17-03-2015

Здравето на животните е ключова част от мисията на EFSA. Концепцията за здравето на животните обхваща не само болести по животните, но и критичната връзка между благополучието на животните, здравето на животните и безопасността на храните. EFSA има уникалната възможност да приложи интегриран подход към здравето на животните, тъй като сферата му на действие обхваща безопасността на цялата хранителна верига. Научните съвети на EFSA към управляващите риска се отнасят към тези тясно свързани области, използвайки богатите експертни умения на научните му експерти и най-новите научни познания.

Много болести по животните могат да представляват риск за потребителите чрез хранителната верига или, макар и не толкова често, по други пътища, включително пряко заразяване. Стандартите за здравето на животните (виж на адрес animal welfare) и практики за управление на отглеждането на животните, включително хранене на животните (виж на адрес feeding), настаняване и развъждане могат да повлияят на честотата и разпространението на заболяванията, свързани с храни (виж на адрес food-borne diseases).

Добре известните примери включват салмонела, бруцелоза и спонгиформна енцефалопатия по говедата (BSE), които могат да замърсят храните и да предизвикат заболявания сред потребителите. Заболявания по животните, такива като син език (виж на адрес Bluetongue) често имат сериозни социалноикономически последици и въздействия върху околната среда.


Рамка на ЕС

Регулаторната рамка за действията на Общността в тази област е заложена в Стратегията за здравето на животните за 2007-2013 г. (виж на адрес EU Animal Health Strategy for 2007-2013), приета през септември 2007 г. Политиката на ЕС за здраве на животните обхваща всички животни в ЕС, отглеждани за храна, развъждане, спорт, домашни любимци и обслужващи животни, за забавление и в зоологически градини. Тя се отнася и до дивите животни и до животни, използвани в научни изследвания, когато съществува риск те да предадат болести на други животни или на хора.

ЕС е приел разнообразни контролни мерки (виж на адрес control measures) за специфичните болести по животните, включително син език, шап и класически свински грип. Има програми за изкореняване и мониторинг, съфинансирани от ЕС, за заболявания, срещащи се в ЕС, такива като бяс и бруцелоза. Специални законодателни рамки са разработени за болести като трансмисивна спонгиформна енцефалопатия по говедата/спонгиформна енцефалопатия по говедата (виж на адрес (TSE/BSE) и птичи грип (виж на адрес (Avian Influenza).

Правилата на ЕС са разработени след обсъждане със страните членки чрез Постоянния комитет за хранителната верига и здравето на животните (виж на адрес (Standing Committee on the Food Chain and Animal Health), но в извънредни ситуации Европейската комисия може да приеме ad hoc контролни мерки при необходимост от опазване на общественото здраве и/или здравето на животните.


EFSA
– роля и дейности

Панелът на EFSA по здраве и благополучие на животните (AHAW) предоставя на управляващите риска, включително Европейската комисия, Парламента на Европа и страните членки, независими научни съвети по здраве на животните и свързаните с това проблеми на безопасността на храните. Той е издал множество научни становища по болести по животните и проблеми с благополучието на животните за различни категории животни, основно такива, отглеждани за храна, включително риби, както и за домашни и диви животни.

През октомври 2008 г. EFSA прие документ за ролята на EFSA в подобряването на здравето на животните в Европа. Той определя целите на EFSA за по-нататъшно укрепване на интегрирания подход на EFSA в областта на здравето на животните в контекста на Стратегията на ЕС за здраве на животните. Целите на EFSA включват:

  • Предоставяне на най-добрите научни съвети в точното време и по-най-добрия начин за управляващите риска
  • Намаляване на времето, необходимо за научен съвет чрез осигуряване на бърз обмен на данни между EFSA и съответните организации-партньори, включително страните членки и Бюрото по храни и ветеринарно дело на Европейската комисия, както и референтните лаборатории на Общността
  • Предоставяне на научна подкрепа и анализ за европейските програми за надзор за болести по животните, зоонози и благополучие на животните
  • Осигуряване на научна подкрепа за подготовка за кризи на ниво ЕС
  • Избягване на ненужни разминавания в становищата на EFSA и другите организации, такива като национални органи
  • Мобилизиране и координиране на научната експертиза в ЕС по проблеми от сферата на действие на EFSA

В контекста на сериозните появявания на птичи грип в Европа и разпространението по света на азиатския H5N1 птичи вирус, Панелът AHAW издаде научни съвети за здравето на животните и измеренията на безопасността на храните за подпомагане на управляващите риска при предприемане на подходящи действия. Това включваше препоръки за ролята на мигриращите птици в разпространението на птичи грип сред птичите популации в Европейския съюз и ваксинирането на домашните птици.

Панелът AHAW имаше ключова роля и в работата на EFSA по синия език, осигурявайки научни съвети към управляващите риска по проблеми като епидемиологията, надзора, предаването и контролните мерки, включително ваксиниране и използване на инсектициди.

В рамките на законодателството на ЕС за зоонозите – болести или инфекции, които могат да бъдат предадени от животните на хората чрез храната – Отделът на  EFSA по събиране на данни за зоонози, подпомогнат от работна група от експерти от страните членки, следи данните за зоонозни бактерии и паразити в ЕС. Това е изключително важна част от работата на EFSA в областта на болести, свързани с храните. Отделът по зоонози и оценка на методологията (виж на адрес Assessment Methodology unit) също осигурява научна и техническа помощ на управляващите риска за изследване на зоонозните болести и резистентност към антибиотици в ЕС, както и за епидемиологичен анализ на появите на син език и птичи грип.

Панелът по биологични опасности (BIOHAZ) се занимава с биологичните опасности във връзка с безопасността на храните и болести, свързани с храни. Той отговаря за научните съвети на EFSA по аспекти на общественото и животинското здраве, свързани с TSE/BSE и е изготвил множество становиша за подпомагане на управляващите риска по проблеми като безопасност на храните на отглеждането и развъждането на прасета и възможности за ограничаване на салмонелата в производството на свине.

Панелът по добавки и продукти или вещества, използвани във фуражи (FEEDAP) осигурява научни съвети за подпомагане на издаването на разрешения за пускане на пазара на добавки към фуражи. Това включва оценка на всяка нова добавка, представена за разрешение чрез оценка на ефикасността и безопасността на добавката в контекста на здравето на животните и хората, какти и околната среда.

Панелът по замърсителите в хранителната верига (CONTAM) се занимава със замърсителите в хранителната верига, включително замърсяването на фуражите с нежелани вещества като живак и теобромин.

Роля на EFSA в подобряването на здравето на животните в Европа – виж на адрес:

Role of EFSA in contributing to the improvement of animal health in Europe (0.1 Mb)

 

Архив