02-06-2023

На 31 май EFSA публикува грант „Разработване на карти за наблюдение на карантинни вредители от значение за ЕС“ с референтен номер EUBA-EFSA-2023-PLANTS-07.

Допълнителна информация е достъпна на електронната страница на EFSA на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/euba-efsa-2023-plants-07-development-pest-survey-cards-union-quarantine-pests

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 26 септември 2023 г. 3 октомври 2023 г.

Основната цел на тази покана е да се окаже подкрепа на EFSA при изготвянето на карти за проучване на карантинни вредители по селскостопанските култури, и по-конкретно (грантът е разделен на 4 направления):

1: Acleris spp. извън ЕС;

2: Cicadomorpha, вектори на Xylella fastidiosa, извън ЕС;

3: Вируси, вироиди и фитоплазми от Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. и Vitis L. извън ЕС;

4: Begomoviruses и техния вектор Bemisia tabaci.

Проектните предложения трябва да бъдат подадени през следната електронна страница на ЕК:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Предложения на хартиен носител няма да бъдат приемани.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив