09-09-2022

EFSA публикува обява за две свободни позиции за командировани национални експерти – една в отдел Хранене и иновации в храни и една в отдел Интегрирани данни, като се очаква кандидатите да започнат работа възможно най-скоро.

Позиция в отдел Интегрирани данни:

Командированият национален експерт ще участва в дейностите на EFSA свързани с данни за консумацията на храни и за състава на храните, включително работа със системата за класификация FoodEx2.

EFSA търси кандидати с опит в:

 1. събирането и анализа на данни за консумацията на храни и/или
 2. събирането на данни за състава на храните и/или
 3. работата с международни системи за класификация на храните като FoodEx2, LanguaL, Codex Alimentarius и
 4. писането на научни доклади на английски език.

Позиция в отдел Хранене и иновации в храни:

Командированият национален експерт ще участва в дейности свързани с общи мандати (напр. диетични референтни стойности за хранителни вещества) и/или със заявления за регулирани продукти (напр. оценка на безопасността на нови храни, безопасност и бионаличност на хранителни вещества и източници на хранителни вещества, безопасност/ефикасност на други вещества в храните).

EFSA търси кандидати с опит в:

 1. областта на храненето и/или новите храни;
 2. анализа на научна информация от различни източници;
 3. писането на научни доклади на английски език;
 4. предоставянето на техническа и научна подкрепа в дейностите панел NDA на EFSA и неговите работни групи (напр. подготовка на работни документи, научни становища, технически доклади; подготовка на дневен ред и протоколи от срещи и др.).

Заинтересованите кандидати могат да подадат своите заявления на електронен адрес:

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-251

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните условия:

 1. Да са граждани на държава членка на Европейския съюз/ на Европейската асоциация за свободна търговия/ на държава, с която Съветът е решил да започне преговори за присъединяване и която е сключила споразумение с EFSA относно командироването, с изключение на случаите когато изпълнителният директор е предоставил дерогация;
 2. Да са наети от национална, регионална или местна публична администрация или междуправителствена организация;
 3. Да са работили за организацията от т. 2 най-малко 12 месеца преди командироването и да продължат да бъдат нейни служители през целия период на командироването;
 4. Да имат най-малко три години стаж в административни, научни, технически или консултантски дейности на ниво, еквивалентно на длъжността;
 5. Да имат задълбочени познания по говорим и писмен английски език и задоволителни познания по втори език на ЕС;
 6. Да нямат криминално досие.

Моля, имайте предвид, че съгласно точка 5 от член 1, работодателят продължава да плаща заплатата и социалните осигуровки на командирования национален експерт по време на командировката, докато съгласно член 16 дневните и квартирните се изплащат от EFSA.

Допълнителна информация относно правилата и условията може да откриете на:

https://www.efsa.europa.eu/en/careers/secondments#seconded-national-experts-snes

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив