17-03-2015

ИНФОРМАЦИЯ ОТ 49-ТА СРЕЩА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

(КС) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ЕФСА)

Вилнюс, Литва, 25-26 септември 2013г.

Срещата бе открита от д-р Милиус изпълнителен директор на Службата по безопасност на храните и ветеринарен контрол на Литва. Присъстваха представители на 28 държави членки, Сърбия, Черна гора, Македония, Норвегия и Исландия. Направени бяха следните презентации и обсъждания:

 • Ролята на ЕФСА за проучване на хранителните инфекции, Marta Hugar, Pia Makela, ЕФСА събира всички достъпни данни за хранителните инфекции по Директива 2003/99/ЕО за мониторинг на зоонозите. Държавите членки имат задължението всяка година да докладват на ЕФСА за такива инфекции. През 2011 г са докладвани 5 648 хранителни епидемии с 69 553 заразени човека, от които 7 125 хоспитализирани с 93 смъртни случая. Като етиологичен агент на първо място е салмонела с около 1500 взрива, следват бактериалните токсини, кампилобактер, вируси, листерия, Е. коли, паразити, йерсиния и др. При около 2 000 епидемии етиологичният агент не е установен. ЕФСА активно сътрудничи с Европейския център за профилактика и контрол на болестите (ECDC) при хората. През 2012 г ЕФСА и ECDC извършват съвместнопроучване на епидемии причинени от хепатит А и S. Stanley. Между тези две институции е разработена стандартна оперативна процедура за действие при спешни случаи. В момента ЕФСА работи по засилване на сътрудничеството за проучване на многонационални хранителни епидемии. По време на кризата с Е.коли О104:Н4 ЕФСА подпомага работата на Германия за проследяване на съмнителни товари с храни.
 • Епидемия от хепатит А в Италия, януари - август 2013, Джанкарло Белузи, Министерство на здравеопазването - Ветеринарен отдел. За посочения период в Италия са установени 752 случая на хепатит А. При 30,4% от случаите е установено, че фактор за предаване на вируса са боровинки, при 10% причина са други храни, а при 59,4% не е установена точната причина. Около половината от заболелите са консумирали боровинки по домовете, 22% в ресторанти, 8% в сладкарници с консумация на сладолед с боровинки. Боровинките са разпространявани в Италия от 4 компании и в системата RASFF са обявени 4 предупреждения за изтегляне на продукти съдържащи боровинки.
 • Епидемията е засегнала граждани и на други страни - Ирландия и Франция, консумирали от същите пратки боровинки и граждани на Германия, Холандия, Полша, Швеция и България, посетили през този период Италия. Министерството на здравеопазването препоръчва термична преработка на замразените боровинки. Най-вероятната причина за контаминацията на боровинките е водата, с която са мити преди замразяване. В Дания има 140 случая на хепатит А, но вирусът не е изолиран от боровинки. Ирландия информира,че производителите не приемат да се извършва термична обработка на замразени боровинки.
 • Опит на Литва в оценката на риска за енергийните напитки, Зенонас Стенавичус, Агенция по безопасност на храните и ветеринарен контрол. Консумцията на енергийни напитки /ЕН/ в Литва нараства. 68% от тях се консумира от подрастващи. Възрастните консумират 30%, а децата 18 % от енергийните напитки. 46 % от учениците в горните класове консумират такива напитки, момичета - 42%, момчета - 48%. В законодателството на Литва се забранява спонсорирано безплатно предлагане в учебни заведения, а също така е забранена и продажбата им в училищата. Периодично се вземат проби за изследване на нивата на стимулантите (кофеин). Има съмнения,че тауринът е най-големият риск в енергийните напитки. Непрекъснато се предупреждава за вредата им при употреба с алкохол. Получава се синергичен ефект и бърза дехидратация. 43% от ЕН се внасят от Полша. Почти всички ЕН съдържат кофеин най-чувствителни групи са децата и бременните жени. Счита се, че 100 мл ЕН на ден не представлява опасност. Прекалена употреба води до нарушаване на сърдечния ритъм, следва възбуда и депресия. Вече има и нови енергийни продукти - дъвки и бонбони. Парламентът на Литва е създал работна група за изготвяне на нормативна база за употреба на ЕН. Ново становище на ЕФСА би било много полезно.
 • Дискусия за работата на ЕФСА с фокалните точки на държавите членки през 2012- 2016, Стеф Бронзуеър. ЕФСА обобщава докладите на фокалните точки за осъвременяване на данните с организациите по чл. 36. Счита се, че фокалните точки са активни и комуникират ефективно с ЕФСА. Испания счита, че с течение на времето фокалните точки вършат все повече работа и се налага да се извършват дейности, които са спешни и не са планувани. Всичко това е свързано и с определени разходи. Финансирането, което в началото е достатъчно, сега вече не е. Би трябвало да се помисли за увеличаване на средствата от ЕФСА, защото фокалните точки са посланиците на тази организация. Предложението бе подкрепено от Италия, Швеция, Германия и Франция. Литва счита, че мрежата на ЕФСА и фокалните точки е уникална и много полезна.Тази мрежа има по-големи възможности и трябва да се мисли дейността и да се разшири. Понякога има дублиране на работата на фокалните точки с работата в другите мрежи, което води до объркване. Обсъден бе въпросът за размера на финансиране на одделните страни. ЕФСА обясни,че то зависи от големината на страната и е от 12 до 50 хиляди евро. Предстои преоценка на принципите и размера на финансиране на фокалните точки. В някои случаи има нужда от кризисна комуникация, което отнема много време на фокалните точки. Германия счита,че ЕФСА трябва да обясни по-ясно какво се иска от държавите членки. Бернард Ърл изрази мнение, че трябва да има съответствие на дейностите и финансирането и това ще бъде спешна задача на ЕФСА да преоцени този въпрос.
 • Анализ на плановете за международно научното сътрудничество на ЕФСА през 2014, Djien Liem. EFSA активно ще сътрудничи с международните организации имащи отношение към безопасността на храните, здравето на животните и растенията: CODEX Alimentarius, ECDC, OIE, WHO, IPPC, IPPS/EPPO и секретариатите на JECFA/JMPR/JEMRA. По отношение на хармонизацията на методите за оценка на риска се разработват раководства за основните методи за оценка, включващи терминология, несигурност, количествена оценка на различните патологични фактори и използване на епидемиологични данни. Работи се и по оценка на регулираните продукти и оценка на риска за околната среда. До края на 2014 г ще бъде публикуван доклад за подобряване на международното сътрудничество на ЕФСА с всички международни институции имащи отношение към дейността и. Сътрудничество на ЕФСА с трети страни. Андреас Хенсел, Германия, BfR, Има силна поддръжка от страна на Правителството на Германия за създаването на научни комитети по различни проблеми на безопасността на храните. За Германия две страни са много важни. С Русия сътрудничеството е трудно, но с Китай нещата непрекъснато се подобряват. Германия счита, че чрез провеждане на обучения в трети страни ще може да внасят по-безопасни продукти. Дания също полага усилия за сътрудничество с трети страни. Около 8 000 човека в ЕС умират годишно поради антимикробна резистентност на микроорганизми проникнали с храните. Сигурността в областта на храните има политическо значение и способства за развитието на страната. В Дания безопасността на храните е на много добро ниво, но трябва да внасят храни от трети страни, където това не е така. Поради тази причина се правят усилия за обучения в трети страни на специалисти. Франция изпълнява 36 научни проекти по безопасност на храните съвместно с различни международни организации- ОИЕ, СЗО, ФАО, ECDC, CODEX, EMA и др.
 • Сътрудничество в областта на науката. Анализ на работната програма за 2014 г., Джулиане Клайнер, ЕФСА. Програмата ще се изпълнява съгласно предложението на Консултативния съвет и доклада на ЕФСА за работата на фокалните точки през 2012 и 2013 г. Проектите за ръководства в различните области за оценка на риска ще бъдат обсъждани с държавите членки чрез фокалните точки. Ще се засилва обменът на експерти между ЕФСА и държавите членки. Предвижда се да се намери форма за сътрудничество с институциите, които не са включени по член 36 от Регламент 172/2002/ЕО. Програмата за 2014 г и нейното финансиране ще бъдат одобрени през декември 2013 г. Тези средства са предназначени за финансирането на фокалните точки. Ще се работи по прецизиране на начините по одобрение на ензими, материали в контакт с храните, нови храни, подсладители, ГМО и здравни претенции. Водещи са патогените в храни от неживотински произход, съхранение и транспорт на месните продукти, болести предаващи се чрез вектори, вредители по растенията, акриламид, микотоксини и тежки метали. Работи се за подобряване на начина за приоритизиране на проблемите. Някои проблеми, които са считани за важни е необходимо да минат на заден план, защото възникват други нововъзникващи (emerging risks) - ентерохеморагичната Е. коли О104:Н4, причиняваща хеморагичноуремичен синдром, инфекцията причинена от вируса Шмаленберг, вируса МЕРС- КоВ бисфенол А.
 • Сътрудничеството на ЕФСА по опазване здравето на растенията. Giuseppe Stancanelli, Gritta Schrader, Панелът по растително здраве се нуждае от данни на държавите членки за разпространението на установени растителни вредители. ЕФСА сътрудничи много добре с Европейската/Средиземноморска организация по опазване здравето на растенията (EPPO). Тази организация има постоянен наблюдател в ЕФСА, а ЕФСА присъства на срещите на EPPO. Проведен е съвместен семинар за събиране на данни за здравето на растенията на 1-3 април, 2013 г в Парма. През 2012 г е направена оценка за ябълковия червей, Сitrus canker, Bemisia tabaci, Potato cyst nematodes и боровия нематод. През 2013 г се прави оценка за следните вредители: Chrisantemum stunt viroid, Liromyza huidobrensis, Scirrhia pini, Puccima horiana, Phialophora cinerescens, Dickeya dianthicola, Burkholderia caryophylli, 6 вируса по ягодите- Arabis mosaic virus, Tomato black ring virus, Raspbery ringspot virus, Strawbery ring spot virus, Strawbery crinkle virus, Strawbery mild edge virus, P. tragriae var. fragariae, Didymela ligulicola, Eutetranychus orientalis, Parasaissetia nigra, Daktulosphaira vitifoliae, Clavibacter michiganesis spp., Xanthomonas campestrus pv. vesicatoria. През 2014 и 2015 г ще се прави оценка на около 40 вредители включени в анексите на Директива 2000/29/ЕО.
 • Предложение на пилотна схема за проследяване на вредни последици от пуснати на пазара храни (Nutrivigilance). Понякога вредните последици от някои храни се появяват след различен период от време, може и след години. Става въпрос предимно за хранителни добавки - проблеми при бременни жени и спортисти/фитнес. Има случаи на нарушаване на сърдечния ритъм и алергии. При енергийните напитки комбинацията кофеин и таурин понякога причинява сериозни инциденти, особено с алкохол. Принципът нутривиджиланс е подобен на фармакофиджилънс, което означава създаване на система за набюдение за евентуални вредни ефекти, навременното им откриване и предприемане на мерки.
 • Становище на ЕФСА за акриламид. Панел Контаминанти. Работи се за установяване вредното въздействие на малки кумулиращи количества. Становището ще бъде готово в началото на 2015 г, но междинен проектодоклад ще има към средата на 2014 г. Дания счита,че нещата се забавят - би трябвало периодът за подготовка на становището да е по-кратък. ЕФСА би трябвало да се съсредототочи върху болести, при които няма епидемии/избухвания, но причиняват много жертви. Германия предложи ЕФСА да изготви ръководство с примерни приблизителни стойности за акриламид.
 • Научни мрежи на ЕФСА. Jeffry Moon За момента функционират 13 научни мрежи на ЕФСА: по здравеопазване и хуманно отношение към животните; микробиологичен риск; BSE- TSE; зоонози и събиране на данни; данни за химически замърсители; данни за консумация на храни; ГМО; мониторинг на пестицидите; комитет за надзор на пестицидите; оценка на риска за здравето на растенията; нововъзникващи рискове; нанотехнологии в храни и фуражи; хармонизация на методите за оценка на риска;
 • Презентация на Хърватска за дейността и по безопасност на храните и научното сътрудничество в тази област с ЕФСА и Европейската комисия по време на присъединяването към ЕС, Andrea Gross, директор на Хърватската агенция по храните. За времето преди присъединяването ЕФСА е провела 18 семинара и посещения в държави членки на експерти от Хърватска. Създаден е Център за оценка на риска с Фокален център. В базата данни на ЕФСА са включени 21 експерти. Участват в проекти на ЕФСА по събиране на данни за химически замърсители и консумация на храни. Считат, че помоща на ЕФСА е била съществена в процеса на присъединяване.
 • Пиролизидинови алкалоиди в растения за чай. Андриас Хенцел.. В Центъра за оценка на риска в Германия (BfR) са изследвани 221 проби чай за 17 вида пиролизидинови алкалоиди. Познати са над 500 вида такива алкалоиди. Те бързо се абсорбират в гастроинтестиналния тракт, натрупват се в черния дроб и се отделат само чрез урината. Лесно преминават през плацентата, имат канцерогенен и генотоксичен ефект. В три случая са установени такива алкалоиди над допустимите количества (чай от лайка). Такъв чай представлява опасност при консумация над 2 литра дневно. Предвижда се разширяване на изследванията за още 30 вида пиролизидинови алкалоиди.
 • Обмен на експерти между ЕФСА и институции на държавите членки, Алеса Вечио, ЕФСА. Досега има две форми за обучение/временна работа на експери от държавите членки в ЕФСА- (SNE) с продължителност от 6 месеца до 4 години, като ЕФСА заплаща напълно присъствието на експерта. Другата форма (NEPT) е с продължителност от 3 до 5 месеца, с финансиране от работодателя на експерта от държавате членка. Създава се трета форма – “гост експерт”, която е от 3 до 6 седмици и също се заплаща от работодателя на експерта без финансиране от ЕФСА. Предвижда се двуседмично обучение на експерти от държавите членки за новата програма за събиране на данни за химични замърсители SSD 2.
Изготвил:
проф. д-р Бойко Ликов,
директор на Центъра за оценка на риска към БАБХ
член на Консултативния съвет към ЕФСА

26.9.2013 г

Архив