06-11-2020

На 5 ноември 2020 г. EFSA публикува покана за възможности за работа във връзка със схемата за научна и техническа поддръжка, по конкретно:

  • Покана за изразяване на интерес по отношение на различни научни профили
  • Покана за изразяване на интерес в областта на новите храни и хранителните източници

Поканите са без краен срок за кандидатстване.  

Идеята на EFSA е да изготви списък на физически лица, предоставящи научна експертиза, за подпомагане на извършването на подготвителна работа в различни области и в областта на новите храни и хранителните източници за предоставяне на научни резултати на управляващите на риска.  Извършената подготвителна работа ще бъде прегледана от служителите на EFSA и / или от специално ангажирани за тази цел експерти, за използването й в научната дейност на EFSA.  За физическите лица е предвидено възнаграждение с фиксирана такса от 350 евро на отработен ден.

 Изискванията към кандидатите са следните:

  • Кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз (ЕС), на държава от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) или на държава кандидатка за членство в ЕС. Експерти от трети държави също могат да кандидатстват и ще бъдат разгледани, ако необходимата експертиза не може да бъде предоставена от гражданите на ЕС, ЕАСТ или страните кандидатки за членство в ЕС.
  • От физическите лица, отговорни за различните научни профили  се изисква да притежават научна експертиза по основните области на знанието, като: Микробиологична характеристика и оценка на възможни генетични модификации на микроорганизмите, използвани като добавки или като производствени щамове в хранителната или фуражната верига; Микробиологична оценка на риска на нови храни, включително опит в оценката на безопасността на хранителните ензими; Химия и микробиология (вируси, бактерии, гъбички и др.); Химична и физиохимична характеристика на нови храни, включително опит в ЯМР, масспектрометрия и в характеризирането на химически комплекси и / или наноматериали и др.
  • Кандидатите, които ще бъдат включени в списъка на лицата в областта на новите храни и хранителните източници, трябва да отговарят на следните критерии, за да докажат експертизата си: Токсикология (напр. Обща, генетична токсикология);  Клинична фармакология; Имунология/алергология (по-специално хранителна алергия и непоносимост); Ветеринарна токсикология; Патология; Химия/биохимия; Хуманна или ветеринарна медицина; Оценка на токсикологичния риск или свързани области.

Подробна информация за поканите може да бъде открита на уебсайта на EFSA, както следва:

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив