17-03-2015


27 май2011

Уважаеми Господин Председател, членове на Консултативния форум, драги гости,

 

Увод
Много съм благодарна за възможността да се обърна към тази научна конференция по възникващи рискове и искам да благодаря на Унгарския офис по безопасност на храните за сътрудничеството им при съорганизирането на това общо събитие заедно с нас. Искам да поздравя Унгарските власти за продължаващите им успехи по време на Председателството и да им благодаря за любезното домакинство на 40-тото съвещание на Консултативния форум на
EFSA, което се състоя през изминалите няколко дни. В присъствието на представители на 27 страни членки на Съюза, Исландия и Норвегия тук, в прекрасния град Будапеща, имаме възможност да поставим ударение върху важността на сътрудничеството и ролята на Консултативния форум в работата на EFSA.

Основата за научното сътрудничество се корени в законодателството, основаващо EFSA, което, в подхода си “от фермата до трапезата” прави явна необходимостта от съвместна работа на Органа с компетентните органи в страните членки и други актьори в хранителната верига, като асоциации на потребителите, НПО и оценяващи риска на национално и европейско ниво. С наближаването на 10-тата годишнина на EFSA през следващата година и с работното му натоварване, което нарасна значително и като количество, и като същност, сътрудничеството е жизнено необходимо, ако трябва да отговорим на бъдещите изисквания към организацията. Скорошната структурна реорганизация на EFSA отразява нарастващите отговорности и консолидацията на по-рано разпределените дейности, свързани със сътрудничество в рамките на една дирекция ще, надяваме се, разшири значително ефективността на нашите усилия.

Научно сътрудничество
EFSA – независимият орган на Съюза по оценка и комуникация на риска за безопасност на храните за хора и животни – има персонал от повече от 450 души; той разчита силно върху наличността на експертиза от страните членки за генериране на научните си съвети. Например, повече от половината от нашите членове на Панелите идват от националните агенции по безопасност на храните. Отчитайки важността на научното сътрудничество за бъдещия успех на Европейската система за безопасност на храните, Управляващият борд на EFSA прие официална стратегия през 2006 г. за осигуряване на рамка за дейностите на Органа в тази област.

Тя очертава важността на оптималното използване на европейската експертиза и идентифицира четири области, върху които следва да се постави ударение: обмен на научна информация и данни; споделяне на практиките за оценка на риска; хармонизиране на методологията за оценка на риска; комуникация на риска. Последващият преглед на стратегията в края на 2008 г. очерта постигнатия прогрес: създаването на фокални центрове във всички страни членки за подпомагане на членовете на Форума и да изпълняват ролята на посланици на EFSA; увеличаването на договорите и грантовете от 1 милион евро през 2007 до 8 милиона през 2011 и до оценени €11 милиона през 2012 ако Управителният борд и по-късно Европейският парламент одобрят бюджета ни; създаването на мрежи от страните членки по ключови въпроси като здраве и благополучие на животните, луда крава, мониторинг на пестицидите, ГМО и нанотехнологии, създаването на общи проекти по, например, хармонизиране на оценката на риска, не-пластмасови материали за контакт с храни, растителни продукти; създаването на база данни с експерти, която в момента съдържа почти 3000 експерти от цяла Европа и извън нея.

Продължаваме да градим сътрудничеството си със страните членки с ударение върху изграждане на нашето средносрочно планиране на дейности за даване на възможност на националните агенции да идентифицират къде могат да допринесат към работната програма на EFSA колкото е възможно по-рано и за максимизиране на синергиите.

Вероятно Ви е известно, че с Европейската комисия и след консултации със страните членки, създадохме Пътна карта за бъдещето на нашата организация.

Обсъжданията през 2010 г. между Консултативния форум, Комисията и Управителния борд на EFSA призоваха към по-значимо ангажиране на страните членки в нашата работа и ние предлагаме да реализираме това чрез увеличаване на приноса на националните агенции и националните научни организации в подготвителната работа за нашите научни разработки. Страните членки се договориха сътрудничеството да се съсредоточи върху избран брой национални институции – така наречени “центрове на съвършенство” – с дългосрочен ангажимент за инвестиране в определени области на експертизата. Този нов подход ще бъде взаимноизгоден: ще повиши способността на EFSA да дава резултати, ще повиши усещането за собственост в работата на Органа, по-ефективно ще управлява ресурсите за оценка на риска в ЕС и ще подпомага националните възможности за оценка на риска на страните членки, което е жизнено важно, особено в този период на режим на строги ограничения.

Искам да използвам тази възможност да благодаря на всички унгарски представители, които допринасят толкова много за нашата работа, по-специално Мария (Szeitzné Szabó) от Консултативния форум, Юдит (Sali) от националната мрежа на фокалните центрове и унгарските членове на нашите научни панели и работни групи, които активно участват в нашата работа. Подкрепата от Унгария е високо ценена и аз искам да напомня на съвещанието, че поканата за членство в Панелите и Научния комитет на EFSA е отворена и съм щастлива да кажа, че удължихме срока й. Искам да насърча вашите учени да разширят още унгарския принос към дейностите ни. Кандидатстването може да се осъществи пряко през страницата ни.

Международно сътрудничество
Поради бързо глобализиращата се хранителна верига, промяната в климата и технологическите иновации в хранителната индустрия, все по-важно е
EFSA да има влияние в международните форуми по оценка на риска и да има достъп до данните, необходими му за оценките на риска. В рамките на Стратегическия си подход към международните дейности EFSA има договорености с националните партньори от, например, Япония, Австралия, Нова Зеландия и САЩ и е активен участник в ключовите международни форуми за безопасност на храните, като Кодекс Алиментариус. Работим в тясно сътрудничество и със СЗО.

Събиране и анализ на данни
Наличността на достоверни данни е основна за работата на
EFSA и по-специално за оценките на експозицията. Регламентът за създаване на EFSA и другото секторно законодателство му възлагат събирането на данни за безопасност на храни за хора и животни, включително хранене, зоонотични организми, химични замърсители и остатъци, здраве и благополучие на животните и здраве на растенията. Органът има и задача да дава препоръки на страните членки и на Комисията по подобряване на техническата съвместимост на данните, които получава и анализира.

Основополагащият регламент на EFSA определя, че той трябва да работи в тясно сътрудничество със всички организации, действащи в областта на събиране на данни, включително тези от кандидатстващи страни, трети страни и международни организации в изпълнение на мандата си. EFSA има определена програма за събиране на данни, по която издава различни отчети, някои от които се публикуват годишно, например Отчет за зоонози в Общността (в сътрудничество с Европейския център за превенция и контрол на болестите) или Годишния отчет за остатъци от пестициди в храни. Други се изготвят ad hoc, по микроорганизми (главно Salmonella и Campylobacter) и химични замърсители.

През 2010 EFSA отново публикува серия от по важни чети за събиране на данни и мониторинг на важни въпроси на общественото здраве като фурани, ПХБ, акриламид, Campylobacter и Salmonella в пилета в Европа, антимикробна резистентност при зоонотични бактерии, остатъци от пестициди в храни и зоонози. С подкрепата на страните членки EFSA създаде Кратка база данни за консумация на храни в Европа, действаща от края на февруари 2008 г. и Разширена база данни за консумация на храни в Европа, която беше пусната в действие през миналата година. Последната съдържа данни от най-новите проучвания на храненето в страните членки на ниво консумация от отделния потребител и вече започна да подобрява точността на нашите оценки на експозицията.

Искам да изразя високата си оценка за отличната работа, извършена от Унгарския офис за безопасност на храните, координирана от Арпад Амбрус като пилотен проект за европейската програма Menu, която цели хармонизирането на събирането на данни за консумацията на храни в цяла Европа. Този пилотен проект (известен като PANEU) има за цел разработване на инструменти и процедури за събиране на индивидуални данни за консумацията на храни при възрастни и, освен Унгария, обхваща институции от България, Финландия, Гърция, Полша, Португалия и Германия.

Чрез подпомагането на по-прецизни оценки на експозицията и даване на възможност на изготвящите политиките да поставят цели по отношение на здравословно хранене, тази дейност ще допринесе за по-безопасна храна и по-здравословни диети за европейските граждани.

Сътрудничество по възникващи рискове
Мониторингът и анализът на данни са също от основно значение за идентификацията на възникващите рискове. Регламентът за основаване на
EFSA отчита важността за общественото здраве и околната среда на ранното идентифициране на рисковете в хранителната верига и възлага на Органа да “предприема действия за идентифициране и характеризиране на възникващите рискове” в областта на безопасността на храни за хора и животни. EFSA има специален отдел за скрининг и анализ на източниците на информация за заплахи към хранителната верига и за осигуряване на готовност за реакция при възможни кризи. В действителност тези задачи са хоризонтални и се поддържат от Научните панели и отделите на Органа и, външно, от всички актьори в Европейската система за безопасност на храните. Искам отново да сложа ударение върху важността на сътрудничеството и работата в мрежа при идентифицирането, третирането и комуникирането на възникващите рискове. Филтрирането на сигнали от разнообразни данни е ключов компонент в тази дейност, включително търговски и регулаторни данни (като RASFF и INFOSAN), резултатите на експертни комитети и научната литература.

Искам да благодаря на партньорите и сътрудниците ни, които споделят данни, методологии, опит и експертиза с нас чрез Мрежата за обмен по възникващи рискове и Консултативната група на ключовите играчи по възникващи рискове в тази дейност, особено важна за защита на общественото здраве. Възникващите рискове са постоянна точка в дневния ред на Консултативния форум и искам да благодаря на членовете му за значителния им принос в тази дейност.

Заключение
В заключение,
EFSA направи забележителен напредък в създаване на системите и мрежите за ефективен мониторинг, идентификация и комуникация на възникващите рискове за хранителната верига, но все още има много за постигане. Днешното събитие, вярвам, ще допринесе значително за разбирането ни на възникващите проблеми в Европа. Искам да благодаря на нашите съорганизатори, Унгарския офис по безопасност на храните и всички днешни говорители и делегати за приноса им към това събитие. Очаквам продуктивна и стимулираща дискусия.

Благодаря Ви за вниманието.

Катрин Геслен Ланеел, изпълнителен директор на EFSA

Архив