17-03-2015През 2008 г., следвайки препоръките на Научния комитет на EFSA, EFSA разработи Кратката база данни за консумация на храни на EFSA (наричана оттук нататък Кратка база данни). Кратката база данни е първата база данни в Европа, съдържаща информация от отделни проучвания на храненето от повечето страни членки на ЕС (19 държави). Кратката база данни, обаче, възнамеряваше да осигури данни за консумация само за ограничен брой широки категории храни. Така че, използването й беше ограничено до предварителни оценки на експозицията. Необходима е по-детайлна информация за консумацията на храни в Европа, за да се предприеме по-точна оценка на експозицията, която е неделима част от процеса на оценка на риска, провеждан в EFSA. В сътрудничество със страните членки на ЕС, EFSA реши да разработи по-детайлизирана база данни за консумация на храни, наречена Изчерпателна база данни за консумация на храни на EFSA (наричана оттук нататък Изчерпателна база данни).
Изчерпателната база данни беше изградена от съществуваща информация за консумация на храни на детайлно ниво. В края на 2008 г. компетентните организации в страните членки на ЕС бяха помолени да предоставят на EFSA данни от най-новите национални проучвания на храненето в техните държави, включващи поне възрастното население, на ниво консумация от отделния индивид. Освен това в Изчерпателната база данни бяха включени данни за консумация на храни за деца, получени по проекта на EFSA по член 36 “Индивидуални данни за консумация на храни и изследвания за оценка на експозицията при деца” (акроним EXPOCHI). Тя сега съдържа данни за бебета (2 проучвания от 2 страни членки), малки деца (8 проучвания от 8 страни членки), деца (16 проучвания от 14 страни членки), подрастващи (14 проучвания от 12 страни членки), възрастни (21 проучвания от 20 страни членки), стари хора (9 проучвания от 9 страни членки) и много стари хора (8 проучвания от 8 страни членки), от общо 32 различни проучвания на храненето, проведени в 22 различни страни членки..
Целта на настоящия документ е да представи поглед върху Изчерпателната база данни и да осигури насоки за използването й при оценка на хранителната експозиция. Представена е информация, касаеща методологиите, използвани във всяко от 32-те проучвания на храненето, включени в Изчерпателната база данни. Идентифицирани са методологичните разлики между националните проучвания, свързани с нивото на детайлизиране по отношение на описанието на храните и напитките и, следователно, с тяхното класифициране. Предварителната версия на йерархичната система за класифициране на храните ‘FoodEx’, разработена от EFSA, беше използвана за кодиране на всички храни и напитки, присъстващи в Изчерпателната база данни. FoodEx е йерархична система, основана на 20 главни категории храни, които са разделени на подгрупи до максимум 4 нива. Беше показано, че всички провайдъри на данни могат да класифицират коректно мнозинството от техните храни до поне второ ниво на FoodEx.
На сайта на EFSA е публикувана обобщаваща статистика. За всяка страна данните за консумацията на храни са представени според първото (включващо 20 категории) и второто (със 160 категории) ниво на предварителната система FoodEx system; по възрастови групи (бебета, малки деца, други деца, подрастващи, възрастни, стари и много стари хора); за цялото население и само за консуматорите. Обобщаващата статистика включва общия брой индивиди и, за всяко от първите две нива на FoodEx, възрастови групи, брой потребители, средно, медиана и стандартно отклонение, както и ниски и високи персентили. Статистиката за консумация на храни се отчита в грамове/ден и в грамове/килограм телесно тегло на ден, както за обичайната, така и за извънредната консумация. Обобщаващата статистика от Изчерпателната база данни може да се използва като инструмент за бърз скрининг за оценка на хроничната и остра експозиция на вредни вещества. Представен и обсъден е метод за изпълнение на тази цел.
Между EFSA и националните провайдъри на данни има договореност, която ясно определя условията за използване на Изчерпателната база данни. EFSA има право да използва необработените данни за индивидуална консумация на храни за извършване на оценки на риска и други научни анализи в рамките на дейностите от мандата на Органа, а за друго използване на тези данни е необходимо официално разрешение от провайдъра на данните. Понастоящем Изчерпателната база данни на EFSA е най-добрият наличен източник на информация за консумацията на храни, осигуряващ данни на ниво ЕС и ще бъде много полезна в работата по оценка на риска, извършвана от EFSA.
Използването на тези данни за преки сравнения между страните не е препоръчително, тъй като базата данни съдържа данни, събрани с използване на различни методологии. Събирането на точни и детайлизирани данни за консумация на храни, с използване на хармонизирана в Европа методология, следователно, е дългосрочна, главна цел за EFSA и е призната за задача с най-висок приоритет за сътрудничеството със страните членки на ЕС. Така че, EFSA разработи предложение за проект, наречен “Какво има в менюто на Европа? (EU MENU)” с цел внедряване на стандартизирана система за събиране на данни за консумация на храни в Европа.


Архив