31-05-2021

Европейска комисия

Генерална дирекция „Здравеопазване и защита на потребителите”

Безопасност на храните и фуражите

Новини

 

28.07.2009гХигиена на храните

Доклад на Комисията и Работен документ

  

Член 16 от Регламент (ЕО) № 852/2004, член 14 от Регламент (ЕО) № 853/2004 и член 21 от Регламент (ЕО) № 854/2004 съдържат правно изискване не по-късно от 20 май 2009 г. Комисията да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който да направи преглед на опита, придобит по тяхното прилагане, и по целесъобразност да придружи доклада със съответни предложения. Освен това Регламент (ЕО) № 852/2004 съдържа изискването Комисията да разгледа въпроса дали е желателно и осъществимо изискванията на анализа на опасностите и контрола на критичните точки (HACCP) да се разширят и по отношение на предприятията за хранителни продукти, които осъществяват първично производство.

 Докладът се придружава от работен документ на службите на Комисията в който могат да бъдат намерени приложенията, към които препраща докладът.

  
Приложение 1 – Доклад на Комисията

 

Приложение 2 – Работен документ на службите на Комисията / РДСК /

Архив