17-03-2015

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА 51-ВА СРЕЩА КОНСУЛТАТИВНИЯ
СЪВЕТ (КС) НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА
ХРАНИТЕ (ЕФСА), АТИНА, ГЪРЦИЯ, 5- 6 МАРТ, 2014 Г.
Проф. д-р Бойко Ликов,
Директор на Центъра за оценка на риска
Резюме. В Научната програма на ЕФСА през 2014 - 2016 г. се предвижда от ЕК да бъдат дадени около 500 мандата за оценка на риска по различни проблеми, като приоритети са новите храни, пестицидите, растителните вредители и ензимите. Бюджетът на ЕФСА за 2014г. е 86 милиона евро, служителите са 481, като през 2016г. ще намалеят до 460, т.е има леко увеличение на бюджета и с около 5% намаляване броя на служителите. ЕФСА сътрудничи с държавите членки (ДЧ), работещи по научните програми на ЕС “Хоризонт 2020”. Бюджетът на тази програма за периода 2014 -2020 е 77 милиарда евро, от които 3,8 милиарда са по програмата за осигуряване на храни, като част от този пакет включва и изследвания по безопасност на храните. ЕФСА прави усилия за засилване дейността по оценка на риска в Европейския съюз. Препоръчва се организациите за оценка на риска в ДЧ да са независими от управленските и контролните дейности, т.е. да се следва модела, залегнал в Регламент (ЕО) 178/2002 – управлението е в Брюксел (ЕК), контролната дейност в Дъблин (ФВО), оценката на риска в Парма (ЕФСА). Качествена оценка на риска може да се извършва само при наличието на подробни и пълни данни за даден проблем. Важно е да се притежават данни за по-дълъг период от време, 10 - 15 години, но най-малко за 3 години. Намаляването количеството на готварската сол с 15 до 25% в преработените месни продукти не увеличава риска от преживяване на Listeria и C. botulinum. ЕФСА изготвя Ръководство за координация на информационния поток между членовете на Консултативния съвет, фокалните точки и националните представители на научните мрежи на ЕФСА. Това е документ, който препоръчва практики за своевременно информиране на членовете на КС на ЕФСА за работата на научните мрежи, а фокалните точки играят основна роля в координацията на потока на информация; Представени бяха предложения на ДЧ за определяне на приоритетите за2014г. Дадени са предложения за експозиция на пчелите на смесица на химични агенти; Методи за оценка на хуманното отношение към животните; Оценка на риска за метицилин резистентни стафилококи в хранителната верига; Микробиологичният риск в готовите пакетирани салати; риска за проникване на чумата по дребните преживни животни в ЕС (предложено от България); Ролята на охлаждането на яйцата за салмонелозите при хората;.Оценка на риска от хранителни патогени в плодове и зеленчуци; качеството на замразено свинско месо; приема на кофеин при деца и подрастващи и на глутен при възрастни хора; остатъци от ВМП в храни; хранителна стойност и недостатъци на нови храни съдържащи ГМО; адекватни количества витамин D и йод в храни; употреба на isoflavones; хранителни алергии; експозиция от химически смеси и pyrrolizidine алкалоиди; тежки метали от почвата в зърното и зеленчуците; хидрокарбонати в пакетиращи материали; наличие на фталати в храни; acetaldehyde като ароматизатор; сребро и наносребро в хранителни продукти. BfR е извършил проучване върху консумацията на енергийни напитки в Германия в различни групи от населението- подрастващи, спортисти, посещаващи дискотеки, концерти и други забавления. Най-малко енергийни напитки консумират спортистите, а най-много посещаващите дискотеки и партита. Гърция представи предимствата и проблемите, свързани с електронното предаване на данни за химически замърсители. Изпълнението на проекта, финансиран в Гърция, е завършило преди една година и определено се вижда ползата от тази електронна система. ЕФСА и националните агенции по безопасност на храните имат проблеми в търсенето на квалифицирани учени, които да участват в оценката на риска по различни програми. Те в повечето случаи работят за индустрията, получават по-големи заплати и не могат да бъдат привлечени за нуждите на ЕФСА. Панелът за оценка на риска по здравеопазване на животните и растенията представи отчет за работата си за периода 2004- 2012 г. Изготвени са 85 становища, средно 10-12 годишно и са проведени са 125 срещи. В момента се работи по африканската чума по свинете, шарката по овцете и козите, чумата по дребните преживни животни, заразен нодуларен дерматит, туберкулоза по говедата, хуманно отношение към овцете, вируса Шмаленберг и разпространението на Ehinococus multilocularis в Европа. Туберкулозата по говедата в Обединеното кралство се оказва извън възможностите за контрол при сегашните мерки и се работи по създаването на ваксина от ново поколение.
На срещата присъстваха представители на 25 държави членки, Македония, Сърбия, Турция, Норвегия, Исландия и Швейцария, а от ЕФСА Стеф Бронзуеър, Джефри Муун, Х. Делюкер, М. Хюгас, П. Бергман, Т.
Робинсон и А. Вечио. От България участва проф. Б. Ликов, директор на Центъра за оценка на риска към БАБХ. Направени бяха презентации и обсъждания по следните теми:
1. Научна програма на ЕФСА през 2014 - 2016 г. Alberto Spagniolli, ЕФСА. Програмата предвижда за този период да бъдат дадени около 500 мандата за оценка на риска по различни проблеми, свързани с безопасността нахраните. Ще се обръща внимание върху нови храни, пестициди, растителни вредители и ензими. Нови области на оценка на риска са околната среда и след маркетинговия мониторинг на храните. Бюджетът на ЕФСА за 2014г. е 86 милиона евро. Служителите на ЕФСА сега са 481 като през 2016г. ще намалеят до 460, т.е има леко увеличение на бюджета и с около 5% намаляване броя на служителите. Стремежът е ЕФСА да покрива всички области, свързани с безопасността на храните. Разработва се ръководство за действие при спешни ситуации. Където има възможност, ЕФСА сътрудничи с държавите членки (ДЧ), работещи по научните програми на ЕС “Хоризонт 2020”. Бюджетът на тази програма за периода 2014 -2020 е 77 милиарда евро, от които 3,8 милиарда са по програмата за осигуряване на храни, като част от този пакет включва и изследвания по безопасност на храните. Обръща се внимание за необходимостта оценката на риска да достига по адекватен начин до консуматорите. ЕФСА препоръчва на ДЧ да разширяват списъка на научните организации по чл. 36 на Регламент 178/2002.
2. Засилване дейността по оценка на риска в Европейския съюз, Stef Bronzwaer, EFSA. Препоръчва се организациите за оценка на риска в ДЧ да са независими от управленските и контролните дейности, т.е. да се следва модела, залегнал в Регламент 178/2002 - управлението в Брюксел (ЕК), контролната дейност в Дъблин (ФВО), оценката на риска в Парма (ЕФСА). Качествена оценка на риска може да се извършва само при наличието на подробни и пълни данни за даден проблем. На първо място от лабораториите, след това от контролната дейност, но да се има предвид и общественото настроение и поведението на медиите. Важно е да се притежават данни за по-дълъг период от време - 10- 13 години, но най-малко са нужни данни за 3 години. Този, който поставя задачата за оценка на риска, трябва да гарантира, че ще предостави всички дънни на оценителите. Има случаи, когато лабораториите и контролните органи не предоставят или предоставят непълна информация на оценителите на риска.
3. Оценка на риска и ползите от намаляване количеството на готварската сол в преработените месни продукти, Anders Glin, Swedish Food Agency. Изследването е направено за установяване дали намалението на тези добавки в месните продукти няма да увеличи риска по отношение на някои микроорганизми. Установено е, че намалението с 10% или 25% на готварската сол не увеличава риска от преживяване на Listeria и C. botulinum в преработени месни продукти.
4. Ръководство за координация на информационния поток между членовете на Консултативния съвет, фокалните точки и националните представители на научните мрежи на ЕФСА. J. Moon, EFSA. Това е документ, който препоръчва практики за своевременно информиране на членовете на Консултативния съвет на ЕФСА за работата научните мрежи към нея. Обикновена практика е членовете на Консултативния съвет и на научните групи да работят в различни министерства и организации и затова се препоръчва членовете на работните групи в различни области да бъдат препоръчвани от представителите в Консултативния съвет във всяка държава членка. През 2013г. беше извършен преглед от 5 годишното функциониране на мрежата на фокалните точки и една от препоръките е била фокалните точки да подпомогнат обмена на информация между представителите на Консултативния съвет и на научните мрежи на EFSA. В тази връзка е създадена специална работна група, която е разработила споменатото по-горе ръководство. Целта на ръководството е да се създаде препоръчителна процедура за обмен на информация между представителите на Консултативния съвет, фокалната точка и съответната научна мрежа на EFSA. Посредством обмена на информация, ключови послания от срещите на съответните мрежи – работни планове и доклади, ще могат да достигат до представителя на Консултативния съвет чрез фокалната точка. Чрез обмена на информация заинтересованите страни ще бъдат по-добре информирани, а фокалните точки играят основна роля в координацията на потока на информация.
5. План за работата на ЕФСА през 2014г., Stef Bronzwaer, EFSA - определяне на приоритетите за 2014г. При обсъждането на Плана за работа на ЕФСА през 2014 - 2016г. са получени следните предложения от Германия, Дания, Франция, Холандия, Италия, Унгария, Белгия и България:
-Експозиция на пчелите на смесица на химични агенти - Франция;
-Антимикробна резистентност и здраве на животните - Франция;
-Методи за оценка на хуманното отношение към животните - Холандия;
-Оценка на добрите практики по време на клане;
-Оценка на риска за MRSA в хранителната верига;
-Оценка на микробиологичния риск в готовите за консумация пакетирани салати;
-Серотипизиране и доказване на токсини при патогени, причиняващи хранителни инфекции;
-Оценка на риска от проникване на чумата по дребните преживни животни в ЕС (предложено от България);
-Ролята на охлаждането на яйцата за салмонелозите при хората;.
-Оценка на риска от хранителни патогени в плодове и зеленчуци;
-Оценка на риска от Campylobacter и икономическа ефективност от лекарствена намеса в бройлерни стада;
-Научно становище за качеството на замразено свинско месо;
-Изчисляване приема на кофеин при деца, подрастващи и на глутен при възрастни хора;
-Оценка на здравния риск от остатъци от ВМП в храни;
-Оценка на хранителната стойност и недостатъци на нови храни съдържащи ГМО;
-Оценка на различни стратегии за осигуряване на адекватни количества витамин D и и йод в храни в Дания;
-Оценка на риска за употребата на isoflavones;
-Оценка на риска от хранителни алергии;
-Ръководство за оценка на експозицията от химически смеси;
-Оценка на риска за pyrrolizidine алкалоиди;
-Научно становище за наличието на тежки метали от почвата в зърното;
-Научно становище за пренос на тежки метали от почвата с различни видове зеленчуци;
-Системно проучване на миграцията на хидрокарбонати от пакетиращи материали и влиянието им за здравето на човека;
-Научно становище за наличието на фталати в храни;
-Оценка на риска за acetaldehyde като ароматизатор;
-Изследване върху сребро и наносребро в хранителни продукти.
Във върза с приоритетите, посочих, че преди 4 г ЕК разпространи документ с 28 показателя за оценка значението на инфекциозните болести в зависимост от скоростта на разпространение на причинителя, зоонозния характер, икономическите загуби и влиянието върху търговията в Общността и с трети страни и препоръчах да се ползва същия подход. На следващата среща на КС, ЕФСА ще предостави окончателен списък на своите приоритети.
ЕФСА счита, че ДЧ в общи линии са установили приоритетните проблеми, свързани с безопасността на храните в Европа. Проблемите идват предимно от лабораториите, които не са мотивирани да обобщават данните и предаването им във вид, който може да се изпрати в ЕФСА
6. Проучване върху консумацията на енергийни напитки в Германия. Gerhard Heinemeyer, BfR. Проучени са различни групи от населението, употребяващи такива напитки (подрастващи, спортисти, посещаващи дискотеки, концерти и други забавления). Интервюирани са 489 лица. Тези напитки съдържат съставки, които над допустимите норми оказват вредно действие на различни органни системи на човека (предимно на нервната). Максимално допустимите доза за caffeine са 32 mg/100 ml, за taurine- 400 mg/100 ml, за inositol- 20 mg/100 ml и за glucuronoactone- 240 mg/100 ml. От спортистите 87% от консумиращите енергийни напитки са мъже, а при посещаващите концерти и дискотеки този процент е 68. Въпреки, че почти всички са запознати с вредната комбинация с алкохол, половината от анкетираните пренебрегват тази опасност. Най-малко енергийни напитки консумират спортистите, а най-много посещаващите дискотеки и партита.
7. Предимства и проблеми, свързани с електронното предаване на данни за химически замърсители. Ирени Цигарида, Гърция. Системата има Централна точка и 13 регионални служби, които подават данните. Подават се данни за салмонела, листерия, хистамивн, нитрати, нитрити, диоксин, акриламид, листерия, материали в контакт с храни. Счита се, че системата SSD дава много добра основа за събиране и анализ на данни. Изпълнението на проекта, финансиран от ЕФСА в Гърция, е завършило преди една година и определено се вижда ползата от тази електронна система. Представих първоначалното становище на специалистите в България, участващи в изпълнението на проект, финансиран от ЕФСА, подобен на този, който е завършен в Гърция и за който в момента се докладва.
8. Научни изследвания в областта на безопасността на храните и оценката им от страна на индустрията за производство на храни, Anders Permin, Denmark. ЕФСА и националните агенции по безопасност на храните имат проблеми в търсенето на квалифицирани учени, които да участват в оценката на риска по различни програми. Те обаче в повечето случаи работят и за индустрията и винаги се подвига въпросът за конфликт на интереси. А същевременно в другите организации няма такива учени, които да са на такова високо ниво. Получава се порочен кръг - добрите експерти ще бъдат обвинявани в конфликт на интереси и това е действително така. По принцип индустрията плаща доста повече от организациите в контролната дейност и научните организации. Все пак, в Дания са постигнали добро сътрудничество между Датския национален хранителен институт и индустрията в областта на салмонела и антимикробната резистентност. Но Институтът е издействал достатъчен бюджет, за да може добрите учени и експерти да не отиват в индустрията.
9. Проект на програма за международно научно сътрудничество и ЕФСА през 2014 - 2016г., Djien Liem, EFSA. ЕФСА е призната за важна референтна научна организация. Регламент 178/2002 дава законовата база за международно научно сътрудничество в областта на безопасността на храните. Отделните държави членки имат общи проблеми в организациите за оценка на риска - ограничен щат и бюджет, липса на независимост, липса на хармонизирани методи и научни експерти, поради което оценките са несравними.
10. Научна мрежа на Панела за оценка на риска по здравеопазване на животните и растенията, Frank Berthe, EFSA. От 2004г. са изготвени 85 становища, средно 10-12 годишно, проведени са 125 срещи - в момента се работи по африканска чума по свинете, АЧС, шарка по овцете и козите, чума по дребните преживни животни, заразен нодуларен дерматит, туберкулоза по говедата, хуменно отношение овце. Вече са стандартизирани няколко метода за оценка състоянието на хуманно отношение към животните. Продължава оценката на новата инфекция по преживните животни причинена от вируса Шмаленберг. Приоритет е анализът на застрашителното разпространение на Ehinococus multilocularis в Европа. Туберкулозата по говедата в Обединеното кралство се оказва извън възможностите за контрол при сегашните мерки и се работи по създаването на ваксина от ново поколение. Прогнозата за африканската чума по свинете не е благоприятна - ще продължава разпространението на вируса в южна и западна посока. Опитът от борбата с това заболяване показва колко трудно е то да бъде ликвидирано при проникване на вируса при дивите свине. Това обаче е направено в Испания и Португалия през 60-те години, но не и на остров Сардиния, където АЧС е вкоренена повече от 30 години. Необходимо е да се следи внимателно разпространенето на коронавируса причиняващ близкоизточния респираторен синдром (MERS) и доколко животните могат да бъдат резервоари на причинителя. Регламент 1152/2011.
11. Научна мрежа по хармонизация на оценката на риска, Bernar Bottex, EFSA. Мандатът на научната мрежа завършва през 2014г. Това е най-трудната дейност на ЕФСА. Участват представители на 23 ДЧ, EC Joint Research Center, EC- DG Research TD. Работи се предимно за оценка на риска от химически замърсители и изготвяне на съответно ръководство. Дания предложи да се работи за икономическите последствия от химическите замърсители, а Финландия за различните проблеми да се избират различни участъци - например химични замърсители и микроорганизми.
12. Количествена оценка на риска за наличие на нитрати и нитрити, Финландия, EVIRA. Изследванията са направени в периода 2010 - 2012г. Изследвани са две групи от населението от 1 да 6 г и от 21 до 35 години. Източници на нитрати са листните зеленчуци, а на нитритите някои колбаси. В нито една възрастова група не е установен риск за здравето при сегашните нива на консумация. Проблеми с нитритите може да има само при прекалена консумация на колбаси.
13. Предстоящи научни срещи организирани от BfR през 2014г: Приоритети в опазване здравето на консуматорите, април, 2014г.; Здравна оценка на Per и polyfluoroalkyl субстанции (PFAS), 10 Mарт 2014г.; Безопасност на месото от дивеч, 18-19 мaрт 2014г.; MRL за биоциди, 02-03 June 2014г.; Среща на заинтересовани лица относно безопасността на храните и глобализацията, 18-28 август 2014г.; Организирано от BfR лятно обучение за оценка и комуникация на риска, 09-12 юни 2014г.; Проблеми с бруцелозата през 2014, международна научна конференция, септември, 2014г.
14. Предстояща Втора международна среща по изследванията в областта на контрола на храните, Рига, 9-11 април 2014г. На нея ще се обсъдят схеми за контрол при извънредни обстоятелства, как оператирите и производителите възприемат контрола на храните, повишаване ефикасността и надеждността на контрола на храните, финансова ефективност на официалния контрол. За повече информация: inga.eizerberga@bior.gov.lv.

Архив