17-03-2015


Уважаеми гости, колеги, дами и господа,

Увод
Искам да Ви приветствам в Брюксел, на тази Европейска конференция за оценка на риска от ГМО. Днешното събитие дава ценна  възможност за събираме заедно на разнообразна експертиза и широко представителство на интереси към ГМО и трябва да кажа, че е много насърчаващо да видим, че толкова много хора са приели поканата за, надявам се, стимулиращо и информативно събитие. Чест и привилегия е за нас да имаме толкова много силни лектори за следващите два дни. Те представят широка гама от перспективи и опит от сектора, които без съмнение ще обогатят разбирането ни за проблемите, с които се сблъскваме.

Много е приятно и че имаме такава многобройна и представителна публика тук. Благодаря Ви много, че сте отделили време, за да участвате, особено на гостите ни извън Европа, които са пътували толкова дълго. Специално благодаря на двамата генерални директори на дирекции от Европейската комисия: Робърт Мадлин (Здраве и потребители) за словото му при откриването и Карл Фалкенберг (Околна среда), който ще говори пред нас утре.

Обосновка
EFSA беше създадена като независим оценител на риска на ЕС през 2002. По отношение на ГМО, ролята ни е определена от законодателната рамка на ЕС и по-специално от Регламента за създаването ни. Основната задача на EFSA е независимо да оценява всички възможни рискове от ГМО за здравето на хората и животните, и околната среда. Както във всички области, в които действаме, ние се водим от принципите на независимост, прозрачност и научно съвършенство и сме решени да действаме по най-отворения и ангажиращ начин, който практически можем да постигнем. По отношение на ролята на EFSA в тази област, трябва да имаме пред вид, че не можем да вземаме решения за разрешаване. Това е сферата на действие на управляващите риска.
Нашите експерти действат независимо, за да изпълнят нашата основна мисия за осигуряване на научни съвети на управляващите риска. EFSA не е нито за, нито против ГМО; нашата роля е точно ограничена до осигуряване на прозрачни научни становища, основани на научни доказателства.

Защо сме тук
Нека да се спра за момент върху нашата цел днес и утре. Областта на ГМО се характеризира със значителни различия в мненията на различните специалисти, ниска степен на приемане от обществото и различни възгледи по отношение на потенциалните ползи и ползватели на тази технология. Както в други области от работата на EFSA и тук остават области на научна несигурност, които управляващите риска трябва да имат пред вид при вземане на решенията си. Нашата роля е ясно да идентифицираме къде са тези несигурности, да обясним значимостта им и заедно със всички заинтересовани страни, включително широката научна общност, да работим за тяхното намаляване във времето.

Често забелязваме, че има и объркване по отношение на ролята на EFSA в разрешителния процес.

Така че, тази Конференция беше замислена за изясняване на ролята на EFSA в оценката на риска от ГМО и днес, заедно с мен, са колеги, които подробно ще опишат нашите процеси и подходи. Ние сме доволни, че с нас са и колеги от Панела по ГМО, които ще представят перспективите за методологии за оценка на риска.

Но ние сме тук не само за да информираме, а и да слушаме и учим. Искаме да получим колкото се може по-широк спектър от виждания и опит. Ние осъзнаваме, че нашите становища, публикувани в тази област, не са приети така, както в други области и сме чувствителни към различаващите се възгледи в тази комплексна област. Ето защо ние продължаваме да укрепваме ангажиментите си с всички ключови играчи. Процесът на разрешаване на ГМО изтъква необходимостта от откритост и ангажираност от оценяващите и управляващите риска и ние в EFSA сме предприели няколко инициативи за реагиране на това.

Страните членки са силно ангажирани в процеса на оценка на риска и техните коментари са отразени в специален анекс към научните становища на EFSA. Когато страна членка обявява предпазна клауза, ние се срещаме със страната членка и експертите й за обсъждане на научните проблеми.

През май тази година ние проведохме техническо съвещание с националните експерти за обсъждане на научните аспекти на оценката на риска от царевица MON810 и техните данни бяха много информативни за оценката на риска на този ГМО.

В последните години планирахме срещи с неправителствени организации в Парма, които бяха полезна платформа за обмен на възгледи по научни и процедурни проблеми. Следващата такава среща е планирана за 2 октомври. Срещаме се и с кандидатстващи от индустрията – годишно – за да се уверим, че те разбират ръководството за подготвяне на досиетата за кандидатстване с ГМО и да обменим възгледи по процедурни проблеми. Ние постоянно преразглеждаме и актуализираме ръководството си за кандидатстващи, за да гарантираме, че то отразява най-новите научни постижения.

Друг важен инструмент, който използваме, е ангажирането на ключовите играчи в обществени консултации. Консултирахме се по няколко проблеми, свързани с ГМО, например, наскоро, по актуализирането на ръководството ни по генетично модифицирани растения и произведени от тях храни и фуражи и по ръководство за статистически модели за анализ на данни от полеви изследвания.

Резултатите от тези консултации са взети пред вид при финализирането на научните становища.

Програма
Програмата на конференцията е изготвена в духа на сътрудничество и диалог. Първата сесия е организирана така, че ключовите специалисти от EFSA, занимаващи се с ГМО, да имат възможност да дадат информация от първа ръка за опита си в оценката на риска от ГМО. Тя дава две други основни перспективи – тази на Австрия, която представя възгледите си по отношение на правене на оценка на риска за околната среда и това на управляващ риска от Генерална дирекция “Околна среда”, която представя следпазарния мониторинг на ГМО в околната среда.

Втората сесия е посветена на влиянието върху околната среда, като ние се стремяхме да осигурим колкото се може по-широко представителство в тази област.

Много сме доволни, че имаме участници от ОИСР, Обединения научен център на ЕК, Приятели на земята, Асоциацията на европейските фермери, Copa-Cocega, биотехнологичната индустрия и най-накрая ще чуем вижданията на Испания по отношение на отглеждането на генетично модифицирани култури. В края на всяка сесия сме отделили време за дискусии и съм сигурна, че дебатите ще бъдат живи и стимулиращи.

Заключение
В заключение, бих искала да Ви благодаря още веднъж за участието в конференцията и вярвам, че всички ще имаме полза от нея. Ние в EFSA няма да забравим да използваме резултатите й, за да ръководим бъдещите си инициативи..

Сега искам да дам думата на Робърт Мадлин за откриване на конференцията.

Благодаря Ви.

Публикувано на 18 септември 2009

Катрин Геслен-Ланеел, Изпълнителен директор на EFSA

Архив