03-06-2021

Програма/Programme


Презентации

1. УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА (ПРЗ) С ОГЛЕД ОПАЗВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ, БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ - Нели ЙОРДАНОВА, Генерален директор Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ)
2. ЛАБОРАТОРНО ИЗПИТВАНЕ НА БИОИНСЕКТИЦИД НА ОСНОВАТА НА ЕНТОМОПАТОГЕННАТА ГЪБА BEAUVERIA BASSIANA (ASCOMYCOTA: HYPOCREALES) ВЪРХУ ВАЖНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ВРЕДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ - Д-р Теодора ТОШОВА, Данаил Таков, Ивайло Тодоров, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Българска академия на науките; Димитър Велчев, Институт по царевицата, Селскостопанска академия, гр. Кнежа, България; Даниела Пиларска, Нов български университет, гр. София, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Българска академия на науките
3. ЕФЕКТИ НА СЕЛЕКТИВЕН ХЕРБИЦИД И ПОСЛЕДВАЩО ЗАБЛАТЯВАНЕ ВЪРХУ ПШЕНИЦА - Д-р Зорница КАТЕРОВА, Елена Шопова, Лиляна Бранкова, Людмила Димитрова, Искрен Сергиев, Десислава Тодорова, Институт по физиология на растенията и генетика, Българска академия на науките
4. ПРОУЧВАНЕ НА НЯКОИ ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗЪРНОТО ПРИ ОБРАЗЦИ РЪЖ, СЪХРАНЯВАНИ В НАЦИОНАЛНАТА ГЕНБАНКА - Евгения ВЪЛЧИНОВА, Гергана Дешева, Институт по Растителни Генетични Ресурси, гр. Садово, България
5. УСКОРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ПРЕЦИЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ В КОНТЕКСТА НА ЗЕЛЕНИЯ ТЪРГОВСКИ МЕХАНИЗЪМ В ЕС - Джеймс ТОМАС, Синджента Кроп Протекшън АГ, Фулбурн, Обединено кралство
6. ГРАЖДАНСКАТА НАУКА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЧУЖДИ ВИДОВЕ ВРЕДИТЕЛИ ПО РАСТЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ - Проф. Румен ТОМОВ, Елена Цветкова, Христина Стефанова, Галин Милчев, Лесотехнически университет, София, България
7. БАКТЕРИОЗИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ - ФИЗИОЛОГИЧНИ И БИОХИМИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И НОВИ ПОДХОДИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ - Елена ШОПОВА, Лиляна Бранкова, Институт по физиология на растенията и генетика, Българска академия на науките, София, България; Сергей Иванов, Център по биология на храните, София, България; Йоана Кижева, Илияна Рашева, Петя Христова, Биологически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България; Золтан Уршев, ЕЛБИ Булгарикум ЕАД, ЦНРП, София, България
8. ИНДУКЦИЯ НА ЕКОЛОГИЧНА УСТОЙЧИВОСТ КЪМ КАРТОФЕН ВИРУС Y В СОРТОВЕ КАРТОФИ ЧРЕЗ ЗАГЛУШАВАНЕ НА ОСНОВНИ ВИРУСНИ ГЕНИ - Доц. Николай ПЕТРОВ, Нов Български Университет, София, България; Мария Стоянова, Антоний Стоев, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”, София, България
9. НАМАЛЯВАНЕ НА ПОВРЕДИТЕ ОТ КАРТОФЕН ВИРУС Y ПО ПИПЕРА ЧРЕЗ СИСТЕМНА ПРИДОБИТА УСТОЙЧИВОСТ - Доц. Николай ПЕТРОВ, Валентина Иванова, Нов Български Университет
10. САШЕЦ - КАЧЕСТВЕН И ИКОНОМИЧЕН СОРТ ОБИКНОВЕНА ЗИМНА ПШЕНИЦА - Доц. Д-р ЗЛАТИНА УР, Виолета Божанова, Институт по Растителни Генетични Ресурси "Константин Малков", гр. Садово, България, Централно управление на ССА – София
11. ПРОУЧВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В IN VITRO УСЛОВИЯ ВИДA OCIMUM BASILICUM L - Д-р Станислава СТАТЕВА, Институт по растителни генетични ресурси, “ К. Малков“, гр. Садово, България
12. РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПРЕТРЕТИРАНЕ НА ЛИГНОЦЕЛУЛОЗНИ СУБСТРАТИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА БИОГОРИВА - Теодора АЛЕКСИЕВА, асистент Венелин Хубенов, асистент Елена Чорукова, Доцент Людмила Кабаиванова, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, Българска академия на науките
13. ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНИ БИОСТИМУЛАТОРИ ЗА УСТОЙЧИВО И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОСНОВНИ ПРОДОВОЛСТВЕНИ КУЛТУРИ - Станислав СТАМАТОВ, Николая Велчева, Селскостопанска Академия, Институт по растителни генетични ресурси, гр. Садово, България
14. ВЛИЯНИЕ НА РЕПЕЛЕНТИТЕ СРЕЩУ ДИВИТЕ ЖИВОТНИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЦАРЕВИЦА И КАРТОФИ В БЛИЗОСТ ДО ГОРСКИ МАСИВИ - Гл. ас. д-р Желю АВРАМОВ; ОВ, Агрономически факултет, Катедра ”Растителна защита“, ЛТУ, 1756, София, България
15. ORGANIC VEGETABLES AND THEIR ANTIBACTERIAL ACTIVITY - Доц. д-р Галина САЧАНСКА, Нов български университет,София, България

Архив