31-05-2021

Регламентът за прозрачността (Регламент (ЕС) 2019/1381 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига и за изменение на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 1829/2003, (ЕО) № 1831/2003, (ЕО) № 2065/2003, (ЕО) № 1935/2004, (ЕО) № 1331/2008, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) 2015/2283 и Директива 2001/18/ЕО) въвежда нови правила по отношение на оценката и комуникация на риска, по-конкретно при разрешителните процедури, свързани с регулираните продукти в ЕС, чиято първична оценка се извършва от EFSA. В тази връзка, Европейската комисия и EFSA си сътрудничат тясно, за да гарантират правилното прилагане на новия регламент. Повече информация относно Регламента за прозрачността, информация за новите процедури и свързаните с тях документи можете да намерите на специалната страница на ЕК, посветена на Регламента за прозрачността, тук- Implementation of the Transparency Regulation | Food Safety (europa.eu)

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив