22-12-2021

На 21.12.2021 г.  EFSA публикува покана за участие в грант (проект) GP/EFSA/ALPHA/2021/10 на тема: „Подкрепа на EFSA в задачи, свързани с хуманното отношение към животните“.

Тази покана има за цел да идентифицира една или повече организации, на които EFSA може да повери задачи, попадащи в рамките на мисията на звено ALPHA (това е научната мрежа за оценка на риска в областта на здравето и хуманното отношение към животните), по-специално задачи в областта на хуманното отношение към животните. По-конкретно, в целите на проекта е заложено да се създаде набор от наличен експертен опит в подкрепа на EFSA при изпълнението на проекти за хуманно отношение към животните и мандати, възложени на звеното. Тези задачи се отнасят до оценките на риска за хуманното отношение към животните в аспект благосъстояние на животните в стопанствата, по време на транспортиране и при умъртвяване, както и аспекти на хуманното отношение към животните, отглеждани в клетъчни системи в животновъдството, в контекста на „Стратегия F2F“ („От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система). Тези задачи могат да включват подобряване на методите за оценка на хуманното отношение към животните и събиране и оценка на научни доказателства.

Моля, имайте предвид, че крайният срок за подаване на предложения е 10 март 2022 г.

В случай на въпроси, свързани с тази покана, моля, не се колебайте да ги адресирате на EFSAProcurement@efsa.europa.eu,  като посочите референтния номер на поканата.

Връзка към уеб страницата на EFSA с повече подробности относно конкретните цели, ръководството за кандидатите и съответните приложения към поканата, можете да намерите тук.

-----

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив