17-03-2015

  
 

Появата и разпространението на вредители по растенията, като гъбички, бактерии, вируси и насекоми сред растителните масиви е сериозна заплаха, която може да има огромни икономически и социални последици, както и въздействие върху околната среда. Вредителите по растенията често се пренасят в досега незасегнати зони чрез внасянето на нови растения
.

В Европа мерките за защита срещу появата на нови вредители по растенията се основава на законодателен контрол върху движението на растения и растителни продукти. Оценката на вероятността за пренасяне на вредители и последващото им разпространение в областта и оценката на потенциалните последици осигурява информация за вземащите решения за защитни мерки. Ключовите задачи на Панела на EFSAза здраве на растенията (PLH) са да се разгледат оценките на риска, предоставени от страните членки на ЕС или трети страни (нечленуващи в ЕС) с използване на широка експертиза от специалисти и най-новите научни познания, за да се осигури научна основа за Европейската комисия.

Регулаторна рамка на ЕС

Защитните мерки срещу пренасянето в ЕС на организми, вредни за растенията и срещу тяхното разпространение в Европейския съюз са определени е Директива 2000/29/ЕС (виж на адрес: CouncilDirective 2000/29/EC). В нея са изброени вредни организми, които застрашават здравето на растенията в Европейския съюз.

Ролята на EFSA и текущи дейности

Панелът PLHзапочна работата си през лятото на 2006. По искане на Европейската комисия Панелът преценява дали даден вредител по растенията следва да бъде включен в списъците на ЕС за вредни организми. Първоначалната стъпка за тази преценка е оценка на документа за оценка на риска от даден вредител, предоставен от страната, изискваща мерки според Директивата или промени в нея.

Например, през пролетта на 2008 Панелът приключи прегледа на оценки на риска от вредители за 30 вредители по бананите (вижbanana) и по цитрусовите култури (вижcitruscrops) във френските отвъдморски територии. Оценките на риска, проведени от френските власти, бяха подадени на Европейската комисия, която поиска от EFSAда ги разгледа. Целта беше да се даде на Европейската комисия научна основа за хармонизиране на законодателството в областта на здравето на растенията на френските отвъдморски територии с режима за здраве на растенията на ЕС.

EFSAсъщо оценява документи, свързани с рискове, предизвикани от вредители по растенията, подадени от търговски партньори на ЕС. През януари 2009 г. EFSAиздаде становище за Guignardiacitricarpa, гъбичка, която причинява заболяването “черно петно” по цитрусите (CBS).

EFSAскоро ще публикува научно становище за анализа на риска от вредители за дъбовия молец, подаден от Обединеното кралство.Комисията поиска от Панела да прецени дали оценката на Обединеното кралство важи за цялата територия на ЕС.

По-голямата част от работата, извършена от ПанелаPLHвключва преглед на документи за оценка на риска от вредители, предоставени от страни членки на ЕС или трети страни. Тези документи често са в различен формат и ползват различна методология и ниво на детайлизиране. За да се подпомогне процеса на преценка и да се осигури последователност и яснота Панелът довършва разработването на насоки за преценката на оценки на риска от вредители.

Сътрудничество със страните членки на ЕС

За укрепване на сътрудничеството със страните членки на ЕС и за подкрепа на разработването на оценки на риска в областта на здравето на растениятаEFSAстартира няколко проекти според член 36 от Регламента за основаване на EFSA (виж на адресEFSAsFoundingRegulation). Понастоящем разработваните проекти включват списък на източници на данни и задълбочен преглед на модели за оценка на риска от вредители.
През октомври 2008 г. EFSAорганизира специална среща на експертите по здраве на растенията към консултативния форум и обсъди проблеми като необходимост от данни за оценка на риска от вредители и обмени виждания за хармонизиране на методологията за оценка на риска.
През 2007 г. Научният колоквиум по оценка на риска от вредители стана форум за обсъждане на различните научни подходи към оценка на риска от вредители и възможните обединени усилия на страните членки на ЕС, трети страни и международни организации за по-нататъшно разработване на хармонизирани подходи.

Архив