25-04-2017

Във връзка с новата инициатива на ЕФСА – участие в Партньорски проекти, чрез която се цели засилване на изграждането на капацитет на ниво ЕС по отношение оценката на риска по хранителната верига, Ви информирам, че на електронната страница на ЕФСА е публикувано Уточнение 1 във връзка с кандидатстването - [LINK]http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/170331 - http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/170331[/LINK]. Поканата за изявяване на интерес за участие в Партньорските проекти ще бъде отворена до 15 септември 2017г. Допълнителна информация относно Партньорските проекти може да бъде открита на електронната страница на ЕФСА - [LINK]http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170331-0 - http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170331-0[/LINK]. Национален контактен център на EFSA Център за оценка на риска по хранителната верига Министерство на земеделието и храните Бул. Цар Борис III, 136 1618, София БЪЛГАРИЯ EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

Архив