18-03-2015

alt

Министерство на земеделието и храните
Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
София - 1040, бул. "Христо Ботев" 55
тел.: 02 985 11 226; 985 11 473; факс: 980 62 56
e-mail: press@mzh.government.bg

Законът за Българската агенция по безопасност на храните
е публикуван в Държавен вестник

Законът за Българската Агенция по безопасност на храните (БАБХ) е публикуван в днешния брой на Държавен вестник.
Законът разписва функциите, структурата и основните органи на управление на агенцията. Нормативно са уредени и източниците на финансиране и имуществените отношение, като Българската агенция по безопасност на храните е определена като правоприемник изцяло на активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба за растителна защита, с изключение на Института по растителна защита.
Агенцията е определена и за правоприемник на част от активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Националната служба по зърното и фуражите, на регионалните здравни инспекции и на областните дирекции „Земеделие”, в частта, в която техни досегашни функции ще се изпълняват от новосъздадената агенция.
Законът влиза в сила от днес, когато е обнародван. В едномесечен срок от тази дата Министерски съвет приема устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните. До влизането в сила на правилника, съответните административни структури, чиято дейност ще премине в агенцията, продължават да осъществяват дейността си по досегашния ред.
В едномесечен срок от влизането в сила на закона промяната в статута на акредитираните лаборатории, преминаващи в структурата на БАБХ, се извършва служебно от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация”. До издаването на новите сертификати за акредитация, лабораториите продължават да работят по досегашния ред.25 януари 2011 г. Дирекция
„Връзки с обществеността и протокол”, МЗХ


Архив