17-06-2019

Във връзка с световния ден, посветен на безопасността на храните, 7 юни, EFSA публикува „Евробарометър 91.3: Доклад за безопасността на храните в ЕС“.

Това проучване бележи важно и дългоочаквано актуализиране на разбирането ни за възприятията на потребителите по отношение на безопасността на храните, след последния Евробарометър, проведен през 2010 г.

Фактите и констатациите, описани в него са многопластови и отразяват мнението на всичките 28 държави – членки на ЕС  с приблизително 28 000 респонденти, и имат ключова роля за провеждане на по-задълбочен анализ на резултатите и тенденциите, включително с помощта на външни социолози.

Докладът е достъпен на електронната страница на EFSA, на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/eurobarometer19.

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив