29-01-2020

В края на м. февруари или началото на м. март 2020г. EFSA ще публикува тематичен грант, в който могат да се включат само организации, включени в списъка на EFSA по чл.36 от Регламент 178/2002 г., достъпен на следния линк - https://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/scorg.

Тематичният грант ще обхваща следните теми, разделени на лотове:

  1. I. Микробиоми

Lot 1: Gastro-intestinal tract microbiomes (human and domestic animal)

Lot 2: Environmental microbiomes (plants, wildlife, soil)

Цели:

Проектните предложения трябва да предоставят преглед и научно обосновани подходи за провеждането на оценка на риска  (по-конкретно относно химични и биологични опасности по хранителната верига; експозиция на продукти, използвани в хранителната верига и тяхното метаболизиране) в следните аспекти:

  1. Оценка и етап на развитие на технологиите - in vitro/in silico/in vivo модели за:
  2. характеризиране на микробиоми и установяване на гранични стойности;
  3. проучването на влиянието на излагането на действието на химични и биологични  смущения върху микробиомите;
  4. проучването на влиянието на микробиомите и техните смущения върху здравето на гостоприемника;
  5. Стъпки за напредък в регулаторно ориентирани изследвания необходими за оценка на ефектите върху микробиомите;

3.Пътна карта на организациите, ангажирани с оценката на риска за справяне с ефектите върху / чрез микробиомите.

 

  1. Растително здраве

Lot 3: Hot Spots for plant pests introductions: an integrated analysis to better prepare for plant pests invasions

 

Цели:

Проектните предложения трябва да се фокусират върху влиянието на търговията, структурата на релефа, климатичните условия и други фактори за управление на околната среда (например: интегрирано управление на вредителите, органично или традиционно земеделие и други) върху навлизането на вредители и заболявания по растенията, като:

  1. определяне на специфичните фактори, които правят конкретни региони в Европа предразположени (по-податливи) към навлизането на вредители и заболявания по растенията;
  2. области, предразположени към огнища (т.е. горещи и студени точки) от вредители и болести;
  3. прогноза във времето и пространството за появата на вредители / болести при различни производствени сценарии.

 

Повече информация ще бъде достъпна, когато тематичните грантове бъдат публикувани на електронната страница на EFSA. Информация за видовете грантове на EFSA, насочени към организациите по чл. 36, е достъпна на следния линк - http://www.efsa.europa.eu/en/discover/infographics/yes-we-grant.

 

На електронната страница на EFSA е публикуван годишния план EFSA за научно сътрудничество  - 2020 г., с информация за обявени търгове (обществени поръчки, в които могат да участват и организации, извън списъка по чл. 36) и обяви за проектни предложения (грантове - само за организации по чл.36), с посочени заглавие, бюджет и времеви график за стартиране - http://www.efsa.europa.eu/en/calls/art36grants.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив