17-03-2015

Докладът дава преглед на контролните дейности, проведени през 2009 г. от 27 страни членки на ЕС и две държави от EFTA (Исландия и Норвегия), за да се осигури съответствие на храната със стандартите, определени в европейското законодателство за остатъци от пестициди.

Типично е, че във всяка отчитаща европейска страна има две действащи контролни програми: национална програма за контрол/мониторинг (разработена от всяка държава) и координирана европейска програма, за която има ясни насоки за това какви специфични контролни дейности трябва да се извършват от страните членки.

Според координираната от ЕС програма през 2009 г. трябваше да бъдат анализирани 138 пестицида, 120 от които трябваше да се анализират в проби от храни от растителен произход, а 32 пестицида – в проби от животински произход. Освен това европейската програма определи 10-те различни хранителни стоки, които да се анализират през 2009 г. Бяха анализирани общо 10553 проби.

Анализът на резултатите от програмата, координирана от ЕС, показа, че 1.2% от 10553 проби надвишава MRL, а 37.4% от пробите имат измерими остатъци над аналитичното ниво на отчитане, но под или равни на MRL. 61.4% от пробите нямат измерими пестицидни остатъци.

От 138 тествани пестициди, измерими остатъци бяха намерени за 111 различни вещества.

Комбинациите пестицид/култура, където се измерват най-често остатъци са имазалил/банани (49.5%), хлормекуат/жито (42.3%) и фенхексамид/десертно грозде (23.8%).

За да се анализира промяната на честотата на надхвърляне на MRL във времето, резултатите от мониторинга от 2009 г. бяха сравнени с 2006 г., когато бяха анализирани същите хранителни продукти от растителен произход, но броят на пестицидите, които бяха контролирани се увеличи от 55 през 2006 г. ма 120 през 2009 г.

Беше наблюдавано намаляване на честотата на общото надвишаване на MRL от 4.4% през 2006 до 1.2% през 2009. Този резултат може частично да бъде приписан на новото законодателство на ЕС за MRLs от пестициди, което е в действие от септември 2008 г. Хармонизирането опрости европейската система за MRL и подобри яснотата по отношение на това кои MRLs са приложими. Други фактори повлияха разликата в честотата на надвишаване на MRL между 2006 и 2009 г., например промяната в състоянието на разрешаването на пестициди и начините на използване, подобряването в системата за отчитане на данни и ефективното приложение на общите постановки на европейския закон за храните.

Сравнението на резултатите от 2006 и 2009 г. показа и повишаване на процента на проби, в които няма измерими остатъци (53.9% през 2006 до 61.4% през 2009).

Най-високият процент на проби, надвишаващи MRL се идентифицира за десертно грозде (2.8%), следван от чушки (1.8%), патладжани (1.7%), грах (1.0%), жито (0.8%), масло (0.6%), карфиол (0.5%), банани (0.4%) и кокоши яйца (0.2%). Нито една от пробите от портокалов сок не надвишава нормите. Процентът на пробите, надвишаващи MRLs е намалял от 2006 до 2009 за всички стоки, освен за жито. През 2009 десертното грозде има най-високия процент проби с измерими остатъци от пестициди под или равни на MRLs (70.6%), следвано от 56.9% от пробите от банани и 32.5% от чушките. В сравнение с резултатите от координираната от ЕС контролна програма от 2006, когато бяха анализирани проби от същите храни, най-голямото намаляване на проби без откриваеми остатъци беше за портокалов сок (90% през 2006 до 75% през 2009), най-голямото увеличение беше наблюдавано за чушки (55% през 2006 до 66% през 2009).

В координираната от ЕС програма остатъци, надвишаващи MRL, бяха намерени за 47 различни пестициди. Най-честите надвишавания на MRL бяха намерени за остатъци от HCH alpha (0.26% от пробите) и диметоат (0.22% от пробите). Най-високите проценти на надвишаване на MRL бяха намерени за диметоат в патладжани, където MRL беше надвишено в 0.87% от всички проби.

Официалните контроли на национално ниво в рамката на националните мониторингови програми са допълнителни към контролите, извършени в контекста на координираната от ЕС програма и се провеждат за гарантиране на съвместимост с постановките, определени в хранителното законодателство по отношение на остатъците от пестициди. Страните членки и държавите от EFTA могат свободно да решат дизайна на националните мониторингови програми за остатъци от пестициди в храни. Общият брой проби, взети в контекста на националните програми през 2009 г. е 67978 . В сравнение с предишната година, това е намаление с 3.1%.

През 2009, повечето взети проби за класифицирани като проби от надзор (66550 проби, 97.9% от общия брой проби). Общият брой от изпълнителни проби, взети от всички отчитащи страни е 1,428 (2.1% от общия брой проби).

Броят на пестицидите, търсени през 2009 е 834. Държавите направиха значителен напредък в разширяването на аналитичните си възможности, което е важен елемент при гарантиране на безопасността на храните. Приблизително 300 различни хранителни стоки бяха анализирани за остатъци от пестициди от всички отчитащи страни.

Общо, остатъци от 338 различни пестициди бяха намерени в измерими количества в зеленчуци, 319 в плодове и ядки, а в зърнени храни бяха наблюдавани остатъци от 93 пестицида. Както и през предишните години, броят на различните пестицидни остатъци, намерени през 2009 в плодове, ядки и зеленчуци беше по-висок от броя на пестициди в зърнени храни, което отразява разнообразието на култури, включени в тези хранителни категории и по-големия брой продукти за растителна защита, използвани в категорията на плодовете и зеленчуците.

Повечето храни от животински произход нямат откриваеми остатъци (99.7%). Общо 34 различни пестициди бяха намерени в животински продукти; повечето от тях се дължат повече на замърсяване на околната среда с персистентни пестициди, забранени в ЕС, отколкото на действителна употреба на пестициди върху фуражните култури.

97.4% от пробите за надзор (всички категории храни) са под или равни на нормите. В 2.6% от пробите нормите са надвишени за един или повече пестициди. Общата отчетена честота на надвишаване на MRL (2.6%) е по-ниска от тази в предишната година, когато 3.5% от пробите надвишаваха MRLs.

Комбинациите пестицид/култура, които най-често надвишават MRLs са етефон в смокини, тетраметрин в диворастящи губи, дитиокарбамати в маракуя, никотин в диворастящи гъби и амитраз в круши.

По отношение на бебешки храни, беше приложимо общо по подразбиране MRL от 0.01 mg/kg за всички пестициди, ако специализираното европейско законодателство не определя специални MRLs - под 0.01 mg/kg. През 2009 са изследвани общо 1888 проби бебешки храни/бебешки формули. Остатъци над нивото на отчитане бяха намерени в 110 проби, а надвишаване на MRL имаше в 15 проби (0.8%). 7 от надвишаванията на MRL се отнасят до проби бебешки формули с остатъци от каптан, надвишаващи нормите. Други надвишавания на MRL в бебешки храни/бебешки формули са отчетени за пиримифос-метил, имазалил, хлорпрофам, тиабензадол и диазинон.

На ниво ЕС няма специални MRLs за органични продукти; така че за тази категория важат тези за конвенционалните продукти. През 2009 общо 3090 проби от органични продукти бяха взети от общо 25 страни, което отговаря на 5% от всички проби за надзор, взети в отчитащите страни. За органично отглеждани плодове и ядки беше намерен по-нисък процент на надвишаване на MRL (0.4%) в сравнение с конвенционално отглежданите плодове и ядки (2.7%); за зеленчуци надвишаванията в пробите бяха 0.5% и 3.4% съответно за органично и конвенционално отглеждани култури. В органичните проби бяха намерени следните вещества, въпреки че употребата им е забранена в органичното производство: хлормекуат, фенбутатинов оксид, MCPA и MCPB, мепикуат, метабезтиазурон и пропамокарб. Бяха намерени и остатъци от CS2 – показател за присъствие на пестициди от групата на дитиокарбаматите. Все пак, понеже някои култури съдържат естествени съединения, които също освобождават CS2 по време на химичния анализ, резултатите не могат без съмнение да потвърдят, че са използвани дитиокарбаматни пестициди.

През 2009, в 25.1% от анализираните проби за наблюдение бяха намерени множествени остатъци от два и повече пестициди. Важни продукти с високи честоти на множествени остатъци бяха цитрусовите плодове (56.6%), десертно и винено грозде (55.5%) и ягоди (53.8%). 299 необработени проби за наблюдение надвишаваха две или повече MRLs. Продуктът с най-висок брой проби с множествени надвишавания на MRL са чушките (46 от 1704 проби надвишават MRL за два и повече пестициди).

Резултатите от координираната от ЕС програма за мониторинг бяха използвани за извършване на оценки на хранителната експозиция. През 2009 резултатите от контролните дейности бяха отчетени в нов формат, който позволява подобряване на точността на изчисленията за експозицията на консуматора в сравнение а предишната година, по-специално за изчисляването на дългосрочната експозиция на консуматора.

Оценката на хроничната (дългосрочна) оценка на експозицията се основава на находките за остатъци в храните, които са главни съставки на човешката диета. EFSA заключи, че остатъците, намерени в тези продукти, не предизвикват загриженост за здравето, ако се консумират в дълъг период.

Оценката на острата (краткосрочна) експозиция на консуматора беше извършена за десет хранителни стоки, анализирани в координираната от ЕС програма за мониторинг през 2009 г. Оценката се основаваше на сценарий за най-лош случай, предполагайки консумация на голяма порция от дадена храна, съдържаща най-високия остатък, измерен в координираната програма. За приложение при възможно нехомогенно разпределение на остатъците в анализирана партида от храната, беше въведен допълнителен множител за вариабилност. Приемайки съвпадение на тези събития (голяма консумация на храната, висока концентрация на остатъка и нехомогенно разпределение на остатъка в партидата), от 10553 проби потенциален риск за консуматора не може да бъде изключен за общо 77 проби по отношение на 32 комбинации пестицид/храна. Вземайки пред вид честотата на наличие на критичните остатъци (в по-малко от 0.1% от пробите, тествани за дадени комбинации пестицид/култура) и честотата на екстремални консумационни събития, довеждането до потенциален риск се счете за много малко вероятно. Най-високите потенциални надвишавания на токсикологичната референтна стойност бяха изчислени за остатъци от карбофуран в чушки (14,275% от ARfD), остатъци от оксамил в чушки (9,510% от ARfD), остатъци от монокротофос в чушки (7,557% от ARfD), остатъци от метомил/дитиокарб в чушки (1,889% от ARfD) и остатъци от диметоат/ометоат в десертно грозде (1,342% от ARfD).

За 11 от 32 пестицид/стока комбинации, за които не може да се изключи критична ситуация с краткосрочен прием, междувременно бяха взети мерки за управление на риска, например оттегляне на разрешението за пестицида и/или намаляване на MRLs.

Архив