17-03-2015

По искане от Европейската комисия на Евроепйския орган по безопасност на храните беше възложено да оцени дали калциев L-аскорбат със съдържание на треонат, произведен от нов производствен процес и резултиращ в страничния продукт 4-хидрокси-5-метил-3(2H)-фуранон (4-HMF), е обхванат в Становището на EFSA, прието през 2007 г. за “Калциев аскорбат със съдържание на теронат за използване като източник на витамин С в хранителни добавкиили изисква ново научно становище като потенциално нов източник на витамин С.

Продуктът 4-HMF, произведен при новия производствен процес, е предварително оценен като ароматизант от EFSA (2009, 2011) и Обединения експертен комитет по добавки към храни на FAO/WHO (JECFA, 2006).

Наличните биологичните и токсикологичните данни бяха недостатъчни за оценка на безопасността на калциев L-аскорбат със съдържание на треонат, съдържащ 4-HMF като онечистване. Научният панел на EFSA по материали за контакт с храни, ензими, ароматизанти и помощни средства при преработката (CEF) вече е оценил 4-HMF в група от пет структурно свързани α,β-ненаситени 3(2)-фуранони, които могат да участват в кето-енол тавтомеризма каквито са или след хидролиза на естерната част (Подгрупа 4.4b) и заключи, че свързаният 2,3-диметил-4-хидрокси-2,5-дихидрофуран-5-он (DMHF) може да се разглежда като съединение –представител на тази група за целите на групирането.

Няма налични данни за абсорбция, разпределение, метаболизъм и екскреция (ADME) за 4-HMF. ADME-свойствата на DMHF са били изследвани при плъхове и хора. От изследване при плъхове и хора JECFA заключава, че DMHF се абсорбира и елиминира бързо, което може да се очаква и за другите производни на фуранон.

За новия продукт има отрицателни данни за мутагенност за новия продукт. Реверсивни мутации с щам Salmonella typhimurium TA100 и отделни прекъсвания на поредицата, са наблюдавани за 4-HMF, но са били отдадени на  but these were attributed to ROS (реактивни кислородни видове) генериране. Няма in vivo изследвания на генотоксичността за 4-HMF. In vivo изследванията на генотоксичността с DMHF включват две изследвания, показващи формиране на мононуклеуси в периферни кръвни клетки. Панелът CEF на EFSA е заключил, че тези позитивни резултати са получени при използвани на високи дози, които вероятно са разрушили антиоксидантния капаците на клетките. В друго изследване на формирането на микронуклеуси са получени подобни резултати, но е счетено, че изследването има ограничена валидност поради недостатъчно съобщени подробности за постановката му. Освен това е отчетено повишение на сестрински хроматиден обмен в костен мозък у мишки при инжектиране в корема на DMHF, но релевантността на тази крайна точка за оценка на генотоксичността е била поставена под въпрос от Панела CEF на EFSA.

Въз основа на резултатите от двегодишно изследване на канцерогенност, отговарящо на ДЛП, на свързаните DMHF с плъхове Sprague Dawley, EFSA е заключил, че на експозицията на DMHF не могат да се отдадат неоплазми или неопластични лезии. Според авторите на изследването NOAEL е 200 mg/kg телесно тегло/ден (bw/day). EFSA е съгласен с докладваните резултати и заключава, че те могат да бъдат използвани за групиране и показват, че 4-HMF не представлява риск за канцерогенност.

Ефектите на DMHF върху съвокупляването, фертилността и гонадната функция при мъжки плъхове е тествано в съответствие с ДЛП и според ICH Guideline 4.1.1. В това изследване няма данни за смъртност. В групата с 1000 mg/kg/day има малко по-ниско средно наддаване на телесно тегло при оценката на целия период на третиране. При дозите 100, 500 и 1000 mg/kg bw/day няма отчетени свързани ефекти върху мъжката репродуктивност, когато мъжките се съвокупляват с женските при изпитанията от Фаза I или Фаза II. Няма ефект върху сперматогенните крайни точки (среден брой в тестикулярна и епидидимна сперма, скорост на производство на сперма, подвижност и морфология, репродуктивни органи или макроскопски наблюдения) при никоя от тестваните дози. Анализът на ембрионалните данни (corpora lutea, точки на имплантиране, жизнени ембриони, мъртви ембриони, ранна резорбция, късна резорбция, обща резорбция, пост-и пре-имплантационни загуби) не показват доминантни летални ефекти. Панелът CEF заключи, че DMHF не индуцира неблагоприятни ефекти върху мъжката репродуктивност у плъхове и върху доминантната смъртност. EFSA се съгласи с това заключение.

EFSA заключи, че биологичните и токсикологични данни, налични за калциев L-аскорбат със съдържание на треонат, съдържащ 4-HMF като онечистване, както и биологичните и токсикологични данни, налични за 4-HMF са недостатъчни за оценка на безопасността на това онечистване, формирано при производството на калциев L-аскорбат със съдържание на треонат от новия производствен процес и следователно за оценка на безопасността на новия източник за използване като източник на витамин С в хранителни добавки. EFSA предложи свързаният DMHF да се разглежда като репрезентативно съединение за група съединения, включваща 4-HMF за цели на групиране. EFSA заключи с използване на подхода на групиране, че въпреки позитивните данни за генотоксичност, DMHF не покзва канцерогенен потенциал в двегодишно изследване на канцерогенност, извършено в съответствие с ОИСР и ДЛП. В това изследване е идентифициран NOAEL от 200 mg DMHF/kg bw/day.

Използването на оценката на най-лош случай на прием на 4-HMF от използването на новия източник на калциев L-аскорбат от 12.9 µg/kg bw/day въз основа на максимален остатък от 0.06% 4-HMF (w/w) в крайния продукт, границата на безопасност (MOS) в сравнение с NOAEL от 200 mg/kg bw/day за DMHF би била 15000. EFSA заключи, че тази MOS е достатъчно голяма, за да обхване вътре-и междувидовите различия, както и несигурностите, резултиращи от използването на този подход на групиране и несигурностите, свързани с експозиция на 4-HMF и свързаните α,β-ненаситени 3(2)-фуранони от други хранителни източници.

Въз основа на тези разсъждения EFSA заключи, че е малко вероятно остатъчното ниво на 4-HMF в калциев L-аскорбат със съдържание на треонат, съдържащ 4-HMF като онечистване, да представлява опасност за безопасността. Така че, безопасността на предложеното използване на източника, произведен от новия производствен процес, може да се разглежда като обхваната от съществуващо становище на EFSA за ‘Калциев L-аскорбат със съдържание на треонат за използване като източник на витамин С в хранителни добавки’.

 

Архив