17-03-2015

Интегрирана оценка на риска за околната среда от множество стресови фактори върху пчелите: преглед на изследователски проекти в Европа, пропуски в познанията и препоръки

Towards an integrated environmental risk assessment of multiple stressors on bees: review of research projects in Europe, knowledge gaps and recommendations
НАУЧЕН ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (EFSA)
(Резюме)
Този доклад отразява последните разработки, касаещи здравето на пчелите, направени от EFSA, държавите членки (ДЧ) и Европейската Комисия (ЕК). В съгласие със стратегията на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) за извършване на интегрирана оценка на риска, Научният комитет и Отделът по нововъзникващи рискове са създали вътрешна работна група по пчелите, със специална задача да разгледат работата на EFSA, ДЧ и ЕК, в областта на здравето на пчелите, да идентифицират пропуските в познанията и да предоставят препоръки, облекчаващи прехода към извършването на интегрирана оценка на риска за околната среда от множеството стресови фактори върху пчелите.
За разглеждане на изследователската работа, извършена в областта на здравето на пчелите, работната група е извършила свое собствено проучване и е провела серия от консултации през 2012/2013 г. с ДЧ и ЕК, с цел събиране на информация върху направените изследвания за пчелите и такива, които са в процес на разработка. Информацията от ДЧ е изискана посредством редица мрежи от експерти: вътрешна мрежа на EFSA, панели и фокални точки и международната мрежа за загубите на колонии от медоносни пчели (COLOSS). За събиране на информация от ЕК, работната група се е координирала с пет дирекции, включени в изследвания върху пчелите, по-специално тези по земеделие и селскостопанско развитие (DG AGRI), по промишленост и индустрия (DG ENTR), по околна среда (DG ENV), по изследвания и иновации (DG RTD), по здраве и консуматори (DG SANCO).
При прегледа на работата на EFSA са идентифицирани 16 публикувани издания и 3, които са в процес на разработка. Консултацията с ЕК и ДЧ е идентифицирала 201 проекта, от които 20 от ЕК и 181 от ДЧ. Работната група е извършила качествена и количествена оценка на проектите, с цел разглеждане на данните и установяване на пропуски в информацията, смесени проучвания върху оценката на риска и изследователските нужди.
Извършен е пилотен библиометричен анализ върху малка част от научните изследвания на EFSA, в областта на оценката на риска от продукти за растителна защита (ПРЗ) за пчелите. Анализите на резултатите от научната дейност на EFSA показват, че органът е инициирал работа върху здравето на пчелите от 2008 г. и от тогава неговата ангажираност в тази област се е увеличила значително, особено през 2013 г. Повечето разработки на EFSA са върху оценката на риска от ПРЗ върху пчелите, по-голямата част издадени от отдела по пестициди.
Броят на проектите, събрани от ЕК и ДЧ е достатъчно голям, но списъкът не е напълно изчерпателен и понякога информацията е непълна и не е оценена от обществеността. Като цяло, броят на проектите върху оценката на риска от множество стресови фактори върху пчелите на ниво ЕК и ДЧ е малък. Изследвания върху пчели, различни от медоносните (напр. земни и диви пчели) липсват изцяло на ниво ЕК и ДЧ. Въпреки, че е налице голямо разнообразие от подвидове на медоносните пчели със специфична адаптация към околната среда, в Европа изследванията са фокусирани само върху няколко вида медоносни пчели.
За да се консолидира извършването на цялостна оценка на риска от множество стресови фактори върху пчелите, работната група е издала редица препоръки върху бъдещите научни разработки на EFSA и ЕК, относно по-тясната координация и планиране на изследванията в Европа и за увеличаване обмяната на информация между ДЧ и ЕК.
За различните аспекти на оценката на риска за околната среда са дадени специфични препоръки, фокусиращи се върху проблемите с пчелите и опрашващите насекоми. За по-тясното координиране на изследванията в Европа, работната група по пчелите е поддържала създаването на група от експерти или на мрежа от различни заинтересовани страни, с цел разработването на методология за оценка на риска от множество стресови фактори за пчелите и, когато е необходимо, да разработва план за действие, при нови и нововъзникващи рискове за здравето на пчелите в Европа.
За консолидиране на по-нататъшните изследвания, работната група препоръчва разработването на проекти, финансирани от ЕК, представящи голям обем от информация, с цел направените изследвания да допринесат за по-доброто разбиране на случаите на пчелни загуби и отслабване на колониите, със специално внимание към ко-експозициите (синергистични и кумулативни) и взаимодействието на множеството стресови фактори върху пчелите.

Източник:
Публикувано: 13.03.2014
Изготвил:
д-р Ирена Богоева,
главен експерт в Д-я „Оценка на риска“
Център за оценка на риска
26.03.2014 г.

Архив