17-03-2015

Доклад

Приложение 1

Приложение 2

 

Докладът представя преглед на контролните дейности, извършени от страните членки на ЕС и на EFSA за осигуряване на съответствие на храните със стандартите, определени в европейското законодателство по отношение на остатъците от пестициди.

2008
беше важна година за хармонизирането на максималните нива на остатъци (MRLs) за пестициди на европейско ниво. До 1 септември 2008 г. в действие беше смесена система с хармонизирани MRLs за Общността за около 250 активни вещества и национални MRLs за останалите, а след тази дата за всички активни вещества, използвани в продукти за растителна защита, за които съществува вероятност от попадане в хранителната верига, има хармонизирани MRLs.

Поради тези значителни промени в законодателството на ЕС за остатъци от пестициди, резултатите от предишни мониторингови доклади, публикувани от EFSA и Европейската комисия не са пряко сравними с резултатите, представени в този доклад. Сравнимостта на данните между отчитащите държави и във времето се спъва не само от важната промяна в законодателската ситуация, а и от други фактори, такива като промяната на броя на отчитащите държави във времето, разликата в дизайна на националните планове за мониторинг, валидирането и прекодирането на данните.

Обикновено във всяка отчитаща европейска държава са в действие две мониторингови програми: национална контролна/мониторингова програма (разработена от всяка държава) и координирана европейска програма с ясни насоки по специфичните контролни дейности, които страните членки трябва да извършват.

Координираната от ЕС програма
има за цел да осигури статистически репрезентативни данни по отношение на остатъци от пестициди в храни, предлагани на европейските потребители. Партидите, от които да се вземат проби, трябва да се избират без каквито и да било подозрения спрямо определен производител и/или доставка. Така резултатите, получени от координираната програма, се разглеждат като индикатор за честота на отговаряне на MRL за храните на европейския общ и позволяват оценка на действителната експозиция на потребителите. Въпреки че през 2008 г. участието не беше задължително, всички страни членки на ЕС и двете страни от Европейската зона за свободна търговия (EFTA) участваха в европейската хармонизирана контролна програма.

В координираната от ЕС програма за мониторинг на пестицидите (2008) бяха взети общо 11610 проби от девет различни стоки (портокали, мандарини, круши, картофи, моркови, краставици, спанак, боб без шушулки и ориз). Тези проби трябваше да бъдат анализирани за 78 пестициди (включително релевантни метаболити според спецификацията в легализираната дефиниция на остатъка). 2.2% от пробите надвишаваха MRL, а процентът на проби с измерими остатъци над нивото на количествено определяне, но равни на или под MRL, беше 35.7%. В 62.1% от пробите не бяха открити остатъци. Общата честота на навишаване на MRL беше сравнима с тази от миналата година (2.3%). Отбелязва се, че процентът на проби без измерими остатъци се е повишил от 52.7% през 2007 до 62.1% през 2008. Най-високият процент проби, надвишаващи MRL, е определен за спанак (6.2%), следван от портокали (3.0%), ориз (2.4%), краставици (2.1%), мандарини (2.0%), моркови (1.8%), круши (1.6%), боб без шушулки (0.8%) и картофи (0.5%).

Трябва да се отбележи, че наличието на пестициди, дори надвишаващо MRL, не предполага проблем на безопасността на храните. За установяване на този проблем са необходими оценки на експозицията.

Официалният контрол, проведен на национално ниво в рамките на национални мониторингови програми, допълва контрола, провеждан в контекста на координираната от ЕС програма и се извършва за осигуряване на спазване на постановките, заложени в законодателството за храните по отношение на остатъци от пестициди. Страните членки и страните от EFTA могат сами да решат дизайна на националните мониторингови програми за остатъци от пестициди в храни.

Общият брой проби, взети по националните програми през 2008, са 70143. Тук са включени 67887 проби за наблюдение и 2256 задължителни проби. По отношение на предишната година има намаляване с 5.9 %.

Националните програми включваха проби с произход от национално производство, от Общността и от трети страни. Мнозинството от взетите проби са били произведени в една от европейските отчитащи страни (77%), а 20% от пробите са взети от доставки или партиди от внос. За 3 % от пробите не е съобщен произход. Анализирани за пестицидни остатъци са били приблизително 200 различни непреработени хранителни стоки от всички отчитащи страни.

През 2008 г. броят на пестицидите, търсени от всяка страна, варираше от 39 до 679. Общият брой вещества, обхванат от всички отчитащи страни беше 862.
Общо остатъци от 365 различни пестициди са били намерени в измерими количества в плодове и зеленчуци, докато в зърнени храни са намерени остатъци от 76 различни пестициди. Както и в предишни години, броят на различни пестицидни остатъци в плодове и зеленчуци през 2008 беше по-голям от броя на пестициди, намерени в зърнени храни, което отразява и по-големия брой на продукти, използвани в категорията на плодовете и зеленчуците.

96.5%
от анализираните проби за наблюдение са били под разрешените нива, а 3.5% от пробите са надвишавали MRLs. Обобщеният процент на надвишаване на MRL (3.5%) е по-ниска от тази през предходната година, когато 4.2% от пробите са надвишавали MRLs.

По-висок процент на надвишаване на MRL беше наблюдаван и при проби, внесени от трети страни (7.6%), отколкото от ЕС (2.4%).

Значително по-висок процент на надвишаване беше наблюдаван при задължителните проби (10.3%) отколкото при пробите за наблюдение (3.5%). Задължителните проби се вземат, когато има подозрение за безопасността на продукта и като следствие от нарушения, извършени по-рано.

За бебешки храни европейското законодателство е по-рестриктивно, отколкото за другите категории храни, тъй като в проби от бебешки храни не се допуска повече от 0.01 mg/kg от всеки пестициден остатък. През 2008 25 държави съобщиха за 2062 проби за наблюдение. Количествено определими остатъци над нивото на отчитане бяха намерени в 76 проби, докато MRLs бяха надвишени само в 4 проби (0.2%).

На европейско ниво не са определени специфични MRLs за органични продукти, т.е. прилагат се MRLs, определени за конвенционално произвеждани продукти. През 2008 22 страни отчетоха резултатите от общо 3131 проби с органичен произход. За органични плодове и зеленчуци беше установен по-нисък процент на надвишаване на MRL (0.9%), отколкото при конвенционално отглеждани плодове и зеленчуци (3.7%). Трябва да се отбележи, че законодателството на ЕС разрешава използването на определени активни вещества в производството на органични храни.

Разглеждайки резултатите от националните и координираните от ЕС програми (включително задължителни проби), процентът на пробите от плодове и зеленчуци с множество пестицидни остатъци (т.е. единични проби, съдържащи остатъци от повече от един пестицид) се е увеличил с времето от 15% през 1997 до 26% през 2007 г. През 2008 г. остатъци от два и повече пестициди бяха намерени в 27% от анализираните проби от плодове, зеленчуци и зърнени храни. Най-високият брой пестициди в една проба беше 26 през 2008 г. и беше регистриран за проба от трапезно грозде. Множествени остатъци в една проба могат да са резултат от приложението на различни видове пестициди (например инсектициди, фунгициди и хербициди) за защита на културата срещу различни вредители, заболявания или други опасности, влияещи върху качеството на добива, от смесване на партиди с различна обработка, замърсявания, но и от практики, незачитащи принципите на добрата практика за защита на растенията.

Резултатите от мониторинга бяха използвани за извършване на оценка на експозицията. Това, обаче, беше затруднено от факта, че на EFSA бяха предоставени агрегирани резултати, а не резултати на ниво единично химично определяне. Липсата на тази информация беше компенсирана с въвеждане на консервативни приемания в моделирането на експозицията, които нарушават резултатите чрез свръхоценяване на реалната експозиция на потребителите. За да се подобри точността на изчисленията на реалната експозиция на потребителите с данните от мониторинга през 2009 г., EFSA разработи и тества нов формат за отчитане на мониторинга на пестициди.

Оценките на хроничната експозиция беше основана на находките за пестициди за хранителни стоки, които са основни елементи в човешкото хранене. Изчисленията показаха за всички освен един пестицид, че даже при консервативни приемания хроничната експозиция не надвишава токсикологично допустимите граници. При първоначалната оценка на риска за диазинон не може да се изключи потенциален риск за здравето на потребителя. Сле по-прецизни изчисления, вземайки пред вид че остатъците са по-ниски в преработени храни (например ябълков сок), EFSA заключи, че няма вероятност хроничната експозиция на остатъци от диазинон да надвишава приемливия дневен прием (ADI). Така и за диазинон не се очаква хроничен риск за потребителите. Отбелязано е, че употребата на диазинон вече не е разрешена в Европейския съюз.

Оценка на острата (краткотрайна) експозиция на потребителите беше извършена за девет храни, анализирани в координираната от ЕС мониторингова програма. Оценката се основаваше на сценарий „най-лош случай”: данните за потребители, които ядат големи порции от разглеждан продукт бяха комбинирани с най-високия остатък, измерен в координираната програма. За да се избегне нехомогенно разпределение на остатъците в анализирана партида беше въведен множител на вариабилност. Приемайки съвпадение на тези събития (голяма консумация на храната, висока концентрация на остатъка и нехомогенно разпределение на остатъка в партидата), не може да се изключи потенциален риск за потребителите за 35 комбинации пестицид/стока.

Най-високите потенциални надвишавания на токсикологичните референтни стойности бяха намерени за диметоат/ометоат в картофи и спанак (10,763% и 2,938% от острата референтна доза (ARfD), съответно), метиокарб в краставици (2,519%), диметоат/ометоат в круши (1,730%) и метомил/дитиокарб в портокали (1,644%). Критичните приеми, обаче, идентифицирани в оценката на острия риск, бяха счетени за малко вероятни, вземайки пред вид честотата на критичните остатъци и честотата на екстремни консумации. За 11 от комбинациите пестицид/стока, за които не можеше да се изключат критични ситуации с прием, вече са взети мерки за управление на риска чрез отнемане на разрешение или намаляване на MRLs.

Публикувано: 12 юли 2010

 

Архив