17-03-2015

В становището си за “Ръководство за оценка на риска за генетично модифицирани растения, използвани за нехранителни цели за хора и животни”, Панелът на EFSA по генетично модифицирани организми (ГМО) обсъжда проблеми на оценката на риска и определя специфичните изисквания към кандидатстващите, които те трябва да спазват, за да се даде възможност за ефективна оценка на риска за ГМ растения, използвани за цели, различни от храни за хора и животни. Това ще допълни съществуващия документ на EFSA “Ръководство за оценка на безопасността на ГМ растения”, първоначално създаден за оценка на ГМ растения, използвани за храни и фуражи.


ГМ  растения, разработени за нехранителни цели за хора и животни, могат да бъдат използвани за различни приложения, например производство на индустриални ензими, суровини за биогорива, хартия и нишесте, медицински продукти (ваксини и антитела), както и за други приложения – от производство на енергия до решаване на проблеми с околната среда (например извличане на замърсители от почвата чрез фиторемедиация).

В становището си ГМО панелът препоръчва – както и за ГМ растения, използвани за храни и фуражи – сравнителен подход, който, обаче, трябва да бъде използван внимателно. Панелът счита, че съществуващото Ръководство за оценка на риска за околната среда е подходящо, но трябва да се постави допълнително ударение върху проблеми като трансфер на гени и експозицията на не-таргетни организми, по-специално диви животни и птици, хранещи се с тези ГМ растения. Когато в определени случаи кандидатстващият предлага ограничителни стратегии за намаляване на експозицията на хора, животни и околната среда, ГМО Панелът специфицира информационни изисквания, необходими за извършване на оценка на експозицията. При идентифициране на нови потенциални рискове от ГМ растения, може да са необходими по-специфични условия за управление на риска.

Ръководството печели от приноса на определени експерти в областта на ГМ растения за нехранителни цели за хора и животни и в областта на оценка на риска за фармацевтични продукти. Юридически съвети бяха дадени и от Европейската комисия и Европейската агенция по лекарствата (EMEA). EFSA получи коментари по време на тримесечна обществена консултация, които бяха взети под внимание при финализиране на становището.

Ролята на EFSA е да оцени безопасността на ГМ растения за здравето на хората и животните и за околната среда. Ръководствата целят да гарантират, че кандидатстванията за маркетинг на ГМ растения съдържат цялата информация и данни, необходими за подпомагане на задълбочена оценка на риска, така че кандидатстванията да бъдат ефективно оценени от EFSA и други компетентни органи в Европа.

За повече информация посетете адрес:

 Scientific Opinion on Guidance for the risk assessment of genetically modified plants used for non-food or non-feed purposes
 

Архив