17-03-2015

 
 
Г-н Министър на земеделието, г-н Гандалович, дами и господа,
  1. Въведение
Голямо удоволствие за мен е да бъда тук с Вас в Прага и да се обърна към толкова много заинтересовани участници в хранителната верига. Искам да благодаря на Министъра на земеделието и на Чешкото председателство не само за организацията на този престижен международен форум, но и за постоянното плодотворно сътрудничество с EFSA.
  1. Научно обоснована политика
Като организация, почиваща на научни основи, днешната тема за “научно обосновано законодателство” е особено актуална за EFSA.

Независимата наука е и ще бъде особено важна за законодателството в областта на храните и фуражите. Въпреки че не е нито изследователска, нито законодателна организация, EFSAиграе важна роля в законодателната рамка на Европа по безопасност на храни и фуражи. Създаден през 2002 г. като орган на ЕС за оценка на риска за опазване на общественото здраве и възстановяването на доверието на потребителите в снабдяването с храни на европейските потребители, законодателите правилно идентифицираха важността на независимостта и качеството на научните съвети, подпомагащи закона за храните, отвореността и прозрачността на организацията, разработваща тези съвети и необходимостта за последователна, точна и навременна комуникация. Това е основата, на която ние работим.

С персонал от 400 души в Парма, изградихме мрежи от повече от 1200 научни експерти, 30 национални органи по безопасност на храните и 370 национални научни организации по цяла Европа, без които не бихме могли да постигнем целите си. Тези мрежи от научни експерти в Европа и извън нея ни дадоха възможност да изготвим почти 500 документи през 2008 г., почти двойно повече, отколкото през 2007 г.

Ние трябва да повишим това ниво на производителност, тъй като с бързо увеличаващия се брой задачи, които получаваме – главно от Генерална дирекция за здраве и потребители на Европейската комисия – очаква се нашите разработки да надхвърлят 1300 през 2009 и 2010 г. Имайки мултидисциплинарна експертиза на разположение, ние все повече се опитваме да третираме риска по интегриран начин – и да разглеждаме както риска, така и ползитеза да осигурим на управляващите риска по-задълбочени становища.
  1. Достоверност
  1. Качество
В стремежа си да гарантираме на управляващите риска навременни съвети, важно за надеждността на EFSAе да продължим да гарантираме за качеството на нашата работа. Програмата ни за преглед на качеството съдържа три стъпки: (1) процес на самооценка, за да гарантираме, че нашите оценки на риска следват набор от ключови етапи; (2) процес на вътрешен преглед от учени от EFSA; и (3) през 2009 г. процесът ще бъде подсилен с внедряване на независим външен преглед. Отговорността е друг важен аспект на качеството и ние имаме процедури за “бързо проследяване”, които използвахме през 2008 г. например за замърсяването с меламин.
  1. Прозрачност
Прозрачността е друг ключов елемент от нашата достоверност и ние гарантираме, че всички наши дейности са открити за проверка. За нашата наука от особено значение е подборът на експерти и през юни 2008 г. ние създадохме база данни от експерти за повишаване на прозрачността и подобряване на достъпа до експертиза и на EFSAи на страните-членки. До този момент имаме повече от 1400 заявления от научни експерти от над 45 държави.
  1. Откритост
EFSAима проактивна политика към ключовите си играчи, включвайки ги в открит диалог. Започнахме публични консултации по много теми, като нанотехнологиите и клонирането, и наскоро по прозрачност на оценката на риска. Установихме и важен диалог чрез нашата платформа за консултация на ключовите играчи и провеждаме редовни технически изслушвания. Продължаваме да изграждаме прозрачността по начина на разработването на нашите научни съвети в целта да насърчим по-голямо доверие в EFSAи в безопасността на храните в ЕС.
  1. Независимост
Независимостта е една от нашите основни ценности и всички членове на научните панели, научния комитет, работните групи, консултативния форум, фокалните центрове, управителния съвет и персонала на EFSA са задължени да подават подробна годишна декларация за интереси.
Процедурите за тези декларации бяха разгледани през 2007 г., което включи процеси за скрининг на декларациите, идентифициране на потенциални конфликти на интереси и предприемане на подходящи действия. Този преглед препоръча всички експерти, работещи за EFSAда попълват такава декларация за всяко съвещание и задача. По-нататък бяха разгледани и процедурите, свързани с пропуски и нарушаване на политиката.
  1. Научно сътрудничество
Въпреки, че EFSAе независим в научните си съвети, той не е изолиран. Предизвикателствата, които ние всички срещаме във връзка, например, с иновациите в технологиите за производство на храни, все по-глобализираща се хранителна верига, промени в поведението и схващанията на потребителите, промени в климата и идентифициране на възникващите рискове могат да бъдат посрещнати само със сътрудничество и интелигентно използване и споделяне на ресурсите, данните и експертизата.

Разчитаме на европейските институции, по-специално на националните органи по безопасност храните да посочат техните експерти, за да могат те да работят за EFSA и един от нашите приоритети е на тези експерти да се даде максимална подкрепа, за да могат да изиграят ключовата си роля в европейската система за безопасност на храните.

Ръководен от консултативния форум, в който са представени 27 национални органи по безопасност на храните и от нашата стратегия за работа в мрежа и сътрудничествоEFSAизгради мрежа от експерти, организации и национални органи, и ние укрепваме нашите споразумения за сътрудничество с трети страни, за да гарантираме, че сме напълно ангажирани с глобалните дейности по оценка на риска.

EFSA, чрез Член 36 на Регламента за създаването му, си сътрудничи с национални компетентни организации, които могат да помагат в работата му. Обществените институции, които получават грантове по чл. 36 провеждат различни научни задачи, по-специално подготвителна работа за становища и събиране на данни. Освен това, научноизследователските организации сключват договори за извършване на научна работа от името на EFSA. Общата сума, изразходвана за тези дейности ще достигне €7.5 милиона през 2009.

Аз вярвам, че сме все още в началото на този процес и че настоящата световна икономическа криза ни напомня на време да насочим вниманието си върху сътрудничеството. С многото искания за обществени ресурси, задължително е да използваме ресурсите мъдро, без дублиране, със споделяне на данни и експертиза, когато е възможно.
  1. Заключение
Искам да благодаря на Чешкото председателство още веднъж за възможността за съвместна организация на това престижно събитие и възможността да се обърна към Вас днес. Ще проследим внимателно дебатите и заключенията на тази важна конференция.

Пожелавам на това мероприятие голям успех. Благодаря Ви за вниманието.
Публикувано на 21 април 2009
 
 
Катрин Геслен-Ланеел, изпълнителен директор на EFSA

Архив