17-03-2015

ИЗЯВЛЕНИЕ НА EFSA
Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия
Резюме
 
На 20 април 2010 г. Европейската комисия възложи на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) да осигури спешни съвети по отношение на риска за общественото здраве и здравето на животните в Европейския съюз, създадени от възможно замърсяване на хранителната и фуражна верига вследствие на падане на пепел след изригването на вулкана Ейяфйялайокул в Исландия.
EFSA направи справки в множество източници на информация. Поради ограниченото време за предоставяне на това становище, липсата на подробна информация за състава на падащата пепел, разпространена в ЕС и факта, че повечето публикации, свързани с изригвания на вулкани идентифицират флуорида като най-критичното съединение, свързано с въздействие върху здравето на хора и животни, в първоначалната си оценка EFSA се фокусира върху флуорида.
Флуоридът не е есенциален за растежа и развитието на хората, но е благоприятен за превенция на зъбен кариес. Прекомерният прием на флуорид може да доведе до дентална флуороза и в дългосрочен план може да намали силата на костите и да повиши риска от фрактури и скелетна флуороза. Горните граници за прием на флуорид са определени на 0.10 mg/kg телесно тегло (b.w.) дневно за деца и 0.12 mg/kg b.w. дневно за възрастни. За животни, живеещи на земята, препоръчителните максимални приемливи нива на флуорид във фуража, въз основа на клинични признаци на флуоридна токсикоза са 40 mg/kg фураж за добитък и коне и 60 mg/kg фураж за овце.
Критичните пътища за експозиция на флуорид от изригвания на вулкани чрез храната за хора често са чрез контаминираната вода, докато за животните са чрез пепелта, отложена върху пасищата и консумиране на почва заедно с пашата. Потенциалната експозиция на повишени нива на флуорид зависят от дисперсията на пепелта във въздуха, количествата на падналата пепел и потенциално засегнатите географски райони, пренасянето на съставките на пепелта в почва и вода и получаващите се нива на замърсяване на храни, фуражи и вода. На този етап тези количества са неизвестни, което затруднява изготвянето на точна оценка на въздействието им върху безопасността на храни и фуражи.
Острата интоксикация с флуорид може да има сериозни въздействия върху хора и животни, но такива събития, свързани с поглъщане чрез устата на вулканична пепел са много редки.
Въз основа на наличната информация, потенциалният риск свързан с падането на вулканична пепел чрез замърсяване на питейна вода, зеленчуци, плодове, риби, мляко, месо и фуражи се счита за пренебрежим в частта на ЕС, извън непосредствената близост до вулкана. Следователно рискът за здравето на хората и животните поради падането на вулканичния прах се разглежда като непредизвикващ загриженост.
Когато се получат данни от мониторинга в ЕС за нивата на отлагане на вулканичен прах и състава на този прах, трябва да се преоценят рисковете, свързани с компонентите на праха, ако данните показват, че са надвишени токсикологичните прагове.

Архив