратно на това, прогнозираният брой на общофункционални претенции по списъка от член 13.1 надвиши значително очакванията. Въз основа на оценки на индустрията очаквахме около 1000 претенции, но получихме над 4600 заявления – отговарящи на над 10000 здравни претенциидори след първоначалния скрининг от Комисията и страните членки. Последващият скрининг на EFSA определи над 2000 претенции да бъдат върнати на Комисията и страните членки за още информация или допълнително изясняване.

До сега EFSA е приел 63 научни становища, свързани съз здравни претенции за деца и намаляване на риска от заболявания (член 14) и 22 становища, свързани със здравни претенции, основани на нови научни доказателства и/или собствени данни (член 13.5).

От повече от 4600 общофункционални претенции (член 13.1), EFSA оцени над 930 претенции и прие 125 становища, публикувани в две серии.

В общи черти положителни становища бяха дадени за тези претенции, които Панелът NDA определи като подкрепени със стабилни научни доказателства и ясна, недвусмислена идентификация на храната или съставката. Някои от главните причини, поради които Панелът разглеждаше претенции като необосновани, бяха: недостатъчно характеризиране на храната или съставката; липса на доказателства, че претендираният ефект е наистина благоприятен за здравето; ниско качество на подкрепящите научни доказателства; понякога неподходящи целеви групи.

Контекст
Има малко прецеденти, не само в Европа, а и по света, на прилагане на законодателство от това естество, а това означава, че всички участници до известна степен работят в неизследвана територия. През миналата седмица в Парма ние организирахме последното в нашата програма техническо съвещание за консултиране с ключовите играчи, страните членки и Комисията.

Съвещанието отчете огромните усилия, положени до днес, не само от EFSA, а и от индустрията, националните органи, Комисията и не на последно място от членовете на Панела, за които трябва да помним, че са независими учени с ежедневни служебни задачи, по които трябва да работят. Резултатите сочат и към предизвикателствата на работата с този сложен Регламент и, повече от всичко друго, потвърждават необходимостта от разширен диалог и взаимодействие с кандидатстващите. А това е нещо, на което ние всички в EFSA, сме напълно решени. Както и всички ангажирани страни, ние искаме да направим процеса на оценка колкото е възможно по-гладък и да гарантираме, че има ясно, общо разбиране за пътя напред. Затова планирахме по-нататъшни технически съвещания с ключовите играчи, които ще започнат по-късно през тази година със съвещание, специално посветено на претенциите, свързани с имунитета и здравето на стомашночревния тракт. Ще продължим да идентифицираме подходящи и ефективни механизми, с които да гарантираме, че всички участници са напълно информирани и ангажирани в приложението на Регламента.

Новаторство
Един от проблемите, повдигнат във връзка със здравните претенции, е равновесието между иновацията и защитата на потребителите. EFSA не работи във вакуум и причината за нашето съществуване е защитата на европейския потребител, ние осъзнаваме широките последствия от нашата работа.

Съвременните глобални икономически трудности подчертаха необходимостта европейската индустрия да стане по-конкурентноспособна и EFSA осъзнава отговорностите си за подкрепа на иновациите. За мен, целите на защитата на потребителите и иновациите не са противоречиви. Иновацията ще бъде по-успешна, ако потребителят има доверие, че продуктите и технологиите, предлагани от индустрията са не само безопасни, но и дават реални ползи. EFSA вярва, че оценките му на претенциите могат и ще подкрепят индустрията при определяне на бъдещи посоки за иновации и изследвания.

Заключение
В заключение, EFSA научно-основана организация, напълно отдадена на ролята си в гарантиране на това, че политиките, прилагани за защита на европейските потребители, са основани на стабилна наука. Виждането, заложено в Стратегията на Комисията Европа 2020 поставя ударението върхо умно, устойчиво и включващо развитие и осигурява полезен контекст за работата ни по здравните претенции.

Европа е ангажирана с икономика, основана на познания и ние трябва да гарантираме, че принципите на стабилната наука, значими ползи за гражданите ни и стабилни иновации ни водят към приложението на Регламента. EFSA ще продължи да работи с всички участници, за да гарантира, че това виждане се реализира.

Благодаря Ви за вниманието.

Катрин Геслен-Ланеел, изпълнителен директор на EFSA

 

Публикувано: 14 юни 2010

 

Архив