17-03-2015
Резюме

 

EFSA има установени процедури за отговор на спешни искания за научни консултации и редовно провежда обучение за подготовка за кризи. През 2010 г. EFSA проведе вътрешно обучение и издаде две научни становища по искане от Европейската комисия.

За да се подготви за кризи в безопасността на храните за хора и животни, EFSA разработи и внедри многогодишна програма за обучение за подготовка за кризи, за да осигури техническо обучение за персонала, насочено към репетиране и оценяване на текущите процедури. Широките цели на това обучение са да се подобри подготвеността на EFSA за кризи и да се развие ефективна мрежа за координация за вътрешно и външно сътрудничество със звената на EFSA и ключовите играчи.

Вътрешното обучение обхвана персонала на EFSA, като дневният ред включваше презентации на външен лектор, изследвания на случаи и дискусии и семинари, основани на групов принцип. Целта на това вътрешно обучение беше да се повиши вниманието на персонала на EFSA, отговарящ за отговорите, към принципите на отговор на кризите в контекста на спешна оценка на риска за безопасността на храните за хора и/или животни и на дейностите, необходими за подпомагане на отговора на EFSA на искане за спешни съвети.

Въз основа на обратната връзка от анкетите с участниците и оценката на лекторите се счете, че вътрешното обучение е постигнало целта си да заостри вниманието на персонала на EFSA.

Главните препоръки, направени след обучението по отношение на бъдещи обучителни сесии бяха: фокусиране на сесиите върху по-малки групи делегати, разработване на прости инструменти за управленска информация и документиране в рамките на съществуващата процедура на състава и идентичността на Административния координационен екип.

EFSA установи и устойчива, проверена процедура за подготовка, в кратко време, на становища в отговор на спешни искания за научни съвети. Процедурата предоставя критерии за идентификации на спешни ситуации, въвежда вътрешни нива за отговор и обяснява проблеми, свързани с активирането.

През 2010 EFSA издаде, по искане на Европейската комисия, съвети по два проблема, отнасящи се до възможните рискове за общественото здраве, свързани с наличието на продукт за растителна защита във вносно грозде и вероятността вулканичният прах от Исландия да има последици за здравето на хора и животни. Отговорите на исканията бяха предоставени в определените срокове. Не е проведен официален преглед на приложението на процедурите по време на изготвянето на отговорите.

През същия период отделът по възникващи рискове проведе мониторинг на високо профилирани въпроси, счетени за интересни за EFSA, за да осигури навременна подготовка за евентуално поставяне на спешно искане към EFSA. Това включваше изтичането на петрол в Мексиканския залив и съобщенията от консуматори за горчив вкус след консумация на китайски кедрови ядки.

Архив