29-06-2023

На 27 юни EFSA публикува грант „Animal care & welfare: welfare-related research on heat stress during transport, and dairy herd welfare indicators“ с референтен номер GP/EFSA/BIOHAW/2023/03:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsabiohaw202303-animal-care-welfare-welfare-related-research-heat-stress

Крайният срок за участие с проектни предложения е 15 септември 2023 г.

Грант GP/EFSA/BIOHAW/2023/03 има за цел да идентифицира компетентни организации от списъка по чл. 36 и да подпише две грантови споразумения за извършване на дейности в областта на хуманното отношение към животните в следните две направления:

Базиран на риска модел за хуманно отношение към млекодайните стада: Събиране на данни на терен (с максимален бюджет 500 000 EUR);

Моделиране на ефективните температури в камион за превоз на добитък и демонстриране на условията, осигуряващи достъп до вода (с максимален бюджет 500 000 EUR).

Двете направления са независими едно от друго – могат да се подадат предложения както за едното, така и за двете. В случай, че се кандидатства по двете направления, е необходимо да се подадат отделни проектни предложения.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

 

Архив