31-05-2021

Този документ представя обобщена информация за дейностите на Комисията и страните членки в сферата на законодателството, касаещо остатъци от пестициди и определяне на максимални граници за остатъци (MRL) за остатъци от пестициди в хранителни продукти
 
1. Уводни бележки
Общността има установен режим, разрешаващ определянето, на научна основа, на MRL, защитаващи цялото население, включително деца, базиращо се на споделена отговорност между Общността и страните членки. Работата подлежи на постоянно преразглеждане.
Законодателството за остатъци от пестициди, включително определянето на MRL в хранителни продукти е споделена отговорност на Комисията и страните членки. Към настоящия момент са определени повече от 17000 MRL на ниво Общност за различни стоки за 133 активни вещества в пестициди. Те са описани във файлове към този текст.
Важно е да се отбележи, че тези MRL не са максимални токсикологични граници, Те са основани на добра земеделска практика и представляват максималното количество остатък, който може да се очаква в даден продукт, ако по време на използването на пестицида е спазвана добрата земеделска практика. Независимо от това, когато се определят MRL (виж част 4 по-долу), се полагат усилия за гарантиране, че максималните нива не пораждат токсикологични проблеми.
За тези комбинации пестицид/стока, за които няма MRL на Общността, ситуацията не е хармонизирана и страните членки могат (при положение, че удовлетворяват задълженията си по Договора) да определят MRL на национално ниво за защита на здравето на потребителите.
Работата на Комисията в тази област, действаща в съгласие със страните членки, цели постепенно установяване на MRL на Общността за всички комбинации пестицид/продукт. До завършването на тази работа и там, където съществуват нехармонизирани национални MRL, ще съществува винаги вероятност за търговски спорове в Общността. За да се избегне тази възможност, съществува процедура на съгласие за разрешаване на случаите, при които различни национални MRL водят до пречки пред търговията в Общността.
Законодателството на ниво Общност датира от ноември 1976, когато с Директива 76/895/ЕЕС се определят MRL за 43 активни вещества в избрани плодове и зеленчуци. MRL, определени с тази Директива се основаваха на най-добрите налични по това време данни. Тези MRL се преразглеждат постоянно и, когато е необходимо, се заменят с нови, основаващи се на нова информация и по-високи съвременни стандарти.
Действащото в момента законодателство за MRL се основава на четири Директиви на Съвета:
(а) Директива 76/895/ЕЕС, определяща MRL за избрани плодове и зеленчуци;
(б) Директива 86/362/ЕЕС, определяща MRL за зърнени храни и продукти;
(в) Директива 86/363/ЕЕС, определяща MRL в продукти от животински произход;
(г) Директива 90/642/ЕЕС, определяща MRL в продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци.
Списък на тези Директиви, заедно с измененията и допълненията е даден в работната програма.
 
2. Вече свършена работа
Изготвен е списък на всички вещества, за които вече има определени MRL за един или повече продукти.
Процедурите, използвани за определяне на тези MRL са описани в част 4 по-долу. Съществуващите MRL са определени въз основа на най-добрата налична информация, така че в общи черти, те трябва да се приемат като осигуряващи адекватно ниво на защита за всички потребители. Комисията отговори на новите съмнения за адекватността на нивото на защита, предоставяно от MRL за бебетата и малките деца чрез приемане на ново законодателство (Директива 99/39/ЕС), което налага строги ограничения върху използването на пестициди в производството на храни за бебета и малки деца.
До 1997 г. в Директивите бяха определяни MRL за активни вещества само за суровини. Директива 97/41/ЕС промени три важни аспекта:
(а) осигурява система за определяне на MRL в преработени продукти и съставни храни, въз основа на MRL, определени за непреработени земеделски продукти;
(б) определи процедура за споразумение, чрез която се разрешават случаи, в които национални MRL водят до пречки пред търговията в Общността;
(в) прехвърли отговорността за определяне на MRL от Съвета на Комисията.
 
3. Планирана или текуща работа
 
3.1. Работна програма
Постоянният комитет по здраве на растенията прие работна програма по остатъци от пестициди на 30 юли 1999.
Документът предоставя пълни детайли за текущата и планираната работа и включва подробности за процедурите, работните графици, веществата и законодателството.
 
3.2. Работа в рамките на Директива 91/414/ЕЕС
През 1991 Съветът прие Директива 91/414/ЕЕС за пускането на пазара на продукти за растителна защита. Тази Директива възлага на Комисията да проверява активните вещества в пестицидите от всички аспекти на тяхната безопасност (защита на потребителите (~остатъци), защита на работещите, устойчивост и поведение в околната среда, екотоксикология). Прави се разлика между “съществуващи” и “нови” вещества. Работната програма за остатъци от пестициди в храни е в постоянен синхрон с тази по оценка на пестицидите.
 
3.3. Координационни дейности
Работата по определяне на MRL се координира тясно с паралелните дейности по оценката на активните вещества на пестицидите, както и с подобни дейности на Комисията в законодателството на Общността по отношение на пестицидите, например Директива 67/548 за класификацията и етикетирането на опасните вещества. На световно ниво, поддържа се постоянна връзка с CodexAlimentarius (отговарящ за определяне на MRL на световно ниво) и с Програмата по пестицидите на ОИСР. Страните членки на ЕС се включват активно във всички аспекти на процеса на определяне на MRL, от оценката на досиетата до гласуването (в Постоянния комитет по здраве на растенията) за необходимите законодателни мерки. Поддържа се и постоянен контакт и консултиране в Научния комитет по растенията, който може да бъде помолен за независима консултация по въпроси от научен характер, например адекватност на методиките за оценяване, оценка на експозицията на потребителя и др.
 
4. Как се определят MRL
По принцип MRL се определят на базата на:
(а) Контролирани опити за остатъци в селското стопанство за установяване на нивото на остатъци в или върху земеделска култура, третирана с пестицид при определени условия за използване (Добра земеделска практика = ДЗП);
(б) С използване на подходящи модели за потребителски прием може да бъде оценен дневният прием за населението на Европа и за отделните държави, както и за определени популации (например бебета) в нормални и най-лоши условия;
(в) Данните от токсикологичните изследвания за пестицида позволяват определянето на “допустим дневен прием” (ДДП). Обикновено това включва намирането на най-високата доза, която няма да окаже вредно въздействие при хронична (през целия живот) експозиция и прилагане след това на подходящи множители на безопасност. Наскоро се появиха съмнения, че някои остатъци могат да бъдат токсични след краткосрочна (остра) експозиция и че сценариите за хронична експозиция не са подходящи за определяне на MRL. Тази тема се обсъжда задълбочено в Комисията и страните членки и се преразглеждат методиките за определяне на острите референтни дози (ОРД) и потребителския прием, за да обхванат тази възможност;
(г) Ако оцененият дневен потребителски прием за всички продукти, изчислен съгласно (б) е по-нисък от ДДП, изчислен съгласно (в), тогава нивото на остатъка съгласно (а) се определя за MRL. В случаите, когато изчисленият прием е по-висок, условията за използване, описани в (а) трябва да бъдат изменени, за да се намали нивото на остатъка в продукта. Ако това не е възможно, използването на пестицида за тази култура не се допуска и MRL се определя на границата на определяне (ефективно нула);
MRL за преработени продукти и съставни храни обикновено се пресмятат въз основа на MRL, определени за земеделския продукт чрез прилагане на подходящ множител за разреждане или концентриране. За съставни продукти MRL се изчислява като се вземат предвид относителните концентрации на съставките в продукта. Само по изключение могат да се определят специфични MRL за някои преработени или съставни продукти.
 
5. Мониторинг на пестициди в храни

След 1996 г. Комисията дава годишни препоръки за Координирани програми за мониторинг на Общността по отношение на остатъци от пестициди в храни. Тези годишни програми допълват националните програми за мониторинг на страните членки. Отчетът за резултатите за програмата за 1996 г. беше публикуван през 1998, а отчетът за 1997 ще бъде публикуван скоро. Целите на програмите са гарантиране на спазването на законодателството и по-добро оценяване на реалната експозиция на потребителите на остатъци от пестициди в храни.

Архив