17-03-2015

НАУЧНО СТАНОВИЩЕ

Използване на подход “бенчмарк доза” в оценката на риска

Насоки на Научния комитет

(Въпрос No EFSA-Q-2005-232)

Прието на 26 май 2009

Резюме

Имайки пред вид необходимостта от прозрачни и научно обосновани подходи за използване при оценка на риска от Научния комитет и Научните панели на EFSA, Научният комитет беше помолен от EFSA да оцени съществуващата информация за използване на подхода “бенчмарк доза” (доза, която произвежда предварително специфицирано ниво на въздействие) (BMD) като алтернатива на традиционния използван подход NOAEL и да даде препоръки дали EFSA трябва да използва подхода BMD и при какви обстоятелства това ще бъде подходящо. Научният комитет също беше помолен да изготви някакво ръководство за използване на подхода BMD за анализиране на данните за доза-отговор от експериментални изследвания и да разгледа възможното приложение на този подход към данни от обсервационни епидемиологични проучвания. Освен това Научният комитет трябваше и да даде становище дали е необходим подбор на подходящи множители за несигурност при използване на BMD подход за определяне на референтната точка.

По традиция, когато за оценка на риска от вещества в храните, които не са генотоксични и канцерогенни, се използват данни от опити с животни, нивото, на което не са наблюдавани вредни въздействия (NOAEL) и/или най-ниското ниво, при което се аблюдават вредни въздействия (LOAEL) за критичния ефект на дадено вещество формира референтната точка за определяне на здравно-обусловени насочващи стойности, такива като Допустимия дневен прием (ADI). Докато този подход може да използва качествена информация, той не използва наличните данни по количествен начин. Обратно, подходът BMD използва по-широко данните от изследванията за доза-отговор върху животни или обсервационни епидемиологични изследвания за по-добро характеризиране и количествено представяне на потенциалните рискове.

EFSA не е използвала систематично подхода BMD до този момент, въпреки, че някои от научните му панели понякога го прилагат. Освен това експериментални данни, от които е бил изчислен се подават рядко. Научният комитет на EFSA в предишно становище предложи използването на подхода BMD за получаване на референтна точка за оценката на граници на експозиция за вещества, които са и генотоксични, и канцерогенни.

След сравняване на силните и слабите страни на подходите BMD и NOAEL за извличане на референтни точки за оценка на риска, Научният комитет заключи, че подходът BMD е по-напреднал научен метод, отколкото NOAEL за получаване на референтна точка, тъй като той използва широко наличните данни за доза-отговор и осигурява количествено изражение на несигурностите в данните за доза-отговор. Използването на подхода BMD също така дава по-надеждна референтна точка, като следствие от специфицирания бенчмарк отговор.

Има наличен софтуер за BMD анализ, а Научният комитет отбелязва, че той се развива и се очаква значителен напредък в средносрочен план, например усредняване на модели, анализ на непрекъснати данни.

Научният комитет счита, че при преразглеждане на насоки за тестване на токсичност, например тези на ОИСР, пред вид се вземат специфични аспекти на подхода BMD.

Здравнообусловените насочващи стойности, получени с използване на подхода BMD имат защитна стойност като тези от подхода NOAEL, т.е. средни от голям брой оценки на риска. Така че стойностите по подразбиране на понастоящем прилаганите множители за несигурност са подходящи и яма нужда от допълнителен множител за несигурност.

Научният комитет не счита за необходимо да повтаря всички досегашни оценки с използване на подхода BMD, тъй като BMD и NOAEL подходът дават сравними резултати. Където се счете за необходимо прецизиране на предишни оценки на риска, например когато човешката експозиция е близка до ADI, прилагането на BMD подхода ще бъде особено ценно.

Подходът BMD е приложим за всички химикали в храни, независимо от категорията и произхода им, например пестициди, добавки или замърсители. BMD подходът е особено ценен при 1) ситуации, където определянето на NOAEL е несигурно, 2) осигуряване на референтна точка за границите на експозиция в случай на вещества, които са и генотоксични, и канцерогенни, 3) оценка на доза-отговор при обсервационни епидемиологични данни. В краткосрочен план научните панели и отдели на EFSA имат силна подкрепа за приемане на подхода BMD в ситуации като гореописаните.

В дългосрочен план Научният комитет очаква, че подходът BMD ще бъде метод за избор за определяне на референтни точки за извличане на здравнообусловени насочващи стойности и граници на експозиция. В момента, отчитайки че има практически съображения по въвеждането и по-широката му употреба в EFSA и че прилагането му изисква определено ниво на експертна преценка и опит в моделирането, Научният комитет предлага на експертите в научните панели и отдели на EFSA да се предложи обучение по моделиране на доза-отговор и използване на софтуера. След това Научният комитет би искал да види прилагането, опита и приемливостта на BMD подхода в работата на EFSA в двегодишен период.

Ключови думи: бенчмарк доза, BMD, BMDL, BMR, NOAEL, модел доза-отговор, характеризиране на опасностите, човешки данни, BMDS, PROAST

 

Архив